1 / 28

Temadag d. 9. marts 2006

Temadag d. 9. marts 2006. Vaskeprocessen i praksis. Leverandør af midler og service. Søren Mørup: JohnsonDiversey Teglbuen 10 2990 Nivå. Hvad kan vi gøre for Jer ?. Forstå mekanismer = højere hygiejne Kemi= øget sikkerhed Sikkerhed ved håndtering = bedre arbejdsmiljø

aislin
Télécharger la présentation

Temadag d. 9. marts 2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Temadag d. 9. marts 2006 Vaskeprocessen i praksis

 2. Leverandør af midler og service • Søren Mørup: JohnsonDiversey Teglbuen 10 2990 Nivå

 3. Hvad kan vi gøre for Jer ? • Forstå mekanismer = højere hygiejne • Kemi= øget sikkerhed • Sikkerhed ved håndtering = bedre arbejdsmiljø • Sikkerhed for korrekt desinfektion = højere hygiejne

 4. Det koncentrerede produkt • pH-værdien : sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering, opbevaring m.m. • med andre ord forhold hvor personer eller overflader kommer i kontakt med det koncentrerede produkt • pH-værdien tillægges værdi i forbindelse med faremærkning af et produkt

 5. Ud fra brugsopløsningens pH-værdi kan man sige, at visse overflader/emner ikke tåler det pågældende maskinopvaskesmiddel. • (Aluminium) • Sarte instrumenter (boremaskiner) • Andet Brugsopløsningen

 6. pH-værdien i brugsopløsningen kan ikke anvendes direkte som koncentrationsmåling. • pH-neutrale opløsninger giver ikke garanti for hudvenlighed Hvad kan man ikke bruge pH-værdientil?

 7. Derfor! • Handsker • Sikkerhedsbriller • Produktinformation • Leverandørbrugsanvisning • Arbejdsgiverbrugsanvisning

 8. Spørgsmål til kemi ?

 9. Mikroorganismer • Bakterier • Svampe • Gærsvampe • Virus • Alger • Protozoer

 10. Næring • Fugtighed • Temperatur • Ilt • pH Krav til omgivelserne for at overleve:

 11. Man kan begrænse mikroorganismernes tilstedeværelse ved at: • fjerne mikroorganismernes livsbetingelser, f.eks. næringsstoffer. • begrænse deres vækst ved f.eks. nedkøling. • dræbe mikroorganismerne ved opvarmning eller anvendelse af kemisk desinfektion. Begrænsning af mikroorganismer

 12. Betingelsen for at man kan foretage en korrekt desinfektion af en overflade er: • at der er grundigt rengjort først • at der gives tilstrækkelig virketid Korrekt desinfektion

 13. Manglende kontakt mellem middel og organismer • Forkert kontakttid Svigtende desinfektion

 14. Udfordringer : • pH-følsomme instrumenter • Vandkvalitet (svingende) • Tørringsproces • Afsmitning af bl.a. metaller fra fittings(kobber), gl. varmevekslere, gummi, bly, galv. rør • Blod • Andet ?

 15. Serviceeftersyn • Hvad betyder det ?

 16. Sæbeudstyr. • Utætheder og sugeslangers tilstand. • Urenheder i suge filter. • Prop og sugelanser • I tilfælde af defekte slanger skifter JohnsonDiversey sugeslange op til maskinens doseringspumpe. Johnson Diversey skifter ikke maskinens egen doserings pumpe og dennes interne slanger

 17. Afspændingsudstyr • Utætheder og sugeslangers tilstand. • Urenheder i suge filter. • Prop og suge lanser • At maskinen doserer korrekt mængde afspænding. • I tilfælde af defekte slanger skifter Johnson Diversey suge slange op til maskinens doserings pumpe.Johnson Diversey skifter ikke maskinens egen doserings pumpe og dennes interne slanger

 18. Dosering. • Kontrollere om dosering er som foreskrevet. • At maskinen tager sæbe ind ved den rette temperatur (eks. enzym)

 19. Vaske/skylle arme • Visuel tjek af vaske arme (at de kan dreje frit og at huller i skylle dyser og vaske arme er frie for urenheder) • Visuel tjek af manglende dyser.

 20. Bækkenskyl. • Visuel tjek af spraykugler ( at de er frie for urenheder) • Visuel tjek af manglende dyser.

 21. Maskinen • Visuel tjek af maskines tilstand indvendig.

 22. Rapport. • Tekniker fra JohnsonDiversey udfylder en servicerapport efter besøg • Afleveres til den ansvarlige enten i papir form eller på mail. • Hvis der er afvigelser, skrives dette på en afvigelses rapport som afleveres til den ansvarlige som papir form eller på mail.

 23. Service afdeling • Johnson Diversey service afdeling • 8 service montører øst • 8 service montører vest • 7 montører i floorcare landsdækkende • 7 medarbejdere i Callcenter/administration • Alle medarbejdere bliver løbende efteruddannet såvel internt som externt

 24. Spørgsmål ?

More Related