1 / 32

Neurale netwerken

Neurale netwerken. Opdrachttaak kennissystemen: Door: Jeroen Van den Elsen Piet Vermeir Koen Van Campenhout. Inleiding. Geschiedenis Wat is een neuraal netwerk?. Biologisch Neuron. Artificieel Neuron. Artificieel Neuraal Netwerk.

aldan
Télécharger la présentation

Neurale netwerken

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Neurale netwerken Opdrachttaak kennissystemen: Door: Jeroen Van den Elsen Piet Vermeir Koen Van Campenhout

 2. Inleiding • Geschiedenis • Wat is een neuraal netwerk?

 3. Biologisch Neuron

 4. Artificieel Neuron

 5. Artificieel Neuraal Netwerk Een eenvoudig voorbeeld van een artificieel neuraal netwerk met drie lagen.

 6. Eigenschappen van Artificiële Neurale Netwerken • Local processing • Parallel processing • Leren • Geheugen • Bestand tegen ruis

 7. Definitie van Artificiële Neurale Netwerken • Een ANN is een rekenmodel, gebaseerd op het dierlijk neuraal netwerk, waarbij een invoer verwerkt wordt door een parallel netwerk van neuronen, de een al belangrijker dan de andere, en verbindingen om zo tot een uitvoer te komen. Elk van die neuronen verwerkt simpele functies en beschikken over een geheugen waardoor ‘leren’ mogelijk wordt gemaakt.

 8. Mogelijkheden van een Artificiële Neurale Netwerken • Classificatie • Voorspellen • Data associatie • Data conceptualisatie • Data filtering

 9. Enkele toepassingen • Muis en trackerball • Kunstmatige intelligentie • Handschrift herkenning

 10. Eigenschappen van verschillende soorten ANN • Type • Neuronlagen • Soort invoer • Activatie functie • Leermethode • Leeralgoritme

 11. Eigenschap 1: het type • Feedforward type • Eenrichtingsinformatiestroom • Alleen verbindingen met andere neuronlaag • Feedback type • Ook verbindingen met eigenlaag

 12. Eigenschap 2: de neuronlaag • Input layer • Output layer • Hidden layer • Matrix layer • Map layer

 13. Eigenschap 3: Soort invoer • Binaire waarde • Reële waarde

 14. Eigenschap 4: activatie functie • Verschillende types onderscheiden zich van elkaar door het type output die ze geven

 15. Eigenschap 5: Leermethode • Supervised learning • Met antwoordboekje • Generaliserend gedrag • Unsupervised learning • Zonder antwoorden • Gebruiken van patronen • Reinforcement learning • Met een goed/fout signaal

 16. Eigenschap 6: leeralgoritme • Hebb learning rule • Delta learning rule • Backpropgation • Simulated annealing: • gebruikt bij feedback types • Self organization: • gebruikt bij kohonen Maken gebruik van supervised learning

 17. Enkele verschillende soorten: • Perceptron • Multilayer perceptron • Backpropagation net • Hopfield net • Kohonen Kaart • Boltzmann Machine

 18. Type Feedforward Neuron Lagen 1 inputlaag 1 outputlaag Input Waarde Types Binair Activatie Functie Hard Limiter Leermethode Supervised Leeralgoritme Hebb Learnig Rule Wordt vooral gebruikt bij Simpele logische operaties patroon classificatie Het perceptron

 19. Type Feedforward Neuron Lagen 1 inputlaag 1 of meer verborgen lagen 1 outputlaag Input Waarde Types Binair Activatie Functie Hard Limiter / Sigmoid Leermethode Supervised Leeralgoritme Delta Learnig Rule Backpropagation (meest gebruikt) Wordt vooral gebruikt bij Complexe logische operaties patroon classificatie Het multilayer perceptron

 20. Backpropagation

 21. Topografische Kaarten • Een groep units heeft verbindingen naar elke unit in een competitieve laag. • De units zijn geordend • Dit wil zeggen de unit die het sterkst reageert op een invoer omringt wordt door de units die ook, maar minder sterk, reageren. En hoe verder de units liggen hoe minder sterk deze reageren.

 22. Vervolg • De topografische kaart ordent zich • Leert reageren op een extern invoer • Past zich aan de invoer aan • Heeft geen hulp nodig van buiten af • Wordt ook wel self organizing map genoemd

 23. Leren in een competitieve map • Definitie: • Wanneer een axon van cel A dicht genoeg staat om een cel B te exciteren, en dit herhaaldelijk of continu activeert, dan ontstaat er een groeiproces of metabolische verandering in 1 of beide cellen. Hierdoor stijgt A’s efficiëntie.

 24. Minimale competitieve kaart • Twee invoervectoren p1 en p2 en gewichten u1 voor unit 1 en u2 voor unit 2. De bedoeling is dat tijdens het lerev de vectoren van de gewichten zich verplaatsen naar de invoervectoren.

 25. Reactie van ongetrainde units

 26. Training van minimale competitieve netwerken

 27. Reactie van getrainde units

 28. Vergelijking van reactie door ongetrainde en getrainde units

 29. Analyse van complexe data • Hoe kan data (items met een label en een reeks getallen die een statistische eigenschap van het item representeren) in beeld gebracht worden zodat er verbanden kunnen gelegd worden tussen de items? • De meest simpele oplossing:

 30. Andere oplossingen • Een kohonen kaart met minimal spanning tree

 31. Andere oplossing • Merge clustering algoritme

 32. Enkele Toepassingen

More Related