Download
6245 sayili harcirah kanunu ders notlari onur kaya g m hane niversitesi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU DERS NOTLARI Onur KAYA Gümüşhane Üniversitesi PowerPoint Presentation
Download Presentation
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU DERS NOTLARI Onur KAYA Gümüşhane Üniversitesi

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU DERS NOTLARI Onur KAYA Gümüşhane Üniversitesi

390 Views Download Presentation
Download Presentation

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU DERS NOTLARI Onur KAYA Gümüşhane Üniversitesi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU DERS NOTLARI Onur KAYAGümüşhane Üniversitesi

 2. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları KANUNUN KAPSAMI: Merkezi yönetim kapsamındaki idareler Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Özel Bütçeli İdareler Mahalli İdareler Özel kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküller Tarafından ödenecek harcırah bu kanun hükümlerine tabidir. Harcırah hizmetin taalluk ettiği kurum bütçesinden ödenir. İSTİSNALAR Cumhurbaşkanının memleket iç ve dışındaki seyahatleri dolayısiyle gerçekleşen bilcümle masrafları bu kanun hükümlerine tabi tutulmaksızın ödenir.

 3. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları TANIMLAR: Harcırah: Bu Kanuna göre ödenmesi gereken; Yol masrafı, Gündelik, Aile masrafı, Yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını ifade eder.

 4. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları Aile fertleri: Memur ve hizmetlinin; Harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşini, Bakmakla yükümlü olduğu alt ve üst soyunu, Bakmakla yükümlü olduğu erkek ve kız kardeşlerini, ifade eder.

 5. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları Bagaj: Memur ve hizmetlinin mensup olduğu kuruma veya şahsına ait olup, resmi vazife için kullanılabilecek eşya ile yolcunun bu seyahati için ihtiyacı bulunan şahsi eşyasından mutat surette taşınması mümkün olanları; ifade eder.

 6. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin; Asıl görevli olduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller İkametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri; Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri; ifade eder.

 7. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları HARCIRAH VERİLECEK KİMSELER: Bu Kanunda belirtilen hallerde: -Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara; -Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere; - Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine; - Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine; - Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere; - Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere; - Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere; - Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye’de bırakacakları aile fertlerine; - Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine; - Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere; Harcırah verilir.

 8. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları HARCIRAH TÜRLERİ Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu

 9. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları HARCIRAHIN UNSURLARI: Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir.

 10. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları Yol Masrafı: Yurt içinde yol masrafı, muayyen tarifeli nakil vasıtaları ile seyahatte, bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yer alan tarife üzerinden bilet parası ve muayyen tarifeli olmıyan nakil vasıtalarıyla seyahat halinde ise beyan edilen mutat ve ekonomik olan taşıtlara ait hakiki yol masrafından oluşur. Muayyen tarifeli olmayan taşıtlarla seyahatte, “Mutat ve ekonomik olan taşıt” dan maksat, iki mahal arasında mutat olarak otomobil, otobüs gibi taşıtlar işlemekte ise bunlardan ucuz olanıdır. (1) sayılı cetvele göre müstehak bulundukları mevki ücretinden fazla bir şey ödenmemek şartıyla, daha pahalı mevki ile seyahat edilebilir. Muayyen tarifeli taşıtlarda yemeksiz bilet ücreti; yemeksiz biletin temini mümkün olmadığı hallerde ise yemekli bilet ücreti ödenir. Özel otomobilleriyle seyahat edenlere, müstehak oldukları taşıt ücreti ile bu taşıta göre geçecek günler için verilmesi gereken gündelikten fazla ödeme yapılmaz.

