Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM PowerPoint Presentation
Download Presentation
UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM

UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM

163 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „Wyzwania dla rozwoju kształcenia ustawicznego w województwie lubuskim w perspektywie długoterminowej” UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM Urząd Statystyczny w Zielonej Górze Zielona Góra, 21.09.2009 r.

 2. SYTUACJA DEMOGRAFICZNAstan obecny i prognoza Współczynniki w przeliczeniu na 1000 ludności

 3. ZMIANA STRUKTURY EKONOMICZNYCHGRUP WIEKU LUDNOŚCI Z 19,7% w 2008 r. do 15,9% w 2035 r. zmniejszy się udział dzieci i młodzieży (0-17 lat) w ogólnej liczbie ludności województwa, o 16,4% zmniejszy się liczba osób w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata), z 14,4% w 2008 r. do 26,5% w 2035 r. wzrośnie udział osób w wieku 60/65 lat i więcej. Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GUS

 4. ZMIANA STANU GRUP WIEKU W 2020 r.(wzrost/spadek do 2008 r.) Pomiędzy 2008 r. i 2020r. największy ubytek ludności będziemy obserwować w grupach wieku 20-24 lata (o 39,0%) i 50-54 lata (o 32,8%). Liczba ludności w przedziałach 15-29 lat i 50-59 lat zmniejszy się łącznie o 125,5 tys. osób. Największy przyrost ludności odnotujemy w grupach wieku 35-39 lat, 40-44 lata oraz 60-64 lata (odpowiednio o: 32,7%, 33,8%, 46,2%). Ź r ó d ł o: obliczenia własne na podstawie „Prognoza ludności na lata 2008-2035”, GUS, Warszawa 2008.

 5. LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP WIEKU Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GUS KONSEKWENCJE ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH

 6. K S Z T A Ł C E N I E U S T A W I C Z N E Kształcenie formalne odbywa się w systemie szkolnym (formalnym); w szkołach dla dorosłych, od podstawowych po szkoły wyższe; prowadzi do uzyskania kwalifikacji potwierdzonych świadectwem, dyplomem ukończenia szkoły Kształcenie pozaformalne odbywa się poza systemem szkolnym (formalnym); nie powoduje zmiany w poziomie wykształcenia; są to min. kursy, szkolenia, seminaria, wykłady, a także kształcenie „na odległość” za pośrednictwem mediów elektronicznych Kształcenie nieformalne(samokształcenie) jest to samodzielne, trwające przez całe życie uczenie się (proces niezorganizowany i niesystematyczny) w celu uzyskania wiedzy lub doskonalenia umiejętności

 7. SZKOŁY DLA DOROSŁYCH • 13,9 tys. osób kontynuowało naukę w szkołach dla dorosłych w roku szkolnym 2008/2009 (o 17,6% więcej niż w roku 2000/2001) • o ok. 70% wzrosła liczba osób kształcących się w liceach ogólnokształcących (5,3 tys. w roku 2008/2009) • o 2,3 tys. osób zmniejszyła się liczba dorosłych uczęszczających do szkół technicznych (3,2 tys. osób w roku 2000/2001; 1,0 tys. osób w roku 2008/2009) • 51,4% ogółu kontynuujących naukę dorosłych kształciło się w szkołach policealnych (o 46,3% więcej niż w roku 2000/2001) • absolwenci z roku 2007/2008 – 1,3 tys. osób w liceach ogólnokształcących i 1,4 tys. osób w szkołach policealnych • najczęściej wybierane kierunki kształcenia: inżynieryjno-techniczny, rolniczy, ekonomiczno-administracyjny i informatyczny

 8. STUDENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG SYSTEMÓW STUDIÓWI TYPU SZKÓŁ a, b W przypadku studentów w roku 2000/2001 dane dotyczą studiów: a - dziennych, b - wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych. Ź r ó d ł o: GUS

