1 / 10

DB2 Version 7 Some migration info

DB2 Version 7 Some migration info. Issuer : DB-Team 2540 Issued : 2003-01-21. Min bakgrund. Min erfarenhet är V5-V6 och V6-V7 Vi har ett servicefönster 17:30 – 20:00 Söndag vi har ca 25 DB2 och 3 helger

asabi
Télécharger la présentation

DB2 Version 7 Some migration info

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. DB2 Version 7Some migration info Issuer : DB-Team 2540 Issued : 2003-01-21

  2. Min bakgrund • Min erfarenhet är V5-V6 och V6-V7 • Vi har ett servicefönster 17:30 – 20:00 Söndagvi har ca 25 DB2 och 3 helger • V5-V6 var betydligt krångligare, bl.a index type 2Första helgen blev vi klara framåt måndag 07:00 !! • V7 flöt väldigt bra • Första helgen 10 st DB2 • 4 man som körde jobben • Klar före 21:00 med allt • Men V6 funkade bra och V7 fick man backa • Vad lära sej av detta?

  3. SMP/E prepare for V7 • II12653 DB2 V6.1 MIGR/FALLB TO/FROM V7.1 • Är det nån som kör DB2 Installer (GUI) ?? • Enligt Rogers presentation har den en fördel i att hämtarZPARM parametrar från DB2 direkt. • Jag kör istället en REXX som kollar att DSNTIJUZ jobbet är i sync med CLISTans input fil (+ en SUPERC efteråt också av V6 och V7 DSNTIJUZ ..) • Version 7 ännu mera bibliotek, jag har ännu inte installera alla extenders …

  4. Many hold actions – use SMPEPP

  5. Trodde det var en IBM product Freeware: SMP/E Post Processor Men icke http://www.planetmvs.com/freeware/smpepp.html SMPEPP works as both a standalone Rexx Exec and an ISPF edit macro that reads through an SMP/E APPLY CHECK job output and presents an ISPF table with the PTFs that will be bypassed due to DOC, HOLD, ACTION, etc. The current version of SMPEPP only processes the DD=SMPOUT dataset. It looks at a few GIM (SMP/E) messages to speed up your research into what is needed to apply maintenance to your system.

  6. Volvo SOE plan • PUO01B Package Upgrade Occasion - 01B • Installation tekniktest 2001 W15-W35 • Implementation kundtest 2001 W36-W38 • Function test kundtest 2001 W39-W42 • Customers test kundtest 2001 W43-W44 • Distribution 2001 W45 • Implementation Prod Göteborg 2001 W46 V201/V202 V501 * • -”- 2001 W47 V203/V204 V601 ** • Prod USA 2001 W48 C401 • Prod USA 2001 W49 C101 R101 • Prod Belgien 2001 W50 NV01

  7. Vad leverar jag då • 20 talet bibliotek (Dataset), dvs inte alla SMPE lib • 1 laddbibliotek, 1 panel, 1 clist o.s.vBåde DB2, QMF, NetData, Volvo modified modules • 1 ”Before” bibliotek med job som ska köras före migrering • 1 ”Cutover” bibliotek med gemensamma job och instr • Backup, Copy och Recovery jobb • ÅÅBEFORE, ÅÅINST ÅÅFALLB,ÅÅREMIG1 • ”Cutover” bibliotek med DB2 specifika job • Samma bibliotek levereras till både Göteborg, Gent och Greensboro

  8. ÅÅBEFORE • Allokera ev nya dataset • Ev öka storlekar på befintliga dataset • Verifera funktionalitet innan • Fixa ZPARM • Verifera catalog och directory (typ helgen innan) • Backup av bibliotek • Ev köra jobb med SQL för att identifera objects som börändras innan migrering • Uppdatera linklib , (innan IPL)

  9. ÅÅCUTOVER • ÅSTEP01 Verify Catalog and Directory V6 • ÅSTEP02 Imagecopy, Archive and SHOWSTAT • ÅSTEP03 Backup of LOGS and BSDS • ÅSTEP04 Copy of Panel,Clist,Exec,Maclib … • ÅSTEP05 Copy of SYS1 datasets (DB2 must be down) • ÅSTEP06 CATMAINT • ÅSTEP07 Verify Catalog and Directory V7 • ÅSTEP08 Bind programs and recreate procedures • ÅSTEP09 Take an image copy of your DB2 v7 system • ÅSTEP10 Verify DB2 system version 7

  10. Erfarenheter från migrering DB2 v7 cont. • FASTSWITCH DEFAULT = YESEj stöd för detta i PDA < P99G • Ändra I DSN6SPRC macro (SDSNMACS) &SPRMURNM SETC '0' 1=OLR default FASTSWITCH YES • DBPROTOCOL(DRDA) change to default in zparm • Packages needed also at remote location • Aliases needed at remote location

More Related