1 / 145

Test z biologie

Test z biologie. 9. listopadu 2004 11. listopadu 2004. 1. K zásadním rozdílům mezi buňkami prokaryontními a eukaryontními patří:. a. přítomnost buněčné stěny b. kódování genetické informace c. utváření jádra d. struktura biomembrán e. žádná odpověď není správná.

alvin-riley
Télécharger la présentation

Test z biologie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Test z biologie 9. listopadu 2004 11. listopadu 2004

 2. 1. K zásadním rozdílům mezi buňkami prokaryontními a eukaryontními patří: a. přítomnost buněčné stěny b. kódování genetické informace c. utváření jádra d. struktura biomembrán e. žádná odpověď není správná

 3. 1. K zásadním rozdílům mezi buňkami prokaryontními a eukaryontními patří: a. přítomnost buněčné stěny b. kódování genetické informace c. utváření jádra d. struktura biomembrán e. žádná odpověď není správná

 4. 2. Které z uvedených historických dat je správné: • Robert Koch objevil v r. 1952 původce tuberkulózy • J.D.Watson a F.Crick objevili v r. 1962 dvouvláknovou strukturu DNA • V r. 1997 bylo publikováno narození prvního klonovaného zvířete – ovce Dolly • Louis Pasteur prokázal v r. 1776, že kvašení je způsobeno mikroorganismy • žádná odpověď není správná

 5. 2. Které z uvedených historických dat je správné: • Robert Koch objevil v r. 1952 původce tuberkulózy • J.D.Watson a F.Crick objevili v r. 1962 dvouvláknovou strukturu DNA • V r. 1997 bylo publikováno narození prvního klonovaného zvířete – ovce Dolly • Louis Pasteur prokázal v r. 1776, že kvašení je způsobeno mikroorganismy • žádná odpověď není správná

 6. 3. Strukturu deoxyribonukeové kyseliny objasnili v r. 1953 • H. Krebs • J.D.Watson a F. Crick • L.C.Pauling • H.G.Khorana • žádná odpověď není správná

 7. 3. Strukturu deoxyribonukeové kyseliny objasnili v r. 1953 • H. Krebs • J.D.Watson a F. Crick • L.C.Pauling • H.G.Khorana • žádná odpověď není správná

 8. 4. Schopnost autoreprodukce je jednou z vlastností, kterou mají viry společnou se živými systémy. Viry se tedy mohou množit: • in vitro v přítomnosti nukleotidů a aminokyselin • in vitro v přítomnosti nukleotidů, aminokyselin a ATP • i v buňce mrtvé • jen v buňce metabolicky aktivní • žádná odpověď není správná

 9. 4. Schopnost autoreprodukce je jednou z vlastností, kterou mají viry společnou se živými systémy. Viry se tedy mohou množit: • in vitro v přítomnosti nukleotidů a aminokyselin • in vitro v přítomnosti nukleotidů, aminokyselin a ATP • i v buňce mrtvé • jen v buňce metabolicky aktivní • žádná odpověď není správná

 10. 5. Které z uvedených výpovědí není správná • v makromolekule škrobu jsou vázány molekuly glukózy glykosidickou vazbou • primárním účinkem zvýšení teploty na molekulu bílkoviny je zhroucení její terciární struktury • mezi makrobiogenní prvky patří H,C,N,Cu,O,Na,K,Cl,Mg,Fe • deoxyribonukleová kyselina je štěpena enzymy nukleázami • žádná odpověď není správná

 11. 5. Které z uvedených výpovědí není správná • v makromolekule škrobu jsou vázány molekuly glukózy glykosidickou vazbou • primárním účinkem zvýšení teploty na molekulu bílkoviny je zhroucení její terciární struktury • mezi makrobiogenní prvky patří H,C,N,Cu,O,Na,K,Cl,Mg,Fe • deoxyribonukleová kyselina je štěpena enzymy nukleázami • žádná odpověď není správná

 12. 6. Ve které z uvedených kombinací jsou živé systémy seřazeny podle jejich stupně organizovanosti • orgán – tkáň – buňka – organismus • buňka – orgán – tkáň – orgánová soustava • buňka – orgán – organismus – společenství organismů • tkáň – orgán – organismus – buňka • žádná odpověď není správná

 13. 6. Ve které z uvedených kombinací jsou živé systémy seřazeny podle jejich stupně organizovanosti • orgán – tkáň – buňka – organismus • buňka – orgán – tkáň – orgánová soustava • buňka – orgán – organismus – společenství organismů • tkáň – orgán – organismus – buňka • žádná odpověď není správná

