1 / 6

Räddningstjänstens Lärlingsutbildning Räddningstjänsten Syd & Räddningstjänsten Landskrona

Räddningstjänstens Lärlingsutbildning Räddningstjänsten Syd & Räddningstjänsten Landskrona. Bengt Arne Larsson, Jonas Bengtsson & Martin Persson, 2012. Deltagarnas syn. Delrapport 1: Fokusgrupp 1 Intervjuperiod februari 2012 Fokus: Mötet med Räddningstjänsten Introduktionsutbildningen

arlen
Télécharger la présentation

Räddningstjänstens Lärlingsutbildning Räddningstjänsten Syd & Räddningstjänsten Landskrona

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Räddningstjänstens LärlingsutbildningRäddningstjänsten Syd & Räddningstjänsten Landskrona Bengt Arne Larsson, Jonas Bengtsson & Martin Persson, 2012

  2. Deltagarnas syn • Delrapport 1: Fokusgrupp 1 • Intervjuperiod februari 2012 • Fokus: • Mötet med Räddningstjänsten • Introduktionsutbildningen • Den första praktikperioden • Den egna utvecklingen • Delrapport 3: Webbenkät • Intervjuperiod april - maj 2012 • Fokus: • Utbildningens innehåll / upplägg • Bemötande under praktik • Den egna utvecklingen • Fortsatt arbete / studier • Mottagande av deltagarnas kompetens.

  3. Deltagarnas syn • Delrapport 4: Fokusgrupp 2 • Intervjuperiod maj 2012 • Fokus: • Huvudutbildningen • Behovet av stöd • Variationer i engagemang / intresse • Den egna utvecklingen • Intresse för SMO & arbete • Delrapport 6: Deltagarnas möjligheter att bli antagna till SMO-utbildningen • Intervjuperiod juni 2012 • Fokus: • Motivation att söka • Behörighet • Antagning • Slutsatser

  4. Deltagarnas syn • Delrapport 8: Fokusgrupp 3 • Intervjuperiod juli 2012 • Fokus: • Lärlingsutbildningen, så här långt? • Högskolekursen • Den andra praktikperioden

  5. Utbildarnas syn • Delrapport 2: Fokusgrupp 1 • Intervjuperiod februari 2012 • Delrapport 5: Fokusgrupp 2 • Intervjuperiod juni 2012 • Fokus: • Utbildningens innehåll / upplägg • Deltagarnas förutsättningar / möjligheter • Deltagarnas personliga utveckling • Tankar kring målgruppen • Organisatoriska förutsättningar

  6. Styr- och projekt-gruppens syn • Delrapport 7: Självvärdering • Juli 2012 • Fokus: • Urval och sammansättning av projekt- / styrgrupp • Projektet gentemot organisationen • Projektets mål och tidsplan • Aktiviteter och upplägg • Projektets syften • Projektets målsättningar

More Related