1 / 14

Ekvitermní regulace

Ekvitermní regulace. Střední odborná škola Otrokovice. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Jaroslav Dufka

anneke
Télécharger la présentation

Ekvitermní regulace

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ekvitermní regulace Střední odborná škola Otrokovice Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Jaroslav Dufka Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. www.zlinskedumy.cz

 2. Charakteristika DUM

 3. Ekvitermní regulace Náplň výuky: Princip ekvitermní regulace Venkovní teplotní čidlo Regulátor Spínací hodiny

 4. Princip ekvitermní regulace Ekvitermní regulace výkonu otopné soustavy je založena na snímání venkovní teploty a podle ní dochází k regulaci. Ekvitermní regulace teploty v místnosti tedy spočívá v nastavení teploty topné vody, přičemž dochází k regulaci výkonu zdroje tepla. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody do otopných těles, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplota místnosti tak zůstala konstantní. Tato regulace se používá běžně pro teplovodní vytápění, kdy zdrojem tepla může být nejen kotel, ale i jiné zdroje tepla a jejich kombinace. Při použití kombinace různých zdrojů tepla a využití regulace pro radiátorové vytápění a vytápění pomocí podlahových topných hadů je zapojení celé soustavy poměrně složité.

 5. Obr. 1: Schéma ekvitermní regulace

 6. Venkovní teplotní čidlo Říká se mu také snímač teploty. Je určen pro montáž na zeď a skládá se z elektroniky v odolné plastové skříňce s připojovací svorkovnicí a čidla teploty v krytce. Dnes se vyrábějí čidla digitální koncepce s mikroprocesorem, který zajišťuje dlouhodobou stabilitu parametrů a signalizaci poruchových stavů. Nejmodernější polymerní čidlo vlhkosti zaručuje dlouhodobou stálost údaje, odolnost vůči vodnímu kondenzátu.Snímače jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí. Čidla se umísťují 2 metry nad zemí, aby se nepoškodily mechanicky. Osazují se na severní stranu budovy, aby na ně nesvítilo slunce. Obr. 2: Venkovní teplotní čidlo

 7. Regulátor Je hlavní funkční částí ekvitermní regulace. Má několik možností nastavení provozu: 1) podle časového programu se střídá vyšší nastavená teplota s úplně vypnutou regulací 2) podle časového programu se střídá vyšší nastavená teplota s nižší nastavenou teplotou 3) trvale je udržována vyšší teplota 4) trvale je udržována nižší teplota 5) letní přestávka (regulace je vypnuta) Regulátor se prodává samostatně nebo jako SET, který obsahuje vlastní regulátor, servopohon, mechanické spínací hodiny denní a čidla.

 8. Obr. 3: Regulátor pro ekvitermní regulaci teplovodních otopných soustav osazený digitálními spínacími hodinami

 9. Spínací hodiny Každý regulátor je řízen spínacími hodinami. Pomocí spínacích hodin lze nastavit program provozu regulátoru na jeden den nebo na celý týden. Při celotýdenním provozu se může nastavit samostatně každý den. Hodiny se vyrábějí v provedení analogovém nebo digitálním. Elektronické hodiny, jejichž pomocí můžeme automaticky řídit u přístrojů nebo zařízení, ve kterých jsou vestavěny, spínání určitých časových délek dle libovolného úseku. Je možné programovat v rozsahu jednoho týdne, přičemž lze programovat každou minutu. Obr. 4: Digitální spínací hodiny

 10. Obr. 5: Spínací analogové hodiny regulátoru vlevo týdenní, vpravo denní

 11. Kontrolní otázky: • Na čem je založena ekvitermní regulace? • Kde musí být umístěno venkovní teplotní čidlo? • K čemu slouží venkovní čidlo? • Jak je možné nastavit funkci regulátoru? • K čemu slouží spínací hodiny? • Jaké druhy spínacích hodin se používají?

 12. Seznam obrázků: Obr. 1: anonym, [vid. 30. 3. 2013], dostupné z: http://www.atmos.cz/czech/ekvitermni-elektronicka-regulace Obr. 2: anonym, [vid. 30. 3. 2013], dostupné z: http://www.sensit.cz/sortiment/snimace-vlhkosti-do-interieru-venkovni-prostredi.php Obr. 3: anonym, [vid. 30. 3. 2013], dostupné z: http://www.komextherm.cz/user_images/products/0701_0012.jpg Obr. 4: anonym, [vid. 30. 3. 2013], dostupné z: http://www.komextherm.cz/user_images/products/em04_h012.jpg Obr. 5: anonym, [vid. 30. 3. 2013], dostupné z: http://www.komextherm.cz/view_catalogue.php?cat_id=31

 13. Seznam použité literatury: [1] Tajbr, S: Vytápění pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér,Praha, Sobotáles 2003, ISBN: 80-85920-96-4

 14. Děkuji za pozornost 

More Related