Download
ub strategi og utfordringer n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UB – Strategi og utfordringer PowerPoint Presentation
Download Presentation
UB – Strategi og utfordringer

UB – Strategi og utfordringer

108 Views Download Presentation
Download Presentation

UB – Strategi og utfordringer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UB – Strategi og utfordringer Randi Elisabeth Taxt Bibliotekdirektør UiB Dekanlunsj, 25.05.09

 2. Visjon for UBs virksomhet Universitetsbiblioteket har som overordnet mål å samle og gjøre tilgjengelig informasjon for å bidra til å høyne kvaliteten på den forskning, undervisning, læring og formidling som foregår ved Universitetet i Bergen. Fra Strategisk plan for UB 10.09.2014 Universitetsbiblioteket

 3. I dag • Bakteppe om UB • De ulike utfordringene • Styring og ledelse • Oppsummering

 4. Universitetsbiblioteket Organisasjonskart 2009 10.09.2014 Universitetsbiblioteket

 5. Nøkkeltall for UB • Ansatte ~ 100 • Årsverk ~ 92 • Budsjett ~ 110 mill NOK • Abonnementer ~ 19 000 tidsskrift (16 000)

 6. 10.09.2014 Universitetsbiblioteket

 7. 10.09.2014 Universitetsbiblioteket

 8. 10.09.2014 Universitetsbiblioteket

 9. 10.09.2014 Universitetsbiblioteket

 10. Global utfordring • UHR – utreder saker • UK – har hevet dette på nasjonalt nivå • UB kan ikke lenger følge med i utviklingen • Hva skal vi prioritere? • Hvilke pakker skal vi si opp? • Skal vi slutte å kjøpe bøker? • Hva med målsetningen om å digitalisere? • Hva med backfiles? • Nasjonale lisenser – må utredes (også i forb. m/OA) • MVA kompensasjon – må innføres

 11. Mange utfordringer Bøker og tidsskrifter - trykt vs. digital tilgang Open Access (BORA) – UiB policy Fantastiske samlinger (skatter)! Mye undervisning IKT – grenseganger (fagnær IT) Kommunikasjon – eksternt mot brukerene og internt (web 2.0…..og 3.0) Kompetanseheving Kontakt med fagmiljøene (undervisning, forskningsstøtte) Forskningsdokumentasjon og lagring av forskningsdata

 12. Ingeborg Sølvberg sin hovedmelding 10.09.2014 Universitetsbiblioteket Biblioteksektoren står foran store utfordringer Kampen om å bli beste tjenesteyter er i gang UH-bibliotekene må være i tet for å finne nye, kreative løsninger (=> flere do’ers, færre view’ers) Både dagens og fremtidens utfordringer krever samarbeid mellom personer – og organisasjoner - med mange ulike fagspesialiteter For å være reelle bidragsytere til samfunnet må UH bibliotekene øke antallet av personer med dyp IT-kompetanse

 13. Landskapsprospekter 1860-årene – 1900 Knudsen-samlingen Parti fra Geiranger, Søndmør. Ca. 1870 Troldtinderne i Romsdalen Foto: Knud Knudsen

 14. Vitenskapsmann og amatørfotograf: Sophus Tromholt, Kautokeino 1883 Anna Aslaksdatter Gaup og Anna Jonsdatter Somby

 15. Undervisning/Opplæring UB involvert i stor grad!! Relativt ukjent for de fleste? Hvem er UBs bestillere? Hvem skal undervise? Hvem skal undervises? Samarbeid med fagmiljøer? 10.09.2014 Universitetsbiblioteket

 16. Akademisk redelighet - en pedagogisk utfordring

 17. 82 studenter utestengt fra BI etter juks Ureglementert samarbeid og plagiering er den viktigste begrunnelsen bak utestengingen Studentene forteller at det er helt vanlig å samarbeide, og mener at skolens regelverk er for strengt Hentet 29. oktober 2008, fra http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1793974.ece Forskere tatt i juks på etikkeksamen 11 doktorgradsstipendiater i medisin er mistenkt for å ha jukset på en hjemmeeksamen i etikk ved Universitetet i Oslo De skal rett og slett ha kopiert deler av andres tekster og limt det inn i sin egen eksamensbesvarelse uten å oppgi kilde, eller ved å oppgi mangelfulle kilder Hentet 29. oktober 2008 fra http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2399446.ece ”Klippet og limte til eksamen”