 14. 7. Mezi nebuněčné organismy patří: • mykoplasmata • ricketsie • bakteriofágy • spirily • žádná odpověď není správná

 15. 7. Mezi nebuněčné organismy patří: • mykoplasmata • ricketsie • bakteriofágy • spirily • žádná odpověď není správná

 16. 8. Který z uvedených vědeckých poznatků má nejstarší datum objevu: • produkce lidského insulinu v bakteriích • naklonování ovečky Dolly • přečtení úplné sekvence lidského genomu • rozluštění genetického kódu • žádná odpověď není správná

 17. 8. Který z uvedených vědeckých poznatků má nejstarší datum objevu: • produkce lidského insulinu v bakteriích • naklonování ovečky Dolly • přečtení úplné sekvence lidského genomu • rozluštění genetického kódu • žádná odpověď není správná

 18. 9. Rychlost difúze molekul přes plazmatickou membránu závisí na: • koncentraci ATP v cytoplazmě • na koncentračním spádu • aktivitě transportních proteinů • aktivitě membránových enzymů • žádná odpověď není správná

 19. 9. Rychlost difúze molekul přes plazmatickou membránu závisí na: • koncentraci ATP v cytoplazmě • na koncentračním spádu • aktivitě transportních proteinů • aktivitě membránových enzymů • žádná odpověď není správná

 20. 10. DNA se v buňce vyskytuje: • v jádře • v lyzosomech • v ribosomech • v endoplasmatickém retikulu • žádná odpověď není správná

 21. 10. DNA se v buňce vyskytuje: • v jádře • v lyzosomech • v ribosomech • v endoplasmatickém retikulu • žádná odpověď není správná

 22. 11. Při srovnání diferencované buňky organismu se zygotou, z níž se organismus vyvinul, zjišťujeme, že mají obě: • různý genom • stejný genom • stejné mRNA molekuly • stejný fenotyp • žádná odpověď není správná

 23. 11. Při srovnání diferencované buňky organismu se zygotou, z níž se organismus vyvinul, zjišťujeme, že mají obě: • různý genom • stejný genom • stejné mRNA molekuly • stejný fenotyp • žádná odpověď není správná

 24. 12. Pravidelnou součástí bakteriální buňky jsou: • buněčná stěna • mitochondrie • jádro obalené membránou • vakuoly • žádná odpověď není správná

 25. 12. Pravidelnou součástí bakteriální buňky jsou: • buněčná stěna • mitochondrie • jádro obalené membránou • vakuoly • žádná odpověď není správná

 26. 13. Sled jednotlivých fází buněčného cyklu je: • G1 – G2 – S – M • S – G1 – G2 – M • M – G1 – G2 – S • G1 – S – G2 – M • žádná odpověď není správná

 27. 13. Sled jednotlivých fází buněčného cyklu je: • G1 – G2 – S – M • S – G1 – G2 – M • M – G1 – G2 – S • G1 – S – G2 – M • žádná odpověď není správná

 28. 14. Tloušťka tyčinkových baktérií buňky je řádově: • 10 –1 mm – 10 – 2 mm • 10 –2 mm – 10 – 3 mm • 10 –3 mm – 10 – 4 mm • 10 –4 mm – 10 – 5 mm • žádná odpověď není správná

 29. 14. Tloušťka tyčinkových baktérií buňky je řádově: • 10 –1 mm – 10 – 2 mm • 10 –2 mm – 10 – 3 mm • 10 –3 mm – 10 – 4 mm • 10 –4 mm – 10 – 5 mm • žádná odpověď není správná

 30. 15. Bičík eukaryontních buněk má strukturální základ podobný: • bičíku bakteriální buňky • svazku mikrofilament • bičíku bakteriofága • řasinkám • žádná odpověď není správná

 31. 15. Bičík eukaryontních buněk má strukturální základ podobný: • bičíku bakteriální buňky • svazku mikrofilament • bičíku bakteriofága • řasinkám • žádná odpověď není správná

 32. 16. Která z buněk lidského těla by mohla být pozorovatelná pouhým okem: • buňka příčně pruhovaného svalu • buňka motorického neuronu • zralý oocyt • makrofág ze zánětlivého ložiska • žádná odpověď není správná

 33. 16. Která z buněk lidského těla by mohla být pozorovatelná pouhým okem: • buňka příčně pruhovaného svalu • buňka motorického neuronu • zralý oocyt • makrofág ze zánětlivého ložiska • žádná odpověď není správná

