1 / 8

Porod fizjologiczny

Porod fizjologiczny. Początek porodu. Regularna czynnosc skurczowa- skurcze co 15-10 minut Zmiany w zakresie szyjki macicy- skracanie,rozwieranie Zachwianie rownówagi między oxytocyną a oxytocynazą, wzmożona synteza prostaglandyn. Termin porodu. Okresy porodu.

aretha
Télécharger la présentation

Porod fizjologiczny

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Porod fizjologiczny

  2. Początek porodu Regularna czynnosc skurczowa- skurcze co 15-10 minut Zmiany w zakresie szyjki macicy- skracanie,rozwieranie Zachwianie rownówagi między oxytocyną a oxytocynazą, wzmożona synteza prostaglandyn

  3. Termin porodu

  4. Okresy porodu

  5. Nadzór nad rodzącą w I okresie porodu

  6. Zwroty główki • I – przygięcie główki- szew strzałkowy znajduje się w wymiarze poprzecznym, ciemię małe stanowi część najniżej położona, bródka płodu maksymalnie przygięta do klatki piersiowej- w ten sposób uzyskuje najmniejszy obwód części przodującej- płaszczyzna podpotyliczno- ciemieniowa, zwrot ten dokonuje się na początku I okresu porodu • Zwroty główki • II – zwrot wewnętrzny- rotacja główki o 90 stopni, zachodzi w przestrzeni nazywanej próżnia, szew strzałkowy przechodzi do wymiaru prostego, ciemiączko małe powinno znajdować się pod spojeniem łonowych (jeśli od strony zatoki krzyżowej- nieprawidłowy zwrot wewnętrzny- twarzyczka pod spojeniem) • Zwroty główki • III – zwrot odgięcie- na wychodzie, okolica ciemieniowa opiera sie o brzeg spojenia łonowego I po kroczu wytacza się najpierw tyłoglowie, póżniej okolica czołowa i twarzyczka płodu, konieczne są skurcze parte • Zwroty główki • IV – zwrot zewnętrzny- w zależności od postawy ( I lub II – lokalizacja grzbietu płodu) główka płodu kieruje się w stronę jednego z ud matki

  7. III Okres porodu • Poród łożyska i błon płodowych

  8. IV Okres porodu

More Related