 11. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları Yurtdışında Yol Masrafı: Yurtdışında sürekli ve geçici görev yolculuklarında, ekspres ve yataklı vagon ücreti dahil olmak üzere, tren, vapur veya uçak bilet bedeli yol masrafı olarak ödenir. Ayrıca, buna istasyon, liman veya terminal ile ikamet yeri arasındaki taşıt ve hamal ücreti ilave olunur. Yurtdışında özel otomobilleriyle seyahat edenlere müstehak oldukları taşıt ücreti ile bu taşıta göre geçecek günler için verilmesi gereken gündelikten fazla ödeme yapılmaz

 12. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları Tren ve vapurla yapılacak yurtdışı görev yolculuklarında; Aylık dereceleri 4 ve daha yukarı olanlara birinci mevki, 4 üncü dereceden aşağı olanlara ikinci mevki üzerinden; Uçakla yapılacak yolculuklarda ise, Milli Güvenlik Konseyi Üyeleri, Yasama Organı Başkanı, Yasama Organını temsil etmekle görevlendirilen Yasama Organı Üyeleri, Başbakan, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay Başkanları ile Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı . Sayıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Diyanet İşleri Başkanları ile bunların resmi çağrıya uyarak yolculuğa katılan eşlerine, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve merkezde sürekli görevde bulunanlar dışındaki büyükelçilere birinci, bunların dışındakilere turist sınıfı üzerinden yol gideri ödenir. Bu maddeye göre verilecek yol masrafı yolculuk yapılacak taşıtların Türkiyedeki aktarmasız hareket yerinden ve memuriyet merkezi bu yer ile sınır arasında bulunanlar için taşıtın güzergahında memuriyet merkezine en yakın durak yerinden itibaren hesap olunur. Memuriyet merkezinden aktarmasız hareket yerine veya en yakın durak yerine kadar olan yolculuklar hakkında bu Kanunun yurtiçi yolculuklarına ait hükümleri uygulanır. Yurtdışından yurtiçine dönüşte aynı esaslara uyulur.

 13. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları Yevmiye: Kanuna tabi kurumlarca verilen bir görevin ifası maksadıyla memuriyet mahalli dışına gönderilenlere yolda geçen sürelerle görevin devam ettiği sürelerde yevmiye verilir. Yolda geçen sürelerin her tam günü için 1 yevmiye, yolculuğun devam eden her 24 saat kesri için 1 yevmiye ödenir. Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık derecesi esas alınır. Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir. Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4 üncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur. Sözleşmeli olarak çalıştırılıp da sözleşmelerinde verilecek harcırah belirtilmiş olan kimseler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.

 14. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları Yurt içinde; Bu Kanun gereğince verilecek yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanunları ile tespit olunur. (Bütçe Kanununa Ekli (H) cetveli ile belirlenmektedir.) Yurt Dışında; Bu Kanun gereğince verilecek yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tayin olunur

 15. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları Aile Masrafı: Aile masrafı, aile fertlerinden her biri için memur veya hizmetlilerin bu Kanuna göre müstehak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerinden oluşur. Ancak, özel taşıt kiralanması suretiyle gidilmesi zorunlu olan yerlere memur veya hizmetli ile birlikte seyahat eden aile fertleri için ayrıca taşıt ücreti ödenmez.

 16. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları Yer Değiştirme Masrafı: Yurtiçinde Yurtiçi yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin; Sabit Unsur; a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı, b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz), Değişken Unsur c. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi, Olarak hesaplanır. Değişken unsurun hesabında dikkate alınacak yol Yurtiçinde, iki mahal arasında mutat olan, gidip gelmeye elverişli en kısa kara ve deniz yolu Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.

 17. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları YURTDIŞINDA Yurtdışı yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin; Sabit Unsur; a. Kendisi için yurtdışı gündeliğinin yirmi katı, b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurtdışı gündeliğinin otuziki katını aşamaz), Değişken Unsur; c. Her kilometre veya denizmili başına yalnız kendisi için yurtdışı gündeliğinin binde yedisi, Olarak hesaplanır. Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, aynı şehirde ikamet eden her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir.

 18. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları HARCIRAH HESABINDA ESAS TUTULACAK YOL: Harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir. Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır. Bu yol ve taşıt, yolculukta geçen süreye göre memur veya hizmetli ile ailesi için ödenmesi gereken gündelik ve taşıt ücretleri toplamı dikkate alınarak memur veya hizmetlinin mensup bulunduğu dairece tespit olunur. Birinci fıkraya göre takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının işin gereğine göre zorunlu olması halinde, bu yol ve taşıt aracına ilişkin masrafların kabulü merkezde ita amiri veya bu durumda olan amirlerin, taşrada memur veya hizmetlinin mensup olduğu kurumun ita amiri durumunda olan kimsenin veya mahallin en büyük askeri ve mülki amirinin önceden verilmiş yazılı bir emri bulunmasına bağlıdır. Ancak, işin veya hizmetin gerekli kıldığı durumlarda uçak kiralamak suretiyle seyahat edilebilmesi, seyahatin yurtiçinde olması ve bu seyahatle ilgili Bakanın veya misafiri yabancı Bakanın bizzat katılması hallerinde mümkündür.

