Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Infrahyoidale muskler PowerPoint Presentation
Download Presentation
Infrahyoidale muskler

Infrahyoidale muskler

581 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Infrahyoidale muskler

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Infrahyoidale muskler M. sternothyrohyoideus Består av to deler: 1. M. sternothyroideus Doprsalflaten av manubrium sternum og 1. ribbens brusk Utspring: Linea obliqua på cartilago thyroidea Feste: Forløp: Oppover, noe lateralt 2. M. thyrohyoideus Linea obliqua på cartilago thyroidea Utspring: Feste: Undre rand av os hyoideum ved overgang corpus/cornu majus (dypt for festet til m. omohyoideus) Forløp: Oppover, noe fremover (bakre fibre er en direkte fortsettelse av m. sternothyroidues)

  2. Infrahyoidale muskler forts. M. omohyoideus Øvre rand av scapula ved roten av processur coracoideus Utspring: Corpus ossis hyoidei nær undre rand (lateralt for festet til m. sternohyoidues) Feste: Forløp: Oppover, fremover og medialt. Muskelen er ved en mellomsene delt i en venter inferior og en venter superior M. sternohyoideus Dorsalflaten av articulatio sternoclavicularis og tilgrensende deler av sternum og clavicula Utspring: Feste: Corpus ossis hyoidei nær undre rand undre rand, medialt Forløp: Oppover, noe medialt Funksjon alle: Fikserer og senker os hyoideum. Sammen med tyggemuskler og suprahyoidale muskler bøyer den halsvirvelsøylen fremover. Aksessoriske respirasjonsmuskler. Innervasjon alle: Ansa cervicalis (C1-C3)