Download
regulace vyt p n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regulace vytápění PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regulace vytápění

Regulace vytápění

146 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Regulace vytápění

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Regulace vytápění Střední odborná škola Otrokovice Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Jaroslav Dufka Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. www.zlinskedumy.cz

 2. Charakteristika DUM

 3. Regulace vytápění Náplň výuky: Základní pojmy Regulace kvalitativní, kvantitativní Regulace podle topného období Regulace jednotlivých částí

 4. Základní pojmy Regulace – soubor zařízení, které přizpůsobují provoz otopné soustavy okamžitým podmínkám. Regulovaná soustava – zařízení, na kterém se realizují regulační zásahy (nejčastěji zdroj tepla – kotel). Regulátor – technické zařízení, které regulaci umožňuje (běžně regulátor tahu). Měřící člen – získává informace o regulované veličině a zpracovává je pro další činnost. Akční člen – výkonný prvek, pomocí něhož se do regulované soustavy zasahuje. Regulační obvod – soustava prvků, v níž dochází k regulaci (kotel, regulátor, měřicí člen

 5. Regulace kvalitativní, kvantitativní V zásadě se rozlišují pouze dva způsoby regulace – kvalitativní a kvantitativní. Kvalitativní regulace znamená změnu parametrů topného média (vody, páry). Parametry se myslí teplota a tlak. Nejčastěji se jedná o změnu teploty topné vody v teplovodních soustavách. Tato regulace je ekonomicky výhodnější, neboť se voda ohřívá nebo reguluje jen na potřebnou teplotu. Tím se může ušetřit palivo. Kvantitativní regulace představuje změnu množství dopravované vody. Tato regulace se provádí změnou počtu otáček oběhového čerpadla. Oběhová čerpadla mají nejčastěji možnost nastavení na tři polohy – počty otáček za minutu.

 6. Obr. 1: Oběhové čerpadlo firmy Grundfos Nejmodernější oběhová čerpadla jsou vybavena na čelní straně displayem, který ukazuje okamžitou spotřebu elektrické energie ve wattech. Malé otopné soustavy mají spotřebu na čerpadle do 30 Wattů.

 7. Regulace podle topného období Urodinných domků je regulace individuální, pro bytové domy zásobované z centrálního zdroje předepisují předpisy začátek topné sezóny tehdy, když průměrná denní teplota poklesne 3 dny po sobě pod 13 °C. Průměrná délka topného období v ČR je 242 dní. Regulace probíhá podle potřeby – podle toho, jak je venku zima. Tepelná ztráta se počítá na určitou venkovní teplotu, pro region Zlín je to -12 °C. Topné období je nejčastěji od října do května a po celou tuto dobu regulace probíhá. Nejčastěji je zdroj tepla a otopná soustava regulovaná v rozmezí 40 až 70 % maximálního výkonu kotle. Regulace probíhá každý den a v průběhu dne to může být několikrát podle nastavení regulátoru teploty.

 8. Regulace jednotlivých částí Otopné soustavy jsou dálkové, ústřední, etážové a další. Každá soustava má několik částí. U většiny soustav lze provádět regulaci na několika místech. Nejvíce energie lze ušetřit, když se bude provádět regulace zdroje tepla – nejčastěji kotle. Regulací teploty vody v kotli lze ušetřit nejvíce paliva. Další regulace probíhají např. na otopných tělesech. V současné době se vybavují otopná tělesa termostatickými ventily. Pomocí těchto ventilů lze regulovat přívod teplé vody do těles v jednotlivých místnostech podle okamžité potřeby. Většina otopných soustav ústředního vytápění je vybavena regulátorem, který je řízen podle venkovní nebo vnitřní teploty. Tyto regulátory mají denní nebo týdenní hodiny, pomocí nichž se řídí práce regulátoru.

 9. Obr. 2: Regulátor teplovodní otopné soustavy s denními hodinami spínání

 10. Kontrolní otázky: • Co je regulovaná soustava a co měřicí člen? 2. Čím je charakteristická kvalitativní regulace? 3. Čím je charakteristická kvantitativní regulace? 4. Co je topné období?

 11. Seznam obrázků: Obr. 1: anonym, [vid. 25. 3. 2013], dostupné z: http://obchod.remont-cerpadla.cz/obehova-cerpadla/alpha2-25-60-180mm-230v Obr. 2: anonym, [vid. 25. 3. 2013], dostupné z: http://www.komextherm.cz/view_product_detail.php?cat_id=30&id=0701_0897

 12. Seznam použité literatury: [1] Tajbr, S: Vytápění pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér, Praha, Sobotáles 2003, ISBN: 80-85920-96-4

 13. Děkuji za pozornost 