 19. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları SÜREKLİ GÖREV HARCIRAHININ MEBDEİ: Daimi vazife harcırahı: Naklen veya tahvilen başka bir mahalle gönderilenlere, bu tayinleri sırasında mezunen başka bir mahalde bulunsalar dahi, eski memuriyetleri mahallinden; Muvakkat vazife ile veya vekaleten bir yerde bulundukları esnada asli vazife mahalli değişenlere eski memuriyetleri mahallinden; İtibaren verilir.

 20. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları HARCIRAH ÇEŞİDİNE GÖRE HARCIRAH VERİLMESİNİ GEREKTİRİR DURUMLAR VE HARCIRAHIN HESABINA DAHİL EDİLECEK UNSURLAR

 21. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU Yol Masrafı, Yevmiye, Aile Masrafı ve Yer Değiştirme Masrafının Birlikte Verilmesini İcabettiren Haller: Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar; Kadro dolayısiyle açıkta kalan veya vekalet emrine alınan memurlara açık aylıklarını Türkiye dahilinde tesviye ettirecekleri yere kadar; Asilin vüruduna kadar muvakkaten gönderilmiş olmayıp da vekalet namı altında asaleten gönderilen ve vekalet müddeti belli olmıyan kumandan ve memurlara vazife mahallerine kadar.

 22. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları YURTİÇİ / YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU Yol Masrafı: Sadece Memur için hesaplanacak mutat taşıt ücreti Yevmiye: Sadece Memur için hesaplanacak yolda geçen sürelere ait yevmiye Seyahat günlerine ait yevmiyeler, seyahat edilen vasıtanın hareket saatinden gidilecek yere varış saatine kadar gelen her 24 saat için hesap olunur. Bu süreden az devam eden seyahatler bir gün itibar olunur. Seyahat müddetinin her 24 saati aşan kesri tam gün sayılır.

 23. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları Aile Masrafı: Memur ve hizmetlinin; Harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi, Bakmakla yükümlü olduğu alt ve üst soyu Bakmakla yükümlü olduğu erkek ve kız kardeşlerinin, Taşıt ücretleri ile yolda geçen süreler için hesaplanacak yevmiyelerinin toplamı Aile Masrafını oluşturur. Aile masrafının hesabında herhangi bir sayı sınırlaması olmaksızın harcırah almaya müstehak tüm aile fertleri için aile masrafı hesaplanır ve ödenir.

 24. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları Yer Değiştirme Masrafı: (YURTİÇİ) Yurtiçi yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin; Sabit Unsur; a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı, b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz), Değişken Unsur; c. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi, Olarak hesaplanır. Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.

 25. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları YURTDIŞINDA Yurtdışı yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin; Sabit Unsur; a. Kendisi için yurtdışı gündeliğinin yirmi katı, b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurtdışı gündeliğinin otuziki katını aşamaz), Değişken Unsur; c. Her kilometre veya denizmili başına yalnız kendisi için yurtdışı gündeliğinin binde yedisi, Olarak hesaplanır. Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, aynı şehirde ikamet eden her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir

 26. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları YURTİÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMELERİNDE ARANACAK BELGELER (MYHBY) Madde 23–Yurtiçi sürekli görev yolluklarının ödenmesinde; Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı, Yurtiçi / Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 28), Resmi mesafe haritasında gösterilmeyen yerler için yetkili mercilerden alınacak onaylı mesafe cetveli, ödeme belgesine bağlanır. Kamu görevlilerinden emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere ve terhis olunan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına mevzuatları gereğince verilen tazminatların ödenmesinde ise yetkili makamın onayı ödeme belgesine bağlanır.

 27. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları Yurtdışı sürekli görev yolluğu Madde 26- Yurtdışı sürekli görev yolluklarının ödenmesinde; Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı, Yurtiçi / Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 28), ödeme belgesine bağlanır.

