Download
pendekatan bertema n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pendekatan Bertema PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pendekatan Bertema

Pendekatan Bertema

389 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pendekatan Bertema

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PendekatanBertema

 2. Konsep Tema • Satu koleksi idea mengenai sesuatu subjek tertentu • Tema merupakan landasan untuk cetusan idea • Satu usaha untuk mengintegrasi pengetahuan, kemahiran dan nilai pembelajaran serta pemikiran kreatif

 3. Konsep Pendekatan Bertema Pengurusan P&P melalui satu topik atau tema yang dipilih bersesuaian dengan : • Masa • Tempat • Minat • Latar belakang murid

 4. Kepentingan • Sebagai wahana untuk menggabungjalinkan komponen dan hasil pembelajaran • Membantu guru merancang, mengurus aktiviti dan menyediakan bahan2 P&P • Pembelajaran lebih meluas kerana aktiviti pembelajaran berfokus kpd tema – pelbagai aktiviti boleh dijalankan bersesuaian dengan tema yang dipilih

 5. Pemilihan Tema • Berkaitandengankehidupandanpersekitaran kanak2 • Salingberkaitandgnpengalamansediaadadanpengalamanakandiperolehi • Memberipeluangkepadamuriduntukmendapatpengalamansebenar (hands on experience) • Membantumeningkatkankemahirandanpengetahuan yang sediaadadanmemberipengetahuanbarukepada kanak2

 6. Mengikut prinsip2 pengajaran – bermula dari yang dekat kepada yang jauh, mudah kepada sukar & mencabar, umum kepada spesifik • Mempunyai bahan2 yang mudah didapati • Berasaskan cadangan kanak2, situasi tertentu atau peristiwa semasa

 7. Ciri- Ciri Tema • Mempunyaitajukumum yang bolehdikembangkankepadatopik-topik • Aktivitip&pmerangkumiberbagaikomponen • Terdapatkesepaduanpengetahuan, kemahiran, nilaidankemahiranberfikir • Pendekatan main sambilbelajar –keseronokankanak-kanak. • Guru berminatterhadaptema yang dipilih

 8. Pelaksanaan Pendekatan Bertema • Kenalpastitema • Jana idea berkaitandengantema • Bina web/petaminda – komponendanhasilpembelajaranygberkaitan • Senaraiaktivitibagisetiapkomponen yang berkaitandgntema • Susunkelasdanpusatpembelajaransertacaramengurusaktivitipembelajaranberdasarkantema

 9. PrinsipPengajaranBertema • Pilihan tema sesuai dengan minat,kebolehan dan pengalaman • Berkaitan rapat degan kehidupan seharian • Mempunyai skop yang luas • Urutan dan kesinambungan • Merangkumi semua komponen=> perkembangan keseluruhan murid • Cetusan idea yang banyak- pemikiran kreatif dan inovatif

 10. Sebelum Pelaksanaan • Perancangan • Cara perkembangan tema dan tahap perkembangan tema

 11. Garis Panduan Perbicangan Tema Tujuan Bahan Sejauh mana tujuan dicapai Tema Apakah telah dipelajari Apakah ingin dipelajari Cara terbaik untuk belajar

 12. Perkembangan Perspektif dan Idea 3.Fungsi 2.Perspektif 4.Perubahan Tema 5.Perkaitan 1.Rupa bentuk 8.Refleksi 6.Tanggungjawab 7.Sebab& Akibat

 13. SEKIAN TERIMA KASIH