Download
odvetvov trukt ra svetov ho hospod rstva n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Odvetvová štruktúra svetového hospodárstva PowerPoint Presentation
Download Presentation
Odvetvová štruktúra svetového hospodárstva

Odvetvová štruktúra svetového hospodárstva

201 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Odvetvová štruktúra svetového hospodárstva

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Odvetvová štruktúra svetového hospodárstva Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

 2. Štruktúra prednášky • Svetové poľnohospodárstvo • Svetový priemysel • Služby vo svetovom hospodárstve

 3. Svetové poľnohospodárstvo • Neustály pokles jej podielu na svetovom HDP • Hospodársky vyspelé štáty – 2-5 % • Rozvojové štáty – vyšší podiel • Čína – 39 % pracovnej sily pracuje v poľnohospodárstve, ktoré produkuje 11 % HDP • Niger – poľnohospodárstvo tvorí 39 % HDP a pracuje v ňom 90 % pracovnej sily • FAO – v rozvojových štátoch sa poľnohospodárstvom živí v priemere až 49 % obyvateľov

 4. Svetové poľnohospodárstvo • Nerovnomerné rozdelenie poľnohospodárskej produkcie v prospech hospodársky vyspelých štátov • Poľnohospodárska produkcia v súčasnosti rastie iba malým tempom • 1985 - 1994 – 1,9 % • 1995 – 2006 – 2,5 % • Rast produkcie v HVŠ stagnuje, rast zabezpečujú rozvojové štáty

 5. Svetové poľnohospodárstvo • V súčasnosti sa na svete obrába zhruba 5 mld. hektárov pôdy • HVŠ – 1,7 mld. ha Rozvojové štáty – 3,3 mld. ha • 28 % - pestovateľské účely • 3 % - trvalé porasty • 69 % - pastviny • 0,8 hektárov pôdy na jedného obyvateľa • V súčasnosti sa zavlažuje 18 % pôdy využívanej na pestovateľské účely • Využívanie hnojív – HVŠ – 82 kg/ha RŠ – 114 kg/ha

 6. Top 10 poľnohospodárskych výrobcov

 7. Svetový obchod s poľnohospodárskymi výrobkami • V rokoch 2005-2008 na úrovni 700-800 mld. USD • Export v roku 2008 – 876 mld. USD • Import v roku 2008 – 903 mld. USD • Dominujú hospodársky vyspelé štáty - v roku 2008 vyviezli výrobky v hodnote 621 mld. USD • Poľnohospodári v hospodársky vyspelých štátoch vyvážajú až 74 % vypestovanej produkcie (rozvojové štáty len 19 %)

 8. Produkcia jednotlivých plodín • Obilie – cca. 2 mld. tony ročne v súčasnosti (dlhodobo stagnujúce celosvetové zásoby) • Olejniny – plodiny budúcnosti – ich cena neustále rastie, čo má za následok aj rast pestovateľskej plochy • Cukor – v súčasnosti spotreba mierne prevyšuje vypestované množstvo, čo vedie k rastu cien • Káva – trh sa zotavuje zo zrútenia svetových cien kávy v dôsledku nárastu globálnej ponuky • Vo všeobecnosti sú ceny na svetových trhoch veľmi volatilné

 9. Svetový priemysel • Je základom svetového hospodárstva • V hospodársky vyspelých štátoch však klesá jej podiel na vyprodukovanom HDP • USA – priemysel tvorí iba 19,2 % HDP • Priemyselné výrobky sú však potrebné aj v post-industriálnej ekonomike • Outsourcing – postupný presun priemyselnej výroby do oblastí s nižšími výrobnými nákladmi • Napr. cca. 71 % vyrobených laptopov pochádza z 4 tovární na ostrove Taiwan • 50 % svetového textilného exportu pochádza z Číny • Rastúca koncentrácia výroby a rast sily nadnárodných korporácií

 10. Ťažký priemysel • Postupný presun výroby do rozvojových štátov • Napr. Japonsko • Ťažba a spracovanie ropy – dominantné postavenie má 6 spoločností (British Petrol, Exxon Mobil. Shell, Total, ChevronTexaco a ConocoPhillips – v roku 2009 spoločný obrat na úrovni 1,99 bil. USD a zisk na úrovni 114 mld. USD)

 11. Ťažký priemysel • Výroba ocele • ArcelorMittal • U.S. Steel • Nippon Steel • JFE Holdings • Shanghai Baosteel Group • Kobe Group

 12. Ťažký priemysel • Chemický priemysel • Dominujú spoločnosti z hospodársky rozvinutých štátov s dlhou tradíciou • Napr. AkzoNobel, DuPont alebo Bayer • Najväčším výrobcom v súčasnosti je nemecký BASF • Nasledujú Dow Chemicals, Bayer, DuPont, Mishubishi Chemicals, Akzo Nobel a Hanwha

 13. Ťažký priemysel • Automobilový priemysel • GM • Ford • Chrysler • Daimler • Toyota • Honda • Nissan/Renault • Fiat • PSA • VW • Hyundai/Kia

 14. Ľahký priemysel • Menej náročné na zdroje a kapitál – viacej náročné na pracovnú silu • Napr. textilný priemysel, obuvníctvo, elektrotechnika, mikroelektronika atď. • Presun výrobných kapacít v tejto oblasti je ľahšia ako v ťažkom priemysle, preto tu hrá outsourcing dôležitú úlohu • Centrom ľahkého priemyslu je v súčasnosti juhovýchodná Ázia

 15. Ľahký priemysel • Textilný priemysel – v súčasnosti dominuje čínska výroba (hodinová mzda v čínskom textilnom priemysle je 0,69 USD) • Elektrotechnický priemysel – najväčšími centrami výroby sa stávajú Čína, Taiwan, Južná Kórea • Vznik silných lokálnych značiek – LG, Samsung, Acer, Asus, Lenovo ...

 16. Služby vo svetovom hospodárstve • Služby sú najdôležitejším a najdynamickejšie rastúcim sektorom vo svetovom hospodárstve • Hospodársky vyspelé štáty – na úrovni 70 % HDP • Rozvojové štáty – 40-50 % HDP • Svetovým lídrom v produkcii služieb sú USA – 78 % HDP • V hospodársky vyspelých štátoch pracuje v službách 65-70 % pracovnej sily (v USA – 80 %) • Sektor služieb prechádza výraznou internacionalizáciou a liberalizáciou • Aj v sektore služieb je viditeľná postupná oligopolizácia jednotlivých odvetví

 17. Globálny hudobný priemysel

 18. Globálne audítorské firmy

 19. Medzinárodný obchod so službami • Dynamický rast od 80. rokov minulého storočia • Dôležitú úlohu hrala liberalizácia zahraničného obchodu so službami • GATS – General Agreement on Tarifs and Trade • Významnú úlohu hral aj rozvoj informačných technológií • Napr. telekomunikácie, bankovníctvo, podnikateľské služby atď.