Download
by vina n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
By : Vina PowerPoint Presentation

By : Vina

204 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

By : Vina

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Go to english version Sifatzat By :Vina

 2. Go to english version SIFAT ZAT MATERI VIDEO SOAL PETA KONSEP

 3. SIFATZAT Sifatfisika Sifatkimia Wujudzat Titikleleh/titikbeku Titikdidih kelarutan kerapatan kekerasan kelenturan pH Kereaktifan Reaksidgn air Reaksi dgn oksigen Tekanan suhu padat cair gas Petakonsep Go to english version

 4. Go to english version A. Sifatfisika Sifatfisikaadalahsuatuzat yang dapatdiamati,diukurataudirasakanolehpancaindra. Misalnya • warna • ukuran • wujudzat • bau • rasa • titikdidih • titikleleh • kelarutan • kelenturan • kekerasan • dayahantarpanasdanlistrik

 5. Go to english version • 1.Wujud zat 1 zatpadat CiriKhasMolekulZatPadat- gayatarikmenariksangatkuat- susunannyaberdekatansatusama lain- letaknyaberdekatan- tidakbisabergerakbebas contoh:meja,batu,bongkahanes 2 Zatcair CiriKhasMolekulZatCair- gayatarikmenariktidakbegitukuat- susunannyatidakberaturan- letaknyaagakrenggang- bergerakbebasberpindah-pindahtempat contoh: air,minyak

 6. Go to english version 3. zat gas CiriKhasMolekulZat Gas- gayatarikmenariksangatkecil- susunannyasangattidakteratur- letaknyasalingberjauhan- bergeraksangatbebas contoh: C02 ,02, nitrogen

 7. 2. Titikleleh • Perhatikangambar! • Apa yang terjadipadaesjikasuhunyameningkat? • Suhuketikasuatuzatberubahwujuddaripadatmenjadicairdisebut “titikleleh” • Es melelehpadasuhu 00 C. • Penambahanzatseperti sari buah,garam,gulakedalam air dapatmenurunkantitikleleh. Go to english version

 8. Go to english version Mengapazatpadatdapatmeleleh?? • Zatpadatmemilikiikatanantarpartikel yang sangatkuat.ketikazatpadatmengalamikenaikansuhu,partike-partikelnyadapatbergeraklebihcepat,halmengakibatkanzatpadatberubahwujudmenjadizatcair.

 9. Go to english version Titiklelehbeberapazat

 10. Go to english version 3. Titikbeku • Perubahanwujudzatcairmenjadizatpadatdisebut”membeku” • Air membekupadasuhu 00 C. • Suhusuatuzatcairpadasaatmulaimembekudisebut”titikbeku”

 11. Go to english version 4. Titikdidih Apa yang terjadiketikamemasak air??

 12. Go to english version Ketika air dipanaskanpartikel-partikel air bergetarlebihcepatsehingggamemilikienergi yang cukupmemutuskanikatanantarpartikelny. Jika air memilikipanas yang cukup, makaakandihasilkangelembung-gelembungairdanwujud air berubahmenjadi gas. Keadaanketikaterjadiperubahanwujudzatcairmenjadi gas disebutmendidih. Suhuketika air berubahwujuddarizatcairmenjadi gas disebuttitikdidih. Zatcairdapatjugaberubahwujudmenjadi gas padasuhudibawahtitididihnya. Peristiwaitu disebutmenguap

 13. Go to english version Titikdidihbeberapazat

 14. Go to english version Larutan & KELARUTAN 5. Larutan Pernahkahmembuattehmanis? Tehmanismerupakansuatularutan.larutantersusundarizatterlarut (solute) danzatpelarut(solvent). rasamanis yang munculmenunjukanbahwagulatelahlarutdalam air. Dalamlarutangula, gulakitakatakansebagaizatterlarut(solute) dan air sebagaizatpelarut(solvent)

 15. 6. kelarutan • Jikakitamemasukansatusendokgaramkedalamgelas air makagaramtersebutakanlarutdalam air • Ketikamenambahkanterus-menerusapa yang terjadi?suatusaatgaramtersebuttidakdapatlarutlagi,karenamengalamikejenuhan, • Jadikelarutanadalahmenyatakanjumlahmaksimumzatterlarut yang dapatmelarutdalamsejumlahzatpelarutpadasuhutertentu Go to english version

 16. Faktor-faktor yang mempengaruhikelarutan Go to english version • 1) suhu • Jikakelarutanzatpadatmeningkatketikasuhudinaikkan,makakelarutan gas dalamlarutanberkurangakibatkenaikansuhu. • Ex: perubahansuhuterhadapkelarutan gas oksigendalam air sangatdirasakanikan. • 2) tekanan • Secaraumumperubaahntekanantidakberpengaruhterhadapkelarutanzatcair. Akantetapitekananmemilikipengaruh yang besarterhadapkelarutan gas dalamcairan. • Semakinbesartekanan yang diberikanterhadap gas, semakintinggikelarutan gas tersebutdidalamzatcair.

 17. Go to english version Contoh: • Padaminumanberkarbonasi. • Mengapaminumanberkarbonasimengeluarkanbusaketikakalengkitabuka? • Busa yang keluarberasaldari C02 yang terdapatpadaminuman, gas C02padaminumanitudiberikanpadatekanantinggi,ketikabotolminumandibukapadatekananudaranormaakandihasilkanbunyimendesisdanberbusa.

 18. Go to english version 7. Kerapatan Kerapatan: masa (gram)pervolume (cm3 ataumL) zat. Rumus Dengan d= kerapatan (gr/ml) m=massa (gr) V =volume(mL) d=m/v

 19. Go to english version Kerapandalambeberapazat Dengankonsepkerapatankitadapatmemperkirakanzat yang terapungdantenggelamdalamair.zat yang memilikikerapatanlebihbesardaripadakerapatan air akantenggelam. Sedangkanzat yang yangmemilikikerapatanlebihkecildari air akanterapung

 20. 8. kekerasan • Kekerasan yaitumerupakankemampuansuatuzatuntukmenahangoresandaribenda lain. Kekerasanditentukanolehkemampuansuatuzatuntukmenggoresbenda lain. Zat yang lebihkerasakanmenggoreszat yang lebihlunak. ex:intandibandingkanemas Go to english version

 21. 9. kelenturan Go to english version • Kelenturan kelenturansuatuzatadalahkemampuanzatuntukkembalikebentuk/ukuransemulasetelahdirenggangkan/ditekan. ex:karetpegas,per.dll

 22. Go to english version B. Sifatkimia • Sifatkimiaadalahsifatsuatuzat yang berhubungandenganreaksitersebutdenganzat lain membentukzatbaru. • Sifatkimiadiantaranyaadalah • a. keasaman(pH) • b. kereaktifan

 23. Go to english version a. keasaman(pH) Nilai pH < 7 bersifatasam Nilai pH = 7 bersifatnetral Nilai pH > 7 bersifatbasa

 24. Go to english version b.Kereaktifankereaktifanmerupakankecenderungansuatuzatmengalamireaksikimia.suatuzatdikatakanreaktifapabiladapatmengalami - reaksidengan air - reaksidenganoksigenpadakeadaan normal(suhu 250C,tekanan 1 atm)

 25. Go to english version Sifat-sifatkimiabeberapazat

 26. THANKS