html5-img
1 / 14

Název školy: Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 Autor: Mgr. Jiří Vávra

Název školy: Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 Autor: Mgr. Jiří Vávra Datum: 28. 3. 2013 Název: VY_32_INOVACE_08_F8 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3780 Téma: Elektrický náboj, proud

anila
Télécharger la présentation

Název školy: Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 Autor: Mgr. Jiří Vávra

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Název školy: Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 Autor: Mgr. Jiří Vávra Datum: 28. 3. 2013 Název: VY_32_INOVACE_08_F8 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3780 Téma: Elektrický náboj, proud Anotace: DUM; prezentace slouží k  zopakování probraného učiva Elektrický náboj, proud. Žáci si interaktivně, ústně i písemně opakují učivo. Poznávají schematické značky a zapojení ampérmetru do elektrického obvodu. Řeší úlohy v pracovním listu.

 2. Elektrický náboj Elektrický náboj poznáme podle toho, že na něj v elektrickém poli působí síla. Podle velikosti této síly můžeme náboje porovnávat a měřit. - + + + + + Elektrický náboj, který neproudí se nazývá statický. Když elektrický náboj proudí, říkáme, že tam prochází elektrický proud.

 3. Elektrický náboj Jednotkou elektrického náboje je coulomb (kulomb). Značka této jednotky je C. Jeden culomb je obrovský náboj, tak velký, že se s ním v životě nesetkáme. Náboje, které vyrobíme ve třídě pomocí tření, jsou přibližně miliontiny coulombu. - - - - - - + + + + +

 4. Elektrický proud Vodičem projde náboj jeden coulomb za sekundu. Můžeme říci, že vodičem prošel elektrický proud o velikosti jedné ampéry. (1 A)

 5. Elektrický proud Směr proudu je od kladného pólu baterie přes spotřebič k zápornému pólu. Ve skutečnosti je směr elektrického proudu od záporného pólu elektrického zdroje ke kladnému pólu. Tedy opačně. -

 6. Elektrický proud Měření elektrického proudu Přístroj na měření elektrického proudu se nazývá ampérmetr. Digitální ampérmetr Starší ampérmetr měl ručičku, novější jsou digitální (číslicové). Ručičkový ampérmetr http://www.converter.cz/fyzici/ampere.htm André Marie Ampére http://www.e-pristroje.cz/pictures/multimetr/dm502-2.jpg

 7. Elektrický proud Měření elektrického proudu Schematická značka ampérmetru Ampérmetr se zapojuje do elektrického obvodu sériově. A A

 8. Elektrický proud Měření elektrického proudu

 9. Elektrický proud Měření elektrického proudu Schematická značka žárovky. Schematická značka baterie. Schematická značka vypínače. A

 10. Elektrický proud Měření elektrického proudu Nikdy se ampérmetr nezapojuje přímo ke zdroji, ani paralelně. A A

 11. Elektrický proud Pracovní list 1 Doplň názvy schematických značek. A

 12. Elektrický proud Pracovní list 2 Které schéma zapojení ampérmetru do elektrického obvodu je správné? A A A

 13. Elektrický proud Pracovní list 3 – doplň neúplné věty Elektrický náboj poznáme podle toho, že na něj v elektrickém poli působí Jednotkou elektrického náboje je Vodičem projde náboj jeden coulomb za sekundu. Můžeme říci, že vodičem prošel elektrický proud o velikosti jedné Směr toku proudu je od Přístroj na měření elektrického proudu se nazývá

 14. Elektrický náboj, proud Použité zdroje • RNDr. Martin Macháček, CSc., Fyzika pro 8. ročník základní školy a víceletá gymnázia, nakladatelství Prometheus, 2006, ISBN 80-7196-220-1 • Kliparty galerie office • Kliparty galerie SMART Notebook 11 • Vlastní zdroje - obrazový materiál • Vlastní zdroje - texty NEZNÁMÉ, Neznámý. e-pristroje [online]. [cit. 28.3.2013]. Dostupný na WWW: http://www.e-pristroje.cz/pictures/multimetr/dm502-2.jpg NEZNÁMÉ, Neznámý. e-pristroje [online]. [cit. 28.3.2013]. Dostupný na WWW: http://www.converter.cz/fyzici/ampere.htm

More Related