Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Piaseczno Bez Barier Edyta Banasiewicz Piaseczno, 21.05.2011 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Piaseczno Bez Barier Edyta Banasiewicz Piaseczno, 21.05.2011 r.

Piaseczno Bez Barier Edyta Banasiewicz Piaseczno, 21.05.2011 r.

154 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Piaseczno Bez Barier Edyta Banasiewicz Piaseczno, 21.05.2011 r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Piaseczno Bez Barier • Edyta Banasiewicz • Piaseczno, 21.05.2011 r.

 2. AKCJA PIASECZNO BEZ BARIER • Akcja Piaseczno bez barier ma na celu pokazanie, że osoba niepełnosprawna poza tym, że porusza się przy pomocy kul, wózka inwalidzkiego czy psa przewodnika, niczym nie różni się od osoby pełnosprawnej. Ma takie same prawa i potrzeby! • Poprzez naszą akcję chcemy dotrzeć do jak największej liczy osób niepełnosprawnych i pomóc im w normalnym funkcjonowaniu. • Naszym celem jest zachęcenie lokalnych władz, inwestorów, pracodawców do stworzenia miasta przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym.

 3. DANE • Przyjmuje się, że niepełnosprawni stanowią ok. 10% społeczeństwa • W powiecie Piaseczyńskim żyje 11.826 niepełnosprawnych, • w tym 296 dzieci. Z tego około 5000 osób zamieszkuje gminę Piaseczno

 4. STEREOTYPY • Niewielu niepełnosprawnych widać na ulicach naszych miast. Osoby niepełnosprawne nie mają pełnego dostępu do takich podstawowych sfer życia jak: edukacja, zatrudnienie, budownictwo mieszkaniowe i użyteczność publiczna, transport, wypoczynek, polityka czy kultura. Bierze się to z licznych zaniedbań oraz niedostrzegania problemu osób niepełnosprawnych przez lokalne władze. • Społeczeństwo często postrzega osoby niepełnosprawne, jako osoby, które nie potrafią samodzielnie funkcjonować, osoby nieproduktywne stanowiące ciężar dla innych o ograniczonych potrzebach. Jest to mylne stwierdzenie. • Osoby niepełnosprawne są pełnowartościowymi obywatelami, pożytecznymi dla rodzin i otoczenia, które mają szanse na pozytywne ułożenie życia osobistego i zawodowego • Warunkiem tego jest stworzenie Osobom Niepełnosprawnym odpowiednich warunków.

 5. WSPÓŁPRACUJEMY • Dlatego właśnie władze samorządowe, powinny • - nawiązać współpracę z osobami niepełnosprawnymi i traktować je • jak równoprawnych partnerów • - tak aby niepełnosprawni mogli być ekspertami we własnych • sprawach. • Osoby niepełnosprawne powinny mieć możliwość monitorować, oceniać i uaktualniać plany polityki na rzecz osób niepełnosprawnych. • Z udziałem osób niepełnosprawnych powinno dokonywać się przeglądu działań na rzecz niepełnosprawnych pod kątem tego jak mają się one do standardowych zasad. • Wraz z osobami niepełnosprawnymi powinno sporządzić się wykaz potrzeb osób niepełnosprawnych w celu wypełnienia luki pomiędzy aktualnie istniejącymi zasobami a potrzebami tej grupy osób.

 6. WSPÓLNIE… • Wspólnie powinniśmy opracować plan polityki na rzecz osób niepełnosprawnych. • Wspólnie powinniśmy określić, w jaki sposób kwestie dotyczące niepełnosprawności mają być uwzględniane we wszystkich procesach decyzyjnych • Wspólnie powinniśmy określić zasady przyszłej kooperacji samorządu terytorialnego z organizacjami osób niepełnosprawnych.

 7. INSTYTUCJE LOKALNE, OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE • I KONSULTACJE (1) • Pamiętajmy, że to do lokalnych władz należy zapewnienie wszystkim obywatelom takich samych możliwości. • To decyzje władz lokalnych mają wpływ na życie codzienne osób niepełnosprawnych. Dotyczą one między innymi: spraw mieszkaniowych, edukacji, zatrudnienia, opieki, barier architektonicznych. • Pamiętajmy zatem, aby niepełnosprawni uczestniczyli w planowaniu polityki lokalnej. Dzięki temu zrealizujemy konkretnie zamierzenia i zamierzenia te nie będą mijały się z potrzebami Osób Niepełnosprawnych.

 8. INSTYTUCJE LOKALNE, OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE • I KONSULTACJE (2) • Ważne jest, aby poszczególne urzędy takie jak • - Inspektor Nadzoru Budowlanego • - Ośrodki Pomocy Społecznej • - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie • - Wydziały edukacji - Wydziały transportu • konsultowały realizowane projekty z osobami niepełnosprawnymi. • W ten sposób unikniemy realizowania nowych obiektów nie w pełni dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz będziemy realizować realne ich potrzeby.

