Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Per què adaptar-se a l’EEES? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Per què adaptar-se a l’EEES?

Per què adaptar-se a l’EEES?

110 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Per què adaptar-se a l’EEES?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EL PROCÈS DE CONVERGÈNCIA EUROPEA: EXPERIÈNCIA PILOT A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA Núria Casamitjana BadiaVicerectora de Política Acadèmicapacademica@rectorat.ub.es 16 de Juliol de 2004

 2. Per què adaptar-se a l’EEES? • Contribuir a l’Europa del coneixement • Millora continua de la qualitat de la docència • L’Espai Europeu d’Educació Superior com una gran oportunitat • L’adaptació de la UB a l’EEES és una prioritat en la política de l’actual equip de govern

 3. Accions UB 2000-2004 1. Informació 2. Proves pilot UB 3. Instruments 4. Formació 5. Proves pilot DURSI 6. Altres accions

 4. 1. Informació • Jornades nacionals • Reunió EEES (02/2000) • Reunió VRs acadèmics (10/2001) • Reunió VRs alumnes (11/2001) • Reunió VRs acadèmics, alumnes y RRII (6/2002) • Reunions Degans Facultats i Directors d’Escola: Econòmiques i Empresarials, Turisme, Farmàcia, Dret, Filologia,... • Reunió ANECA de Ciències de la Salut • Jornades internes • Facultats, Escoles i Titulacions

 5. 2. Proves pilot UB (I) • Per què proves pilot? • Nou paradigmaensenyament – aprenentatge • Nova concepció del crèdit centrat en l’aprenentatge de l’alumne • Canvis en el paper docent del professor • Oportunitat per a millorar la docència • Oportunitat per a la reflexió individual i col·lectivasobre la pràctica docent: objectius, continguts, competències, metodologia, innovació, recursos docents, sistemes d’avaluació, ...

 6. 2. Proves pilot UB (II) • Activitats docents del professorat • La classe • La tutoria • La potenciació del treball individual i del treball cooperatiu de l’estudiant • Les pràctiques i el practicum • L’elaboració de materials d’autoaprenentatge • L’avaluació dels aprenentatges • etc.

 7. 2. Proves pilot UB (III) • Experiències relacionades: • Pla de Millora i Innovació Docent (PMID-UB): • Projectes d’Innovació Docent (PID-UB) 2001-04 • 593 projectes • 972 professors • Convocatòria 2004 (130.000 €) • Grups d’Innovació Docent (GID-UB) • 2001-03: 16 GID d’excel·lència i 36 GID reconeguts • 2003-05: 30 GID consolidats i 32 GID • 5 Unitats de Suport a la Docència • 5 tècnics i 35 becaris per curs • Han donat suport a 344 projectes el curs 2002-03

 8. 2. Proves pilot UB (IV) • Experiències relacionades: • Participació en convocatòries del DURSI • MQD - 2003 (Millora de la Qualitat Docent a les Universitats Catalanes): 28 projectes (232.940 €) • MQD – 2004: 16 projectes

 9. 2. Proves pilot UB (V) • Titulacions pilot: • Belles Arts • Biologia • Ciència i Tecnologia dels Aliments • Comunicació Audiovisual • Documentació • Educació Social • Enginyeria Electrònica • Estadística • Farmàcia • Gestió i Administració Pública • Mestre en Llengua Estrangera • Psicologia • Turisme (CETT)

 10. 2. Proves pilot UB (VI) • Situació actual titulacions pilot: • Jornades informatives • Cursos de formació del professorat • Adaptació d’assignatures dels plans d’estudis actuals a crèdits ECTS • Enquestes sobre dedicació dels alumnes

 11. 3.Instruments (I) • Model de Pla Docent ECTS de la UB • Aplicació informàtica • Manual de suport al professorat • Pla de formació del professorat

 12. 3.Instruments (II) • Model de Pla Docent en ECTS de la UB • Fruit del consens • Aprovat per Comissió Acadèmica de Consell de Govern (2003) • Flexible i adaptable a totes les titulacions • Finalitat: recollir, gestionar i proporcionar informació • Tècnica i organitzativa • Docent

 13. 3.Instruments (III) I. Model de Pla Docent en ECTS de la UB: a. Informació tècnica i organitzativa: - Guia de l’estudiant en format electrònic - Web de la titulació - Planificació d’espais docents - Planificació de recursos docents humans i materials - Etc.

