1 / 22

Antecedents i motivació. Objectiu bàsic. Metodologia. Grups de treball. Debat sobre la proposta.

Antecedents i motivació. Objectiu bàsic. Metodologia. Grups de treball. Debat sobre la proposta. Antecedents i motivació 1.1. Antecedents. Reus Impuls 2005. Pla de futur de Reus. (1999-2001 – Ajuntament de Reus). Pla d’Acció Ambiental i Agenda 21 de Reus.

ayame
Télécharger la présentation

Antecedents i motivació. Objectiu bàsic. Metodologia. Grups de treball. Debat sobre la proposta.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Antecedents i motivació. • Objectiu bàsic. • Metodologia. • Grups de treball. • Debat sobre la proposta.

 2. Antecedents i motivació 1.1. Antecedents

 3. Reus Impuls 2005. Pla de futur de Reus. (1999-2001 – Ajuntament de Reus). • Pla d’Acció Ambiental i Agenda 21 de Reus. (2001 – Ajuntament de Reus). • Pla Estratègic del Camp de Tarragona. (2008-2010 – Mesa Socioeconòmica del Camp). • Reus Demà: Pla Estratègic i Agenda 21. (2008-2011 – Ajuntament de Reus).

 4. Experiència de la Cambra en matèriad’anàlisiestratègica: • Diagnosis econòmiques de diversespoblacions: Prades, Flix, Montroig, ... . • Estudis de necessitatsformativesuniversitàries i de formacióprofessional de Reus. • Estudissectorials: comerç, entornaeroportuari, etc..

 5. Característiques comunes • Elaboracióacadèmica. • Participaciód’entitats. • En el cas dels de Reus: finançament i direcció de l’Ajuntament. Conseqüència: poccompromís de la societat i elsseusagents.

 6. Antecedents i motivació • 1.2. Motivació

 7. Antecedents i motivació • Objectiu bàsic • Metodologia • Grups de treball • Debat sobre la proposta

 8. La Cambra es planteja: • El dèficit de l’aportació econòmico-empresarial a l’estratègia socioeconòmica local. • La necessitat de trobar punts de connexió sobre un model econòmic de ciutat adequat a la situació post-crisi. • Fer propostes des de la independència de criteri i allunyades de la influència política.

 9. 2. Objectiu bàsic

 10. L’objectiu bàsic de l’Eix 2015 Elaborar un catàleg d’idees innovadores i de propostes a partir de la realitat econòmica de Reus, per a posar sobre la taula el debat d’un model econòmic de ciutat per al futur.

 11. 3. Metodologia

 12. 3.1. El factor humà S’ha cercat la col·laboració d’experts d’un ventall de disciplines el més ampli possible. Es demana als participants aportar la matèria gris dels que coneixen la ciutat i la seva realitat econòmica des de dins i des de la llunyania propera.

 13. 3.2. Sessions de treballpresencials • Presentació, debat i proposta de temes (18 d’octubre 2013). • Trobada de debat de ponències per separat (febrer2014). • Presentació i debat de conclusions (maig 2014). • Presentació de les conclusions als candidats a l’alcaldia en el cicle habitual de conferències pre-electorals de la Cambra (tardor 2014).

 14. 3.3. Plataforma virtual • El treball es canalitzarà bàsicament a través d’un espai virtual i l’ús del correu electrònic per tenir el contacte amb els col·laboradors. • Es formularan enquestes, es penjaran documents i els resums elaborats pels grups de treball.

 15. 4. Grups de treball

 16. El treball s’estructurarà en quatre àmbits i quatre Grups de Treball, coordinats cadascun d’ells per algun dels col·laboradors de l’Eix: • Urbanisme i Infraestructures. • Comerç, Turisme i Promoció de Ciutat. • Ensenyaments. • Activitat empresarial.

 17. Algunels temes suggerits i a debatre en elsGrupsde Treball: URBANISME I INFRAESTRUCTURES • Nou Pla d’Ordenació Urbana. Quina ciutat es vol?. • Xarxa ferroviària. • Comunicacions per carretera. • L’Aeroport.

 18. COMERÇ, TURISME I PROMOCIÓ DE CIUTAT • Metrovacesa. • Comerç del centre - comerç perifèric. • La mobilitat i l’aparcament. • Turisme: Gaudí, modernisme, comerç. • Oferta cultural. • Fira de Reus.

 19. ENSENYAMENTS • El futur universitari. • L’oferta de formació professional. • Formació continuada i ocupacional.

 20. ACTIVITAT EMPRESARIAL • Sòl empresarial públic (GUPSA) i privat. • Tecnoparc. • Simplificació administrativa. • Sector públic municipal: Sagessa, Aigües,Transport. • Clústers: Nutrició i Salut, Agroalimentari, TIC. • Logística. • Promoció econòmica: creació d’empreses.

 21. 5. Debat sobre la proposta

More Related