 28. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur: 1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadiyle muvekkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere; 2. Yeni ve eski memuriyetlerine mütaallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde netice hasıl olanlara; 3. Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir vazifeye vekaleten gönderilenlere; 4. Fiilen oturduğu mahalden gayrı bir yere açıktan vekaleten gönderilenlere (yalnız gidiş ve dönüşleri için); 5. Muvakkat kaza salahiyeti ile gönderilenlere.

 29. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU UNSURLARI İkametgah veya görev yeri ile istasyon iskele ve durak arasındaki nakil aracı ücretleri (taksi-dolmuş) Hamal ve bagaj ücretleri (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) Yol masrafı Yolda geçen sürelere ait yevmiye Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir. Gündeliklerini Kanunun 33/b maddesine göre alan müfettiş ve benzerlerinin teftiş ve denetim işi için gidilen geçici görevlerine münhasır olmak üzere ve herhangi bir süre sınırı bulunmaksızın , yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak üzere, gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.

 30. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları

 31. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları Geçici görev mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok yedi günü için yevmiye verilebilir. Hastanede yatırılmak suretiyle tedavi masraflarının kurumlarınca ödenmesi halinde bu günler için yevmiye verilmez.

 32. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMELERİNDE ARANACAK BELGELER (MYHBY) Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde duruma göre aşağıdaki belgeler aranır. a) Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde; Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı, Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27), Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura , ödeme belgesine bağlanır. b) Denetim elemanlarının yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde; Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek: 27), Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura , Özel şahıslardan ev veya pansiyon kiralama halinde, ilk ödemede kira sözleşmesinin aslı, sonraki ödemelerde ise onaylı örneği; kira ödemesinin banka hesabına yatırılmak suretiyle yapılmış olması halinde ayrıca banka makbuzu, ödeme belgesine bağlanır.

 33. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları GEÇİCİ GÖREV GÜNDELİĞİNİN VERİLEBİLECEĞİ AZAMİ SÜRE: Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler: Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir. Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz. Gündelikleri 33 üncü maddenin (b) fıkrasına göre tespit edilenlerle,... hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.

 34. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları MEMURİYET MAHALLİ DIŞINA GÖNDERİLENLERİN GÜNDELİĞİ: Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden; buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.

 35. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları MEMURİYET MAHALLERİ İÇİNDE YOL MASRAFI: Memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere görev ile gönderilenlerin yol masrafı mutat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraf üzerinden verilir. Acele ve zorunlu hallerde, daire amirinin onayı ile, mutat taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu taşıt için yapılan masraf yol masrafı olarak ödenir

 36. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları EHLİYET TESPİTİ, İMTİHAN, HAVA DEĞİŞİMİ VE TEDAVİ İÇİN BAŞKA YERE GÖNDERİLENLER: Memurlar, yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel ve kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlardan memuriyet mahalli dışına; a. Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödenir. b. Hava değişimi maksadıyla gönderilenlere gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ile yalnız yolda geçen süre için gündelik ödenir. c. Kanunları gereğince sağlık kurumlarında yatarak veya ayakta tedavi maksadıyla (Aile Fertleri için ikamet mahalli dışına) gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ödenir. Ayakta tedavi görenlere ayakta tedavi süresince gündelik ve ikamet ettikleri yer ile tedavi kurumu arasındaki mutat taşıt ücreti ayrıca ödenir.

 37. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları HASTALARA REFAKAT HALİNDE HARCIRAH: Hastalıkları icabı 18 inci maddenin (c) bendinde yazılı yerlere bir kimse refakatinde gitmesi lüzumu resmi tabip raporuyla tevsik edilenlere refakat edecek aile efradından birisine ve aile efradından refakat edecek bir kimse bulunmadığı takdirde kurumlarınca terfik olunacak memur veya hizmetliye bu işin devamı müddetince yevmiye ve yol masrafı verilir.