 14. 3.Instruments (IV) I. Model de Pla Docent en ECTS de la UB: b. Informació docent de l’assignatura: - Dades que la identifiquen - Objectius - Temari - Tipus d’activitats - Distribució de crèdits i hores - Metodologia docent i avaluació - Assignatures i coneixements previs recomenats - Fonts d’informació

 15. 3.Instruments (IV) II. Aplicació informàtica: - A disposició de totes les titulacions de la UB • Prioritat als estudis pilot - Integració en el sistema informàtic de la UB per a la gestió de la informació i recursos

 16. 3.Instruments (IV) III. Manual de suport al professorat (ICE) Nova estructura del pla docent de la UB (Artur Parcerisa) - Document de suport al professorat en el procés d’elaboració del pla docent en crèdits ECTS - Doble ús del document: informació bàsica i informació complementària - IMPORTANT: no pretén ser un documento per a experts en pedagogia o especialistes de l’àmbit educatiu

 17. 4. Pla de formació del professorat (ICE-UB) • Programa de formació per a l’EEES • Programa de formació per a el Professorat Novell • Programa de Formació en Política Acadèmica • Programa de formació permanent • Programa de formació i atenció al Professorat Tutor • Fòrum de docència universitària www.ub.edu/ice/universitat

 18. 4. Pla de formació del professorat (ICE-UB) • Programa de formació per a l’EEES 1. Tallers de formació 2. Seminaris per a la formació de formadors 3. Jornades de debat 4. Publicacions

 19. 4. Pla de formació del professorat (ICE-UB) Publicacions: • Cap a un canvi en la cultura docent. El procés de convergència europea i la renovació pedagògica a la universita del segle XXI , Miquel Martínez • Pla Docent. Planificar les assignatures en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior, Artur Parcerisa • Crèdit europeu i activitats de l’esforç de l’alumne. Aplicació a una assignatura específica, Jaume Arnau i Roser Bono • El Portafolis. Tècnica d’avaluació alternativa, Francesc Martínez

 20. 4. Pla de formació del professorat (ICE-UB) Publicacions: • Ser professor. Paraules sobre la docència universitària, B. Gros i T. Romañà • Manual de tutoria universitaria. Recursos per a l’acció, coordinat per S. Rodríguez

 21. 5. Pla pilot de adaptació a l’EEES del DURSI • Participació UB: • Biblioteconomia i documentació • Estadística • Gestió i administració pública • Mestre en llengua estrangera • Turisme • Implantació metodologia ECTS a l’actual pla d’estudis curs a curs • Avaluació i acreditació AQU

 22. 5. Pla piloto d’adaptació al EEES del DURSI • Participació UB: • Alumnes implicats 2004-05: 700 (1er curs) • Programa de formació específic i intensiu per a tot el professorat implicat • Suport intensiu als centres implicats: becaris, suport informàtic aplicació, ..... • Reconeixement com a Projectes d’Innovació Docent i Grups d’Innovació Docent del PMID-UB

 23. 5. Pla piloto d’adaptació al EEES del DURSI • Participació UB: • Màster Europeu en Història i cultura alimentaries Màster presentat a la convocatòria Erasmus Mundus 2004-05 de 90 crèdits ECTS i impartit conjuntament amb les universitats de Tours, Bolonia i Zaragoza

 24. 6. Participació convocatòries • ANECA 1era Convocatòria: • Biblioteconomia i Documentació • Educació • Física • Farmàcia • Geografia i Ordenació del territori • Geologia • Història • Magisteri • Matemàtiques • Química • Turisme

 25. ANECA2ona Convocatòria Belles Arts Biologia Ciència de l’activitat física i de l’esport CTA i NHD Ciència i Tecnologia Ambiental Ciències de la Comunicació Dret Economia i Empresa Estadística Infermeria Medicina Odontologia Podologia Psicologia Relacions Laborals i Ciències del Treball Treball Social 6. Participació convocatòries

 26. 6. Participació convocatòries • AQUProgramaDisseny • Enginyeria química • Medicina • Psicologia • Erasmus Mundus 2004-05 • Acció1-2: 4 projectes • Acció 4: 2 projectes

 27. Reconeixement del professorat a la UB • Model d’Avaluació de l’activitat docent • Projectes d’innovació docent • Grups d‘innovació docent • POA

 28. Responsabilitats UB • Vicerectorado de Política Acadèmica • Assessor del Rector per a la Convergència Europea (Dr. Gaspar Rosselló) • Delegat del Rector per a la Convergència Europea (Dr. Josep Sànchez) • ICE (Dr. Miquel Martínez) • Web Espai Europeu (Dr. Felipe Izquierdo) • Responsable tècnic (Sr. A.Forès i Sra. P. Blàzquez) • Coordinadors de centre d’EEES