1 / 9

DOSTĘPNOŚĆ WYBORÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE PIASECZNO

DOSTĘPNOŚĆ WYBORÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE PIASECZNO. Uprawnienia dla wyborców niepełnosprawnych realizowane przez Gminę Piaseczno. Możliwość dopisania do rejestru wyborców w obwodzie, gdzie lokal jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

malha
Télécharger la présentation

DOSTĘPNOŚĆ WYBORÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE PIASECZNO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. DOSTĘPNOŚĆ WYBORÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE PIASECZNO

  2. Uprawnienia dla wyborców niepełnosprawnych realizowane przez Gminę Piaseczno Możliwość dopisania do rejestru wyborców w obwodzie, gdzie lokal jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

  3. Uprawnienia dla wyborców niepełnosprawnych realizowane przez Gminę Piaseczno Akt pełnomocnictw do głosowania, na wniosek wyborcy niepełnosprawnego, który jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy (urzędnik przyjeżdża do wyborcy na popisanie aktu)

  4. Uprawnienia dla wyborców niepełnosprawnych realizowane przez Gminę Piaseczno Udostępnienie 12 lokali obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Piaseczno dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, które stanowią 1/3 wszystkich lokali na terenie gminy podczas gdy „Kodeks wyborczy” nakazuje do 2014 roku dostosować jedynie 1/5 wszystkich lokali na terenie danej gminy. Dostosowanie lokalu wyborczego z zewnątrz. Rys. Krzysztof Klusik

  5. Uprawnienia dla wyborców niepełnosprawnych realizowane przez Gminę Piaseczno Udzielanie wyborcom niepełnosprawnym informacji o ich prawach i możliwości uczestnictwa w wyborach przez wszystkie dostępne środki komunikacji: strona internetowa, udzielanie informacji drogą telefoniczną, e-mailową czy na miejscu w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno przez wyznaczenie jednego urzędnika odpowiedzialnego za realizację uprawnień i przywilejów wyborców niepełnosprawnych.

  6. Zapewnienie bezpłatnego transportu dla wyborcy niepełnosprawnego. Zgłoszenie o potrzebie takiego transportu można dokonać listownie, telefonicznie, faxem, e-mailem, za pośrednictwem osoby trzeciej. (po ustaleniu godziny z wyborcą we wskazane miejsce przyjeżdża samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w składzie (kierowca + pomocnik), który zawozi wyborcę do właściwego miejscowo lokalu wyborczego. Usługa jest realizowana w trybie „od drzwi do drzwi”. Przykładowy pojazd realizujący dowóz wyborców niepełnosprawnych do lokali wyborczych na terenie gminy. Uprawnienia dla wyborców niepełnosprawnych realizowane przez Gminę Piaseczno

  7. Uprawnienia dla wyborców niepełnosprawnych realizowane przez Gminę Piaseczno Głosowanie korespondencyjne zgłoszenie jest dokonywane poprzez jeden ze środków komunikacji: listowny, telefoniczny, faxem, e-mailem, za pośrednictwem osoby trzeciej. Po przygotowaniu pakietu wyborczego urzędnik dostarcza go do wyborcy niepełnosprawnego, następnie po dokonaniu głosowania koperta jest odbierana przez kuriera z Poczty Polskiej i dostarczana w dniu głosowania do lokalu wyborczego wyznaczonego na przyjmowanie kart do głosowania w trybie głosowania korespondencyjnego.

  8. Uprawnienia dla wyborców niepełnosprawnych realizowane przez Gminę Piaseczno Wszystkie lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych wyposażone zostały w stoliki i kurtyny do tajnego oddania głosu przystosowane dla osób poruszających się na wózka inwalidzkich oraz nakładki na kartę do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a Pomieszczenie, w którym można oddawać głosy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rys. Krzysztof Klusik

  9. Dziękuję za uwagę Honorata Kalicńska Zastępca Burmistrza Gmina Piaseczno

More Related