 9. STUDENCI WEDŁUG GRUP KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GUS

 10. SZKOŁY WYŻSZE, STUDIA PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE • zmniejszyła się liczba studentów – 27,6 tys. osób studiowało w roku akademickim 2008/2009 (o 2,0 tys. mniej niż w poprzednim roku i 7,0 tys. mniej niż w roku 2004/2005 – 34,7 tys. osób) • maleje udział kobiet w grupie studiujących – 56,2% ogółu studiujących w roku 2008/2009 wobec 58,6% w roku 2000/2001 • 53,5% wszystkich studentów w roku 2008/2009 wybrało studia stacjonarne • 6,9 tys. osób ukończyło studia wyższe (absolwenci z roku 2007/2008) – 35,6% nauki społeczne, ekonomię i prawo, 20,9% kształcenie, 15,1% nauki humanistyczne i sztukę, 8,1% technikę, przemysł i budownictwo • 1,5 tys. osób odbyło studia podyplomowe w roku 2008/2009 • 104 osoby uczestniczyły w studiach doktoranckich, w tym 31 osób posiadało otwarty przewód doktorski; kobiety stanowiły 36,5% ogółu uczestników studiów doktoranckich

 11. OSOBY W WIEKU 25-64 LATA WEDŁUG UCZESTNICTWAW KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM(w okresie od października 2005 r. do listopada 2006 r.) aDane nie sumują się na razem, gdyż jedna osoba mogła uczestniczyć jednocześnie w kilku formach kształcenia. Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie „Kształcenie dorosłych”, GUS, Warszawa 2009.

 12. Uczestniczący w kształceniu: OSOBY W WIEKU 25-64 LATA WEDŁUG UCZESTNICTWAW KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM I MIEJSCA ZAMIESZKANIA(w okresie od października 2005 r. do listopada 2006 r.) Źródło: opracowanie własne na podstawie „Kształcenie dorosłych”, GUS, Warszawa 2009.

 13. OSOBY W WIEKU 25-64 LATA WEDŁUG UCZESTNICTWAW KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM ORAZ WIEKU(w okresie od października 2005 r. do listopada 2006 r.) aDane nie sumują się na razem, gdyż jedna osoba mogła uczestniczyć jednocześnie w kilku formach kształcenia. Źródło: opracowanie własne na podstawie „Kształcenie dorosłych”, GUS, Warszawa 2009.

 14. OSOBY W WIEKU 25-64 LATA WEDŁUG UCZESTNICTWAW KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM ORAZ POZIOMU UKOŃCZONEGO WYKSZTAŁCENIA(w okresie od października 2005 r. do listopada 2006 r.) % Źródło: opracowanie własne na podstawie „Kształcenie dorosłych”, GUS, Warszawa 2009.

 15. % Uczestniczący w kształceniu: OSOBY W WIEKU 25-64 LATA WEDŁUG UCZESTNICTWA W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYMa I STATUSU NA RYNKU PRACY(w okresie od października 2005 r. do listopada 2006 r.) aDane nie sumują się, gdyż jedna osoba mogła uczestniczyć jednocześnie w kilku formach kształcenia. Źródło: opracowanie własne na podstawie „Kształcenie dorosłych”, GUS, Warszawa 2009.

 16. WSKAŹNIK DOSTĘPNOŚCI DO KURSÓW WEDŁUG PŁCI I WIEKU UCZESTNIKÓW KURSÓW Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie „Kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach w Polsce w 2005 r.” GUS, Warszawa 2007.

 17. PODMIOTY GOSPODARCZE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆW RAMACH POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI NA 10 TYS. MIESZKAŃCÓW WEDŁUG POWIATÓW W 2008 R. Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GUS

 18. 6,3-8,5 8,5-13,9 13,9-32,4 3,1-6,3 1,4-3,1 PROCENT POPULACJI W WIEKU 25-64 LATA UCZESTNICZĄCEJ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W 2008 R. Na podobnym poziomie jak w Polsce kształtuje się udział dorosłych podejmujących dokształcanie m.in. na Litwie, w Portugalii oraz w Słowacji. Zdecydowanie więcej osób w wieku 25-64 lata dokształca się m.in. w Danii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, w Holandii, Słowenii czy w Austrii. Ź r ó d ł o: Eurostat.

 19. % UDZIAŁ OSÓB W WIEKU 25-64 LATA UCZESTNICZĄCYCH W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM(z wyłączeniem samokształcenia) *W 2002 r. Ź r ó d ł o: Eurostat.

 20. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ w w w . s t a t . g o v . p l