 38. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları YATACAK YERİ BULUNMIYAN MAHALLERDE MUVAKKAT VAZİFE: Şehir ve kasaba haricinde, yatacak yeri bulunmayan ve böyle bir yeri bulunan mahalle bir nakil vasıtası ile gidilip gelinmesi zaruri olan yerlere muvakkat vazife ile gönderilenlere, her gün için bu mahalden en yukarı köy, kasaba veya şehire kadar gidiş ve geliş mütat nakil vasıtası ücreti ödenir.

 39. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU Yurtdışı sürekli görev yolluğunun hesaplanmasına ilişkin esaslar Kanunda yer aldığı halde Kıbrıs ve diğer yurtdışı geçici görevlerde harcırahın hesaplanma usulleri ve ödenecek miktarların tespiti her yıl yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararlarıyla belirlenmektedir.

 40. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları YURTDIŞINDA VERİLECEK GÜNDELİKLERİN MİKTARI: Bu Kanun gereğince verilecek yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tayin olunur. Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir b. Yurtdışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir.

 41. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU HESAPLAMA ESASLARI Yurtdışına veya yurtdışındayken başka bir yere, sürekli veya geçici görevle ya da tedavi için gönderilenlere ülkeler itibarıyla Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen miktarda yevmiye verilir. Birden fazla ülkeyi kapsayan yurtdışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır. Geçici görevle yabancı ülkeye gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya diğer resmi kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı taktirde bu ödemeler gündeliklerden indirilir. Yurtdışına veya sürekli görevle yurtdışındayken başka ülkelere geçici görevle gönderilenlere, Türkiye’den veya sürekli görevli bulundukları ülkelerden her çıkışlarında seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için ödenecek ücretler, o ülkeye ilişkin gündelik miktarının %50 artırılması suretiyle hesaplanır.

 42. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü ile sınırlı olmak kaydıyla yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin yukarıdaki şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin %40’ını aşması halinde aşan kısmın %70’i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin; I-III nolu sütunlarda gösterilen unvanlar için %100’ünden, IV-VI nolu sütunlarda gösterilen kadrolarda bulunanlar için %80’inden, VII-X nolu sütunlarda bulunanlar için %70’inden, fazla olamaz.

 43. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMELERİNDE KULLANILACAK BELGELER (MYHBY) Madde 25-Yurtdışı geçici görev yolluklarının ödenmesinde; Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı, Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27), Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura, ödeme belgesine bağlanır. Yatacak yer temini için alınan faturanın dairesince onaylanmış tercümelerinin de ödeme belgesine bağlanması gerekir.

 44. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları DAİMİ VEYA MUVAKKAT VAZİFE HALİNDE YOLDA VEYA VAZİFEYE BAŞLAMADAN VEFAT EDENLERİN HARCIRAHI: Daimi veya muvakkat bir vazife ile bir tarafa gönderilenler yolda veya yeni vazife mahallinde işe başlamadan vefat eyledikleri takdirde ölüm mahalline kadar olan harcırahları hesap ve buna peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunmuş olan nakil vasıtaları bilet ücretleri ilave olunur. Bu suretle tahakkuk edecek istihkak, verilmiş olan avanstan ziyade ise fazlası tasviye olunur, noksan ise farkı geri alınmaz. Ancak muvakkat vazife ile yabancı memleketlere gönderilenlerden vefat edenlerin bu suretle uhdelerinde bırakılacak fark, bunların bu kanuna göre müstahak bulundukları dış yevmiyelerin on günlüğüne tekabül eden miktarından fazla olamaz.

 45. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları YENİ MEMURİYET MAHALLİNDE İŞE BAŞLAMADAN VEYA YOLDA VEFAT HALİNDE AİLE HARCIRAHI:, Daimi memuriyetle bir mahalle tayin olunup da yolda veya yeni memuriyet mahallinde işe başlamadan evvel vefat eden memur veya hizmetli ailesini birlikte götürmüş bulunuyorsa, harcıraha müstahak aile efradına ölümün vukubulduğu mahalden itibaren ve ailesini birlikte götürmemiş ise bunlara vefat tarihinde bulundukları mahalden itibaren; 13, 15, 16 ve 17 nci maddelerde yazılı olup aile fertlerinin memur veya hizmetli ile birlikte olmaksızın başka bir mahalle gitmeleri veya bu mahalden dönüşleri dolayısıyla harcırah verilmesi kabul edilen hallerde, aile fertlerine verilecek yer değiştirme masrafı, bunlardan birisinin memur veya hizmetli olarak nazarı itibara alınması suretiyle hesaplanır

