Download
rehberl k serv s n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REHBERLİK SERVİSİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
REHBERLİK SERVİSİ

REHBERLİK SERVİSİ

304 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

REHBERLİK SERVİSİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. REHBERLİK SERVİSİ ALAN VE MESLEK SEÇİMİ VELİLERİN GÖREVLERİ

 2. LİSE’ DE ALAN SEÇİMİ • Lise 1. sınıfın sonunda seçilecek alan, öğrencilerin ÖSS’de yapacakları tercihlerde etkili olacaktır. • Lisede elde ettikleri başarı puanları Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı olarak ÖSS puanlarına eklenecek ve sınav başarılarına etki edecektir.

 3. ALAN SEÇMENİN ÖNEMİ • ÖSS’de Alan ve alan dışı tercihlerde AOBP’nin (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı puanı) çarpılacağı katsayı farklı olacağı için seçeceğiniz alanın istediğiniz tüm meslekleri kapsamasına özen göstermek gerekecektir. • Bu konuda 2007 ÖSS kılavuzundaki alanların devamı olan meslekler tablosunu incelemeniz gerekmektedir. Bu tablolarda size dağıtılmıştır.

 4. YARINA YATIRIM YAPMADAN YARINI KAZANAMAZSINIZ,YARINA YATIRIM YAPMADAN YARINI HAK EDEMEZSİNİZ. BU YILÖĞRENCİLERİMİZİN; • Okulumuzdaki alanları tanıyarak, ilgi ve yeteneklerine uygun alan seçimini gerçekleştirmeleri, • Ortaöğretim başarı puanınızı yüksek tutmaları ve ÖSS konularını kapsayan çoğunlukla lise 1 konularını iyi öğrenmeleri, • Mesleki yönelim aşamasında kendi ilgi, yetenek ve gereksinimlerinizi iyi tanımanız ve ne olabileceğinize, ne olmak istediğinize karar vermek durumundasınız.

 5. Meslek Seçiminde Dikkat • Kendi özelliklerimizi tanımalıyız. Yetenekler,İlgiler,Beklentiler,Kişilik Özellikleri • Mesleklerin özelliklerini tanımalıyız. “10 Yıl Sonra Nasıl Bir Yaşam İstiyorum?”- Nasıl bir iş?- Nasıl bir iş yeri?- Nasıl bir ev?- Nasıl bir aile?- Nasıl arkadaşlar?- Nasıl bir sosyal yaşam? Kendi özelliklerimizle, mesleklerin özellikleri arasındaki ortak noktaları bulmalıyız.

 6. Mesleklerin Özelliklerini Tanıma • • Mesleğin tanımı nedir?• Nasıl ve kaç yıllık bir öğrenim gerektirmektedir?• Öğrenim süresinde hangi dersler okutulmaktadır?• Bu iş kolunda eleman talebi var mıdır?• Bu işte ne gibi faaliyetlerde bulunulmaktadır?• Kullanılan malzeme ve makineler nelerdir?• Yürüme, ayakta durma vb. koşulları var mıdır?• Nasıl bir çalışma ortamı vardır? (Büro, açık alan vs.)• İş tehlikeleri var mıdır? (Radyasyon, zehirlenme, patlama, yanma, elektriğe kapılma, mikrop kapma vs.)• Bireysel olarak mı grupla mı çalışmayı gerektirmektedir?• Mesleğe giriş ve emekli olma yaşları kaçtır?• Tercih edilen bedensel ve kişisel özellikler bulunmakta mıdır? (Boy, ağırlıklı cinsiyet, özel yetenekleri)• Kesinlikle iş deneyimi aranmakta mıdır?• Yabancı dil bilme tercih nedeni midir?• İşte ilerleme şartları nelerdir?• Kazanç durumu (en az, en çok) nedir?• İşin çalışanlarına göre avantajlı ve dezavantajlı tarafları nelerdir? (izin imkanı, prim, prestij vs.)

 7. Kendi Özelliklerinizle Mesleğin Özellikleri Arasındaki Ortak Noktaları Bulma • Kendi özellikleriniz ile mesleklerin özellikleri ne derece uyuşuyor. • Mesleklerle uyuşmayan özellikleriniz, o mesleği yapmanızı engelleyecek durumda mı?Örneğin; kişilik yapısı ve sosyal yaşantısından dolayı insanlardan fazla hoşlanmayan ve sinirli yapıya sahip birinin polislik, öğretmenlik gibi mesleklerde başarısız olma ihtimali yüksektir. • Ayrıca birey, istekleri doğrultusunda bir meslek tercihi yapmadığında, ne içinde bulunduğu meslekte yeteneklerini kullanıp başarılı olabilir ne de mutlu bir birey olarak mesleğini sürdürebilir.