 34. 17. Ve kterých buněčných strukturách probíhá syntéza bílkovin: • v lyzosomech • ve vakuolách rostlinných buněk • v mitochondriích a chloroplastech • v plazmatické membráně • žádná odpověď není správná

 35. 17. Ve kterých buněčných strukturách probíhá syntéza bílkovin: • v lyzosomech • ve vakuolách rostlinných buněk • v mitochondriích a chloroplastech • v plazmatické membráně • žádná odpověď není správná

 36. 18. K replikaci jaderné DNA dochází: • v G1 fázi • v G2 fázi • v M fázi • v G0 fázi • žádná odpověď není správná

 37. 18. K replikaci jaderné DNA dochází: • v G1 fázi • v G2 fázi • v M fázi • v G0 fázi • žádná odpověď není správná

 38. 19. Který z uvedených desoxyribonukleotidů je při replikaci DNA komplementární k T: • U • T • A • C • žádná odpověď není správná

 39. 19. Který z uvedených desoxyribonukleotidů je při replikaci DNA komplementární k T: • U • T • A • C • žádná odpověď není správná

 40. 20. Alfa helix a beta skládaný list jsou dvě z možnosti uspořádání: • primární struktury bílkovin • sekundární struktury bílkovin • lineárních polysacharidů • nukleových kyselin • žádná odpověď není správná

 41. 20. Alfa helix a beta skládaný list jsou dvě z možnosti uspořádání: • primární struktury bílkovin • sekundární struktury bílkovin • lineárních polysacharidů • nukleových kyselin • žádná odpověď není správná

 42. 21. K živým buňkám byl do kultivačního média přidán 14C-uracil, který se včleňuje do nově syntetizované RNA. Místo syntézy RNA lze určit technikou radiografie. Nad kterými buněčnými strukturami se objeví zrníčka stříbra, ukazující místo RNA syntézy? • lyzosomy • Golgiho aparát • ribosomy • jadérko

 43. 21. K živým buňkám byl do kultivačního média přidán 14C-uracil, který se včleňuje do nově syntetizované RNA. Místo syntézy RNA lze určit technikou radiografie. Nad kterými buněčnými strukturami se objeví zrníčka stříbra, ukazující místo RNA syntézy? • lyzosomy • Golgiho aparát • ribosomy • jadérko

 44. 22. Podstatou vzájemné komplementarity obou polynukleotidových řetězců DNA molekuly jsou: • dvě vodíkové vazby mezi A-T a tři vodíkové vazby mezi C-G • dvě vodíkové vazby mezi C-G a tři vodíkové vazby mezi A-T • fosfodiesterové vazby mezi deoxyribózou a kyselinou fosforečnou nukleotidů A-T a G-C • specifické hydrofobní interakce mezi A-T a G-C • žádná odpověď není správná

 45. 22. Podstatou vzájemné komplementarity obou polynukleotidových řetězců DNA molekuly jsou: • dvě vodíkové vazby mezi A-T a tři vodíkové vazby mezi C-G • dvě vodíkové vazby mezi C-G a tři vodíkové vazby mezi A-T • fosfodiesterové vazby mezi deoxyribózou a kyselinou fosforečnou nukleotidů A-T a G-C • specifické hydrofobní interakce mezi A-T a G-C • žádná odpověď není správná

 46. 23. Molekula glukózy je ve vztahu ke škrobu stejně jako: • steroid k lipidu • nukleotid k nukleové kyselině • protein k aminokyselině • sacharóza ke škrobu • žádná odpověď není správná

 47. 23. Molekula glukózy je ve vztahu ke škrobu stejně jako: • steroid k lipidu • nukleotid k nukleové kyselině • protein k aminokyselině • sacharóza ke škrobu • žádná odpověď není správná

 48. 24. Cytokineze je: • pohyb buňky pomocí panožek • rozdělení mateřské buňky na dvě buňky dceřinné • pohyb buňky pomocí bičíku • rozdělení jádra

 49. 24. Cytokineze je: • pohyb buňky pomocí panožek • rozdělení mateřské buňky na dvě buňky dceřinné • pohyb buňky pomocí bičíku • rozdělení jádra

 50. 25. Semiautonomní organely eukaryontní buňky: • mají schopnost omezeně se množit mimo buňku • využívají ke svému dělení dělící vřeténko • mají vlastní endoplasmatické retikulum • mají svou vlastní DNA • žádná odpověď není správná

More Related