 46. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları BAŞKA YERDE BIRAKILAN AİLE EFRADI: Memur veya hizmetli tarafından tayin veya naklolunduğu mahalle götürülmiyerek ikamet maksadiyle ve topluca bu mahalden başka bir yere gönderilen aile efradı için yeni memuriyet mahalline kadar hesaplanacak harcırahı tecavüz etmemek ve bilahare bu mahalle celplerinde bir şey verilmemek şartiyle bu yerlere kadar ve mütaakıp tayin ve nakillerde de memur veya hizmetlinin bulunduğu yerden yeni vazife mahalline kadar hesaplanacak miktarı tecavüz etmemek kaydiyle aile efradının bulundukları yerden yeni memuriyet mahalline kadar harcırah verilir.

 47. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları MEMLEKET İÇ VE DIŞINDA MÜCBİR VEYA ZATİ SEBEPLER VE VAHİM HASTALIKLAR YÜZÜNDEN YOLA DEVAM EDEMEME HALİNDE YEVMİYE: Madde 40 - Aktarma ve karantina beklemek, alınan bir emir üzerine yola devam edememek veya yol kapanmak gibi mücbir sebeplere müstenit tevakkuf günlerinin her biri için yevmiye verilir. Hastalık yüzünden olsa dahi zati sebeplere dayanan tevakkuf günleri için yevmiye verilmez. Ancak, ani ve ağır bir hastalık veya şahsi kusurlardan mütevellit olmayan bir kaza dolayısiyle yola devam etmesinin hayatı için tehlike arzettiği hastane heyeti sıhhiye raporu ilebulunmıyan yerlerde resmi tabip raporiyle tebeyyün eden memur ve hizmetlilere yolculuk yapabilecek hale gelinceye kadar yevmiye verilir. Bu hastalıkları dolayısiyle hastanelere yatarak tedavi paraları daireleri tarafından ödenenlere yevmiye verilmez.

 48. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları İZAMINDAN SARFINAZAR OLUNANLARIN HARCIRAHLARI: Madde 26 - Daimi veya muvakkat vazife ile bir tarafa izamları takarrür ettikten sonra gönderilmelerinden sarfınazar edilenler harcırah almamış ve hareket etmemiş bulundukları takdirde kendilerine bir şey verilmez. Ancak daimi vazife ile bir tarafa gönderilmeleri takarrür edip de harcırahları ödendikten sonra izamlarından sarfınazar olunanlara bu kanuna göre müstahak bulundukları yer değiştirme masrafını tecavüz etmemek şartiyle harcırah hesabına esas tutulan aylık veya ücretleri tutarının 1/4 ü nispetinde bir tazminat verilmekle beraber peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunmuş olan tren, vapur ve tayyare bileti ücretleri gibi yol masrafları da bu tazminata ilave olunur.

 49. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları Hareket ettikten sonra izamından sarfınazar olunanlara, gönderilmelerinden sarfınazar olunduğuna dair emrin kendilerine tebliğ edildiği mahalle ve oradan da asıl vazife mahallerine veya başka bir mahalle tayin veya izam kılınmakta iseler bu son mahalle kadar hisap olunacak harcırahları kendilerine tesviye olunur ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunmuş olan bilet ücretleri de yol masrafına ilave olunur. Harcırahlarına mahsuben para ödenmiş olup da muvakkat vazife ile bir tarafa gönderilmelerinden sarfınazar edilmiş olanlara, yalnız peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunmuş olan bilet ücretleri ödenir.

 50. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA KURSLARA KATILANLARA VERİLECEK GÜNDELİK: Madde 37 Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir. Bu maksatla yabancı memleketlere gönderilenlere özel anlaşmaları gereğince, yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir. Yurtiçinden veya yurtdışından sağlanan burslara dayanılarak veya aylıkları transfer edilmek suretiyle staj ve öğrenim amacıyla yurtdışına gönderilenlere bu madde hükmü uygulanmaz. Bunlara ilgili kanun hükümlerine göre müstehak oldukları ödeme yapılır.