 8. Toplumumuza özgü olarak etkili olabilecek diğer faktörler • Anne–babalarınızın arzularına uymak,Beğenilen–sevilen kişilerin mesleklerine özenmek,Günümüzde popüler olan mesleği edinmek,Daha çok fazla para kazanılan mesleği seçmek,Toplum içinde sadece saygınlığı olan meslekleri seçmek,Öğretmenlerin uygun gördüğü meslekleri seçmek,İş bulması kolay olan meslekleri seçmek,Üniversiteye girmeyi kolaylaştıran, düşük puanla yerleşilen meslekleri seçmekSevildiği sanılan meslekleri seçmek, (Sadece olumlu özellikleri tanınarak yanılgıyla seçmek)Hayallerle geliştirilen idealdeki meslekleri seçmek,

 9. ALANLARA YÖNELME NASIL OLMAKTADIR? Öğrencilerden; a) Alana kaynaklık eden derslerin herbirinden başarılı olanlar istediği alana, b) Alana kaynaklık eden derslerden başarısız dersi bulunup bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 2.50 olanlar o alana, c) (a) ve (b) bentlerindeki şartları taşımayanlar, alana kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının yüksek olduğu alana yönlendirilir.

 10. ALANLARA YÖNELME NASIL OLMAKTADIR? • (Değişik altıncı fıkra:5.10.2007/26664 RG )10 uncu sınıf sonunda; • a) Bir üst sınıfa geçebilecek öğrenciler, ders kesiminden itibaren yeni ders yılının ilk bir ayı içinde not şartı aranmaksızın alanını değiştirebilir. Ancak alanını değiştiren öğrenci, yöneldiği yeni alana ait alt sınıfın görmediği alan dersleri ile gördüğü hâlde haftalık ders saati sayısı farkı bir ders saatinden fazla olan alan derslerinden sorumlu tutulur ve bu derslerden alan değişikliğini takip eden ilk ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları döneminde sınava alınır. Öğrenci, yeni alanında okutulmayan önceki alanına ait sorumlu olduğu alan derslerinden muaf tutulur. Ancak sorumlu olduğu seçmeli derslerin sorumluluğu devam eder. • b) Sınıf tekrarına kalan öğrenciler yeni ders yılının ilk bir ayı içinde not şartı aranmaksızın alanını değiştirebilir. • (Değişik yedinci fıkra: 19.10.2005/25971 RG) Okulda alan açılamaması veya bir alana yönelen öğrenci sayısının 8'den az olması durumunda il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce önlem alınarak kayıtları okullarında kalmak kaydıyla öğrencilerin alan açılan okullarda öğrenim görmeleri sağlanır. Bu uygulamanın mümkün olmaması durumunda ise sayıya bakılmaksızın istenilen alan açılır veya öğrenciler istedikleri alanlardan birine yönlendirilir.

 11. Çocuğunuz meslek seçerken anne- baba olarak yanıtlanması gereken birkaç soru var: • Çocuğumun meslek seçiminde benim sorumluluğum nedir ? • Çocuğumun mesleğini kim belirleyecek ? • Çocuğumun mesleği nasıl sağlıklı olarak belirlenir ? • Çocuğumu nasıl gözlemlemeliyim - nasıl davranmalıyım ? • Çocuğumun geleceği ile ilgili beklentilerim neler ve bunlar gerçekleşebilir mi? Nasıl? • Biz yetişkinlerin, gencin meslek seçiminde en önemli görevimiz çocuğumuzun “bir mesleki tercihi billurlaştırmasına “yardımcı olmaktır.Çocuğumuzun mesleki olgunluk düzeyinin gelişmesine katkıda bulunabileceğimiz nokta onun yeteneklerini ve ilgilerini ortaya koymasına fırsat vermek veya fırsat yaratmak olduğu söylenebilir.

