Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

142 Views Download Presentation
Download Presentation

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO200 Oś priorytetowa 2 – społeczeństwo wiedzy • Działanie 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego • Poddziałanie 2.2.1. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Alokacja środków na konkurs: 10 000 000,00 EUR Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl

 2. Cel główny działania – Tworzenie podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego Preferowane projekty • Regionalne, doprowadzające publiczną informatyczną sieć szkieletową do miast powiatowych i miejscowości gminnych • Ukierunkowane na rozbudowę publicznej sieci szkieletowej, poprawiającej dostęp do Internetu na obszarach wiejskich i w małych miastach

 3. Komplementarność • RPO WP 2007-2013 Oś Priorytetowa 5 – Środowisko i energetyka przyjazna środowisku (działanie 5.3), Oś Priorytetowa 6 – Turystyka i dziedzictwo kulturowe (działanie 6.2.) • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Oś Priorytetowa XIII – Infrastruktura szkolnictwa wyższego (działanie 13.1.) • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Oś priorytetowa 2 – Infrastruktura sfery B+R (działanie 2.3.) • Oś priorytetowa 7 – Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji • Oś priorytetowa 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki (działanie 8.1., 8.2., 8.3., 8.4.).

 4. Typ projektu, na który ukierunkowany jest konkurs; • Budowa nowych i związana z nią rozbudowa lub przebudowa istniejących regionalnych i miejskich informatycznych sieci szkieletowych oraz lokalnych sieci dystrybucyjnych w szczególności w oparciu o technologię światłowodową;

 5. Poza tym w URPO mamy inne typy projektów, które nie zostały przewidziane w ramach przedmiotowego konkursu; • Budowa nowych i związana z nią rozbudowa lub przebudowa istniejących lokalnych, szerokopasmowych sieci dostępowych poza obszarami miejskimi, w szczególności w oparciu o technologię bezprzewodową; • Budowa nowych i związana z nią rozbudowa lub przebudowa istniejących miejskich, szerokopasmowych sieci dostępowych (METRO Ethernet) umożliwiających transmisję danych multimedialnych; • Tworzenie publicznych punktów dostępu do usług elektronicznych oraz Internetu (PIAP-y, Hot-Spoty); • Rozwój telefonii internetowej (VoIP) do zastosowania w instytucjach publicznych.

 6. Beneficjenci • Jst, ich związki i stowarzyszenia; • Szkoły wyższe; • Jednostki naukowe, w tym jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk; • Jednostki sektora finansów publicznych w tym m.in. straż pożarna, policja; • Administracja rządowa; • Organizacje pozarządowe; • Partnerzy społeczni i gospodarczy; • Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym; • Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) wpisani do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o których mowa w art. 10 ustawy.

 7. Finansowanie • Minimalna wartość projektu wynosi - 2 000 000,00 PLN • Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR - 75% • Minimalny wykład własny beneficjenta wynosi – 5%wydatków kwalifikowalnych, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek podległych oraz 25% w przypadku projektów, w ramach których wystąpi pomoc publiczna wsparcie będzie udzielane zgodnie z rozporządzeniem MRR (§10 ust 5 rozporządzenia) • Maksymalna wartość wydatków w ramach instrumentu elastyczności wynosi 10 % kosztów kwalifikowalnych projektu

 8. Harmonogram konkursu • Termin ogłoszenia konkursu: marzec 2011r. • Termin składania wniosków o dofinansowanie: marzec - maj 2011r. • Rozstrzygnięcie konkursu: III kwartał 2011r.

 9. Ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju sieci telekomunikacyjnych (megaustawa) • „regionalna sieć szerokopasmowa” – sieć szerokopasmowa realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego, porozumienie, związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, porozumienie komunalne, fundację, której fundatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, spółkę kapitałową lub spółdzielnię z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, koncesjobiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009r., o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1778) albo przez partnera w partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz.100) w ramach programów operacyjnych.

 10. Ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju sieci telekomunikacyjnych (megaustawa) • regionalna sieć szerokopasmowa – definicja ta ma charakter przedmiotowo-podmiotowy, elementem przedmiotowym jest realizacja sieci w ramach programu operacyjnego. Elementem podmiotowym jest to przez jaki podmiot inwestycja będzie realizowana tj. przez: jst, ich porozumienia, fundacje, spółki lub spółdzielnie z ich udziałem, koncesjobiorcę lub partnera prywatnego. • Regionalną siecią szerokopasmową jest sieć, która będzie realizowana w ramach programu operacyjnego, a więc taka sieć, która ubiega się o dofinansowanie z programu.

 11. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Dziękuję za uwagę Kontakt: Sylwia Bryła tel. 058 326 81 50 e-mail: s.bryla@woj-pomorskie.pl Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl