1 / 5

Project Puberbrein stand van zaken werkgroep HRM

Project Puberbrein stand van zaken werkgroep HRM. 5 oktober 2011. Opdracht werkgroep HRM. Onderzoeken en ontwikkelen: advisering professionaliseringstraject van 16 “voorhoede”docenten (breinatelier) visie op puberbegeleiding in (V)MBO werkbaar begeleidingsmodel voor (V)MBO-docenten

anana
Télécharger la présentation

Project Puberbrein stand van zaken werkgroep HRM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Project Puberbreinstand van zaken werkgroep HRM 5 oktober 2011

  2. Opdracht werkgroep HRM Onderzoeken en ontwikkelen: • advisering professionaliseringstraject van 16 “voorhoede”docenten (breinatelier) • visie op puberbegeleiding in (V)MBO • werkbaar begeleidingsmodel voor (V)MBO-docenten • implementatietraject bij dit begeleidingsmodel

  3. Gedaan van april t/m sept. 2011 Concrete producten • opdracht werkgroep HRM geherformuleerd • begrippenkader (doorlopend bijstellen) puberbegeleiding • 1e inventarisatie bestaande begeleidingsmodellen pubers • concept checklist keuzecriteria om een passend begeleidingsmodel te kiezen

  4. Te doen van okt. 2011 tot okt. 2013 • doorklikken naar werkgroepplanning MSproject • kort de mijlpalen / doelen doornemen

  5. Een concreet voorbeeld (voor in de les) • feedbackbal

More Related