 12. ANNE BABALARIN GÖREVLERİ • Yaz tatilinde çalışmak isteyen çocuğumuzu yüreklendirmek; çalışması için olanak yaratmak , • Toplumca “kariyeri“ yüksek olduğu belirtilen bir meslekten çok; kendini gerçekleştirebileceği, mutlu ve başarılı olabileceği bir mesleği seçebilmesi fırsat vermek, • Mesleğin seçilmesi sorumluluğunu çocuğumuza bırakıp üzerimize almamak, biz yetişkinlerin çocuk için neyin iyi olduğuna karar verip bir mesleğe yönlendirmemek, • Meslek seçimi sorumluluğunu çocuğa bırakarak onun kendi geleceği için çaba harcamasını ve uygun alanı keşfetmesine fırsat tanımak, • Deneyimlerimizi mesleği belirlemede, yönlendirmede kullanmak yerine, çocuklarımızın önlerindeki engelleri, seçenekleri, ayrıntıları, bilgiye ulaşma yollarını göstermede kullanmamız, gençlere daha çok yardımcı olacaktır. • Çocuğumuzun zayıf olduğu yönleri yerine güçlü olduğu yönlerini vurgulamaya çalışmalıyız.

 13. Örnek teşvik sözleri şunlardır: • Bu işi yapabileceğini biliyorum. • Çaba gösterdikçe başarılı olduğunu görüyorum. • Bu yaptıklarını takdir ediyorum. • Kararına güveniyorum. • Bu konuyu ayrıntılı düşündüğün belli oluyor. • Eminim ki bu biçimde çalışmayı sürdürürsen başarılı olacaksın. • Teşvik sözlerinde ne akıl verme ne de ödül var. Sadece çabanın fark edilmesi, çocuğun yaptığı işe güven duyması ve takdir edilme var. • Teşvik sözleri ile ulaşacağımız nokta, çocuğumuzun kendi geleceğine sahip çıkması, çaba ve gelişmelerinin fark edilmesi ve olumlu yönlerinin vurgulanmasıdır.

 14. Meslek seçiminde bazı olumsuz anne ve baba tutumları • “Ben olamadım sen olacaksın”: Eğer böyle bir anlayışınız varsa belki kendi hayal kırıklığınızı çocuğunuza da yaşatıyor olabilirsiniz. • “Komşunun çocuğu oldu ama...”: Komşularımızın , akrabalarımızın, arkadaşlarımızın çocukları ile bizim çocuğumuzun farklı olduğunu kabul etmeliyiz. Çocuğumuz akranları ile rekabet edebilir, bu onun yaşantısı ancak biz yetişkinler çevremizle rekabetimizde çocuklarımızı kullanmamalıyız. Bu rekabet çocuğumuzun kendilik saygısının düşmesine neden olabileceği gibi gerçek yeteneklerini ve kapasitesini ortaya koymasına da engel olabilir. • “Bak kardeşin”: Dikkatli bir anne - babaysanız çocuklarınızın birbirlerinden ne kadar çok olumlu veya olumsuz etkilendiklerini fark etmişsinizdir.“Bakkardeşin ...” diye başlayan her cümle onların kıskançlığını kışkırtacak, biri bir süre hep başarılı olurken diğeri sürekli başarısızlığa doğru sürüklenecek, başarısız olan kendisini toplamaya başladığında, başarılı olanın birden başarısının düştüğünü göreceksiniz. • “Ancak senin gibi bir tembel bu alanı seçer...”: Çocuğunuzu küçümsemek, değersiz görmek , alay etmenin onun yaşamla mücadelesini zayıflatmanın dışında bir etkisi olmaz.

 15. BAŞARILMASI GEREKENLER • 1. Bilinçli ve etkili bir ders çalışma becerisi ile sınava bilgi bakımından hazırlanmak.2. Geleceği ile ilgili bir karar olarak doğru bir mesleki hedef oluşturmak, kendisini tanımak, meslekleri tanımak.3. Sınava düşünsel–davranışsal açıdan da hazırlanarak (dikkat–konsantrasyon ve bilgilerini sınava taşıyabilecek bir psikolojik hazırlık yapmak) potansiyelini tam kullanmak.4. Sınav aracını iyi değerlendirerek mutlu ve güvenli bir geleceğin kapısını açabilmek. • Bu sıralanan ödev ve beceriler konusunda çocuğunuzun başarılı olması için sizlerin de çeşitli beklentilerinizin olduğunu düşünüyoruz.