 18. Strand-innstillingen: Bachelorgrad: Undervisningen bør gis av fagmiljøene selv, eller i samarbeid med Universitetsbiblioteket og Senter for vitenskapsteori Mastergrad: Hovedansvaret for utvikling av slike tilbud bør legges til Universitetsbiblioteket og Senter for vitenskapsteori 10.09.2014 Universitetsbiblioteket

 19. 10.09.2014 Universitetsbiblioteket

 20. 10.09.2014 Universitetsbiblioteket

 21. Læringssenter • UB har det studentene vil ha • Gode lesesalsplasser i et trygt og fint miljø • Bemanning ? Hvilken? • Tilgang til digitale og trykte (??) ressurser • Undervisningslokaler

 22. Må vi ved UiB finne mer plass i tilknytning til bibliotekene for å imøtekomme studentenes behov?Må vi samarbeide om bemanning?

 23. UB sin strategiprosess 2009 UB – Hvor står vi og hvor går vi? Har vi den rette kontakten med brukerne? Fire grupper: Gruppe for brukerundersøkelser (LibQual med mer) Analysegruppen (hvor står vi) Framtidsgruppen (hvor går vi) Gruppe for digitale systemer og tjenester Frist 15 juni. Styresak i U-styret om UB i juni Utforme en strategi for UB i løpet av høsten – blir også innspill til UiB sin strategi

 24. Framtidsgruppa medlemmer

 25. Kontakt med brukerene - LiBQual Variasjonen mellom gruppene akademisk ansatte og studenter er større enn variasjonen mellom de ulike bibliotekene. Felles for ansatte og studenter ser ut til å være vanskelig å finne frem til UBs ressurser på nett stort sett fornøyd med hvordan man blir mottatt i biblioteket Ansatte synes UB skal ha bedre litteraturtilbud er generelt mindre fornøyd med opplæringstilbudet stille soner på Bibliotek for humaniora Studenter ønsker flere stille soner i bibliotekene lavere grad generelt mer fornøyd enn studenter på høyere grad og akademisk personale Bruk av bibliotekets ressurser akademisk personale bruker UB sitt nettilbud oftere enn det fysiske biblioteket lavere gradsstudenter bruker det fysiske biblioteket oftere enn høyere gradsstudenter

 26. Oppsummering • UB må for å kunne bidra til UiB sin målsetting om å være et forskningsuniversitet: • Ha relevante og fagnære tjenester • Tilby de tjenestene som er nødvendig for forskning og undervisning • Yte den servicen som fagmiljøene ønsker

 27. Nødvendig med tett samarbeid med fagmiljøene: • for å kunne ta de rette prioriteringene innenfor: • Undervisning/opplæring • Læringssenter og hva de skal inneholde • Hvilke tjenester og ressurser som UB skal tilby på nett? • Hva skal vi investere i? • Hvilken rolle UB skal ha i fremtidige oppgaver innenfor forskningsstøtte (IK, lagring og deling av forskningsdata, etc.) • Formidling/tilrettelegging av forskningsresultater

 28. 10.09.2014 Universitetsbiblioteket

 29. Styring og ledelse av UB • Bibliotekdirektøren – faglig og adm. Leder • Styret: Delvis valgt – delvis oppnevnt (eksterne medl.) • Styreleder: leder styret (oppnevnt ikke valgt) Fremtiden: Styre eller ikke styre? UB vil ha styre – god samarbeidspartner, ikke det samme med råd Bibliotekdirektør – hvilket fora ved UiB? Stabsdirektørene (fagansvar) Møte en gang i semesteret i dekanlunsj – biblioteksaker på dagsorden Observatør i UU og FU (godt samarbeid)

 30. Takk for oppmerksomheten!