 9. UNIKAJMY BŁĘDÓW – LIKWIDUJMY BARIERY! • Pomimo obowiązującego prawa budowlanego nadal dochodzi do zaniedbań. Świadczą o tym m.in. • - nowo powstałe obiekty przepełnione barierami architektonicznymi. • - nowe linii autobusowe niedostosowane do potrzeb pasażerów na • wózkach. • Dzięki konsultacjom unikniemy tych błędów! • Bardzo ważne jest zapewnienie równego dostępu do edukacji niepełnosprawnym dzieciom. • - Dyrektorzy szkół nie zawsze są przygotowani na przyjęcie • niepełnosprawnych uczniów. • - Szkoły przepełnione są barierami architektonicznymi. • Bariery zarówno architektoniczne, jak i mentalne muszą być systematycznie likwidowane, a konsultacje i współpraca z Osobami Niepełnoprawnymi będą prowadziły do tego celu.

 10. PEŁNOWARTOŚCIOWE ŻYCIE – DOM • Kolejną kwestią wymagającą współpracy pomiędzy różnymi instytucjami (m.in. OPS i PCPR) • i organizacjami pozarządowymi jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym wymagającym stałej pomocy - opieki • w domu poprzez ulepszanie działań specjalistycznych usług opiekuńczych oraz tworzenie prężnie działającego wolontariatu. • Wiele miast w Polsce już zrozumiało, że utrzymanie • Osoby Niepełnosprawnej w jej własnym domu kosztuje mniej niż w Domu Pomocy Społecznej.

 11. PEŁNOWARTOŚCIOWE ŻYCIE – PRACA • Drugi punkt normalnego życia to praca. Możemy starać się o środki unijne na aktywizację osób niepełnosprawnych, organizowanie stażów i szkoleń, zakup specjalistycznego transportu do przewozu osób niepełnosprawnych niemogących korzystać z transportu publicznego. • Możliwości PCPR i OPS nie są w pełni wykorzystane. A to w dużej mierze dzięki tym instytucjom osoby niepełnosprawne mają szanse na normalne pełnowartościowe życie.

 12. PRZEDSTAWICIEL DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH • Dobrym rozwiązaniem, aby włączać Osoby Niepełnosprawne do normalnego życia jest zatrudnienie w gminie i w powiecie Przedstawiciela do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 13. ZADANIA PRZEDSTAWICIELA • Kierowanie się kartą Praw Osoby Niepełnosprawnej, uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej. • Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków osób niepełnosprawnych. • Podejmowanie interwencji na prośbę osoby zainteresowanej. • Pomoc i wskazywanie trybu interwencyjnego w przypadkach naruszania praw osób niepełnosprawnych. • Monitorowanie przestrzegania praw osób niepełnosprawnych między innymi dostępności nowo powstałych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. • Podejmowanie działań na rzecz pełnej integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej, przeciwdziałanie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych. • Inicjowanie, opiniowanie, uczestniczenie w powstawaniu aktów prawa lokalnego dotyczących warunków życia osób niepełnosprawnych. • Określanie potrzeb w zakresie środków finansowych na realizację gminnego programu na rzecz osób niepełnosprawnych. • Organizowanie spotkań i dyskusji z władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, na tematy dotyczące osób niepełnosprawnych, ich problemów oraz szukanie sposobu ich rozwiązywania

 14. OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA PRZEDSTAWICIELEM DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH • Dobrze byłoby, aby na stanowisku Przedstawiciela ds. Osób Niepełnosprawnych zatrudniona została osoba niepełnosprawna, bo tak naprawdę, kto lepiej może znać problemy osób niepełnosprawnych jak nie oni sami.

 15. ZREALIZUJEMU CELE • Co osiągniemy zatrudniając na tym stanowisku osobę niepełnosprawną? • - Zwiększymy aktywizację zawodową niepełnosprawnych. • - Poszerzymy integrację społeczną. • - Zwiększymy zrozumienie problemów tej grupy osób przez lokalne władze a • także mieszkańców. Łatwiej jest, bowiem zrozumieć pewne problemy • stykając się z nimi w życiu codziennym. • - Pozyskamy kompetentną osobę na tym stanowisku, która będzie • reprezentowała w jednym miejscu interesy niepełnosprawnych

 16. ZREALIZUJEMU CELE • Co osiągniemy zatrudniając na tym stanowisku osobę niepełnosprawną? • - Zwiększymy aktywizację zawodową niepełnosprawnych. • - Poszerzymy integrację społeczną. • - Zwiększymy zrozumienie problemów tej grupy osób przez lokalne władze a • także mieszkańców. Łatwiej jest, bowiem zrozumieć pewne problemy • stykając się z nimi w życiu codziennym. • - Pozyskamy kompetentną osobę na tym stanowisku, która będzie • reprezentowała w jednym miejscu interesy niepełnosprawnych

 17. PODSUMOWANIE • Dzięki współpracy z samorządami Osoby Niepełnosprawne mogą stać się pełnoprawnymi obywatelami, członkami społeczności lokalnej. • Ta współpraca pomoże nam w tworzeniu miast przyjaznych wszystkim jego mieszkańcom. • Pierwsze pozytywne przykłady współpracy są już widoczne na terenie naszego powiatu!

 18. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ • Edyta Banasiewicz • edyta.banasiewicz@op.pl • TEL. 504 614 521