 16. Hedef seçimi nasıl olmalıdır? • Sınava hazırlanan öğrencilerin % 80’inin programı var. Ama öğrencilere sorduğumuzda “programım var ama uygulayamıyorum.” cevabını alıyoruz. Neden uygulanmıyor? Bir şey çıkıyor, bozuluyor. Mesela arkadaş, telefon konuşmaları çıkıyor ve program aksıyor. Bir de zamanı doğru kullanma kültürümüz yok. Toplantı geç başlar diyoruz, geç gidiyoruz. Biz gelmediğimiz için toplantı geç başlıyor ve bir kısırdöngü oluşuyor. Bizler mezareti çok olan bir kültürde yaşıyoruz. Her zaman için bir mezaretimiz oluyor. Trafik vardı geç kaldım, hava kötü geç kaldım, saatim yoktu. Ne güzel, ne kötü karar veremedim geç kaldım... Mazeretler başarının düşmanıdır. Mazeret varsa başarıya ulaşamazsınız.

 17. Anne Beklentileri • Kendi devamını görme Hayatta bir dayanağı olmalı • Onun hayat pratiğinde başarılı görme • Kişi ve aile ölçeğinde gurur duymaÖzel beklentiler/kaygı yatışması

 18. Baba Beklentileri • Aile gücünün devamını getirme • Hayalleri gerçekleştirme • Çabalarının boşa gitmediğini görme • Onun için yaptıklarını görme • Onu görmek istediği gibi görme Kendi gücüyle kıyaslama

 19. Genç Beklentileri • Kendi bağımsızlığını yaratma • Bireysel kimliğini bulma • Toplumsal kimliğini bulma • Anne-babadan farklı olma • Hayatını düzenleme gücü kazanma • Kendini toplum içinde sınama • Yarışma ve kazanma

 20. ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI • Öğrencinin ortalaması = Okul ortalaması ise OBP = 50 olmaktadır. • Öğrencinin ortalaması>Okul ortalaması ise OBP 51 ile 80 arasında oluşmaktadır. • Öğrencinin ortalaması< Okul ortalaması ise OBP 30 ile 49 arasında oluşmaktadır. • En düşük OBP 30 en yüksek OBP ise 80 olabilmektedir.

 21. Sizler gençte hedef oluşturmak için neler yapabilirsiniz? • Çocuklarınıza örnek olabilirsiniz. Evinizin hedefleri var mı? Eğer evinizin hedefleri varsa zamanı kullanma da vardır. • Kendi beklentilerinizi değil onun beklentilerini konuşabilirsiniz. Hayattan ne istiyor? Beklentileri var mı? Bu şekilde onunla konuşarak ileriyi görmesine yardımcı olabilirsiniz. • Genci dinlemek de çok önemli bir konudur. Biz toplum olarak eleştirmeyi çok seviyoruz. Önemli olan eleştirmek değil takdir etmektir. • Onların “dürüst çabalarını ödüllendirmek”, takdir etmek gerekir. Başarılarını değil dürüst çabalarını ödüllendirmek bu noktada çok önemlidir. Eğer dürüst çabalarını görmezden gelirsek, dürüst olmayan çabalarını ödüllendirmiş oluruz. Bizim için önemli olan onun kendisi olduğunu söyleyelim.

 22. İlginize Teşekkürler… Cihanbeyli Lisesi Web Sitesi Rehberlik Sayfasına Dön NELER YAPMALIYIZ ? • "GENÇLERİN DÜRÜST ÇABALARINI ÖDÜLLENDİRELİM.BÖYLECE EMEK HARCAMANIN DEĞERİNİ ÖĞRETMİŞ OLURUZ." • "HAYAT HERKESİN KENDİ OYUNUDUR.“ • "ÇOCUKLARIMIZA VEREBİLECEĞİMİZ EN BÜYÜK ARMAĞANSAĞLAM BİR KİŞİLİKTİR." • "SAĞLIKLI OLMAK VE YAŞANAN ANDA OLMAKDÜNYANIN EN DEĞERLİ ŞEYİDİR." • UNUTMAYALIM ERGENİN BİREYSEL BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI DUYMALIYIZ.HER ZAMAN BİZİM AÇIMIZDAN HAYATA BAKMAK ZORUNDA DEĞİLLER. • ÇOCUKLARIMIZA BİZİ ELEŞTİREBİLECEKLERİNİ ÖĞRETEBİLMELİYİZ • ASLINDA ANNE–BABALIĞI ÇOCUKLARIMIZDAN,ÖĞRETMENLİĞİ DE ÖĞRENCİLERİMİZDEN ÖĞRENİYORUZ. • ÇOCUKLARIMIZI ÖN KOŞULSUZ OLARAKSEVDİĞİMİZİ GÖSTERMELİYİZ.