Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Krystal Krystalové soustavy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Krystal Krystalové soustavy

Krystal Krystalové soustavy

666 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Krystal Krystalové soustavy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KrystalKrystalové soustavy Přírodopis 9.ročník Mgr. Daniela Ponertová

 2. Co studují geologické vědy A • Paleontologie • Mineralogie • Geochemie B • Petrologie • Geofyzika • Geologie

 3. Opakování: Charakterizuj nerost: • krystalovaný • krystalický • amorfní (beztvarý) Co je to: • nerost • hornina

 4. krystal • Geometrické těleso omezené krystalovými plochami pyrit křemen

 5. Prvky souměrnosti krystalu • Rovina souměrnosti myšlená plocha, kterou můžeme proložit krystalem tak, aby vznikly dvě zrcadlově shodné poloviny • Osa souměrnosti myšlená přímka, která prochází středem krystalu • Střed souměrnosti je to bod (střed krystalu) – od něhož stejnocenné body opačných stran krystalu jsou stejně vzdáleny

 6. Osní kříž • Tvoří ho tři přímky, které procházejí středem krystalu • a) osa c (vertikála) – směřuje shora dolů • b) osa b (pravolevá) – směřuje zprava doleva • c) osa a (předozadní) – směřuje zepředu dozadu c b a

 7. Krystalové soustavy • Podle počtu prvků souměrnosti a jejich kombinací řadíme krystalové soustavy do sedmi krystalových soustav • Pro každou krystalovou soustavu je charakteristická délka os a úhly, které mezi sebou jednotlivé osy svírají.

 8. Přehled krystalových soustav

 9. Soustava kosočtverečná • Minerály kosočtverečné soustavy: antimonit, aragonit, baryt, markazit, olivín, síra, topaz

 10. Soustava jednoklonná • Minerály jednoklonné soustavy: amfibol, augit, biotit, mastek, muskovit, ortoklas, sádrovec

 11. Soustava trojklonná • Minerály trojklonné soustavy: chalkantit (modrá skalice), kaolinit

 12. Soustava čtverečná • Minerály čtverečné soustavy: chalkopyrit, kasiterit, rutil

 13. Soustava krychlová Minerály krychlové soustavy: diamant, fluorit, galenit, granát, halit (sůl kamenná), měď, pyrit, sfalerit, stříbro, zlato

 14. Soustava šesterečná • Minerály šesterečné soustavy: apatit, beryl, grafit

 15. Soustava klencová • Minerály klencové soustavy: hematit, kalcit, korund, křemen, magnezit, siderit, cinabarit (rumělka), turmalín Klencová soustava má stejný typ osního kříže jako šesterečná ale liší se četností svislé osy U šesterečné soustavy je svislá osa šesterečná a u klencové trojčetná

 16. Vnitřní stavba nerostu: • Vnitřní stavba (struktura) krystalů je dána uspořádáním nejmenších stavebních částic (tj. atomů, iontů či molekul). • Tyto hmotné částice jsou zákonitě geometricky seskupeny a vytvářejí tzv. krystalovou strukturu. • Její idealizovaný geometrický obraz (model) označujeme jako prostorovou mřížku.

 17. vnitřní stavba grafitu (tuhy) vnitřní stavba diamantu

 18. Prameny: • V.Černík, Z.Martinec, J.Vítek: Přírodopis 4 • http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/tvary.html#krystaly