Download
protokol ipx spx protokol netbeui n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Protokol IPX / SPX Protokol NetBEUI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Protokol IPX / SPX Protokol NetBEUI

Protokol IPX / SPX Protokol NetBEUI

503 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Protokol IPX / SPX Protokol NetBEUI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Protokol IPX / SPXProtokol NetBEUI

  2. Protokol IPX • IPX (Internetwork Packet Protocol, vrstva 3) je sieťový datagramový protokol, používaný na smerovanie paketov v sieti IPX, nepotrebuje vytvorenie spojenia • Bol vyvinutý firmou Novell pre softvér NetWare • IPX protokol vyžaduje adresovú schému, je zapísaná v hexa tvare • Adresa IPX sa skladá zo sieťovej časti ( 32 bit ) a z čísla uzla, čo je MAC adresa sieťovej karty ( BC-3D-15-A1.00-18-DE-C0-25-ED ) • Nie je potrebný protokol ARP na preklad IP adresy na fyzickú

  3. Protokol SPX • Protokol SPX (Sequenced Packet Exchange) je protokolom transportnej vrstvy modelu OSI • prenáša sa v dátovej časti protokolu IPX. Riadi tok dát medzi komunikujúcimi aplikáciami v rámci siete IPX. • zabezpečuje sekvenčnú výmenu paketov s potvrdzovaním príjmu a opakovaním prenosu pri ich strate alebo poškodení. • Protokol SPX je spojovo orientovaný - medzi uzlami komunikujúcích aplikácií je vytvorená spoľahlivá potvrdzovaná služba.

  4. Protokol NetBEUI • Komunikačný protokol NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) • bol vyvinutý firmou IBM v polovici 80. rokov, je štandardom v prostredí malých sietí MS Windows • Často sa využíva pri komunikácií medzi pracovnými stanicami s OS Windows • Výhoda : jednoduchá inštalácia, dobrá prenosová rýchlosť, minimálne nároky na konfiguráciu • Nevýhoda : nie je smerovateľný, t.j. nedá sa použiť k pripojeniu LAN do siete Internetu

  5. Prehľad komunikačných protokolov používaných na jednotlivých vrstvách TCP/IP modelu