1 / 118

PPR Februari 2011

PPR Februari 2011. 2011-02-15. Rättelse 2011-03-24 På grund av fel i tre diagram (1.10, 1.17) som nu är rättade i rapporten, har vi nu uppdaterat bilderna i presentationen. Legenderna i diagram 2.01-2.05       heter nu ”Högre inflation i omvärlden” istället för ”Högre inflation.

aziza
Télécharger la présentation

PPR Februari 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PPR Februari 2011 2011-02-15

 2. Rättelse 2011-03-24 På grund av fel i tre diagram (1.10, 1.17) som nu är rättade i rapporten, har vi nu uppdaterat bilderna i presentationen. Legenderna i diagram 2.01-2.05       heter nu ”Högre inflation i omvärlden” istället för ”Högre inflation.  Numrering i PowerPoint stämmer inte om man jämför med PPR/MPR. I OH presentationen är det 2.01 resp 2.05. Ska det vara så?

 3. Diagram 1.01. BNP med osäkerhetsintervallÅrlig procentuell förändring, säsongsrensade data Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel. Det råder osäkerhet även om utfallen för BNP eftersom nationalräkenskaperna revideras flera år efter första publicering. Källor: SCB och Riksbanken

 4. Diagram 1.02. Kvartalsförlopp för BNP i olika regioner och länderKvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: Bureau ofEconomicAnalysis, Eurostat, SCB och Riksbanken

 5. Diagram 1.03. ArbetslöshetProcent av arbetskraften Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel. Källor: SCB och Riksbanken

 6. Diagram 1.04. KPIF med osäkerhetsintervallÅrlig procentuell förändring Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel. KPIF är KPI med fast bostadsränta. Källor: SCB och Riksbanken

 7. Diagram 1.05. Prog.1 Reporänta med osäkerhetsintervallProcent, kvartalsmedelvärden Anm. Osäkerhetsintervallen för reporäntan är delvis baserade på riskjusterade marknadsräntors prognosfel för perioden 1999 till dess att Riksbanken började publicera prognoser för reporäntan under 2007. Detta osäkerhetsintervall tar inte hänsyn till att det kan finnas en nedre gräns för reporäntan. Källa: Riksbanken

 8. Diagram 1.06. KPI med osäkerhetsintervallÅrlig procentuell förändring Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel. Prognosen för KPI avser den årliga förändringstakten i reviderade indextal (den så kallade inflationstakten). Källor: SCB och Riksbanken

 9. Diagram 1.07. Oljepris, BrentoljaUSD per fat Anm. Terminspriserna är beräknade som ett 15-dagars genomsnitt. Utfallet avser månadsgenomsnitt av spotpriser. Källor: Intercontinental exchange och Riksbanken

 10. Diagram 1.08. Konsumentpriser exklusive energi och livsmedelÅrlig procentuell förändring Källor: Bureau of Labor Statistics, Eurostat och OECD

 11. Diagram 1.09. Jämförelse av återhämtning i Sverige, USA och EuroområdetBNP-nivå, index 2007 kvartal 4 = 100 Källor: Bureau ofEconomicAnalysis, Eurostat, SCB och Riksbanken

 12. Diagram 1.10. Hushållens disponibla inkomst, konsumtion och sparkvotÅrlig procentuell förändring respektive procent av disponibel inkomst Källor: SCB och Riksbanken

 13. Diagram 1.11. Export och svensk exportmarknadÅrlig procentuell förändring, kalenderkorrigerad data Källor: SCB och Riksbanken

 14. Diagram 1.12. InvesteringskvotProcent av BNP, löpande priser Källor: SCB och Riksbanken Anm. Fyra kvartals glidande medelvärde.

 15. Diagram 1.13. ArbetslöshetProcent av arbetskraften, säsongsrensade data Prognos avser 15-74 år. Streckad linje avser Riksbankens prognos, 15-74 år. Källor: SCB och Riksbanken

 16. Diagram 1.14. Arbetskraft och sysselsattaTusentals personer, säsongsrensade data Anm. Data före 1987 är länkad av Riksbanken. Källor: SCB och Riksbanken

 17. Diagram 1.15. Andel företag med brist på arbetskraftProcent, säsongsrensade data Källa: Konjunkturinstitutet

 18. Diagram 1.16. Industrins kapacitetsutnyttjandeProcent, säsongsrensade data Källor: Konjunkturinstitutet och SCB

 19. Diagram 1.17. BNP-gap och RU-indikatornProcent Anm. BNP-gap (HP) avser BNP:s avvikelse från sin trend beräknat med ett Hodrick Prescott-filter. BNP-gap (PF) avser BNP:s avvikelse från sin trend beräknat med en produktionsfunktion. RU-indikatorn är normaliserad så att medelvärde är noll och standardavvikelsen är 1. Källor: SCB och Riksbanken

 20. Diagram 1.18. TimgapProcent Anm. Timgap (HP) avser antal arbetade timmars avvikelse från sin trend beräknat med ett Hodrick Prescott-filter. Timgap avser arbetade timmars avvikelse från Riksbankens bedömda trend för arbetade timmar. Källor: SCB och Riksbanken

 21. Diagram 1.19. Arbetskostnader per producerad enhet i hela ekonominÅrlig procentuell förändring Anm. Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

 22. Diagram 1.20. Konkurrensvägd växelkurs, TCWIndex, 1992-11-18 = 100 Anm. Utfallen är dagskurser och prognoserna avser kvartalsgenomsnitt. Källa: Riksbanken

 23. Diagram 1.21. KPI, KPIF och KPIF exklusive energiÅrlig procentuell förändring Anm. Prognosen för KPI avser den årliga förändringstakten i reviderade indextal (den så kallade inflationstakten). KPIF är KPI med fast bostadsränta. Källor: SCB och Riksbanken

 24. Diagram 1.22. KPIFÅrlig procentuell förändring Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta. Källor: SCB och Riksbanken

 25. Diagram 1.23. KPIÅrlig procentuell förändring Anm. Prognosen för KPI avser den årliga förändringstakten i reviderade indextal (den så kallade inflationstakten). Källor: SCB och Riksbanken

 26. Diagram 1.24. ReporäntaProcent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

 27. Diagram 2.01. KPIFÅrlig procentuell förändring, kvartalsmedelvärden Källor: SCB och Riksbanken

 28. Diagram 2.02. KPIÅrlig procentuell förändring, kvartalsmedelvärden Anm. Prognosen för KPI avser den årliga förändringstakten i reviderade indextal (den så kallade inflationstakten). Källor: SCB och Riksbanken

 29. Diagram 2.03. TimgapProcent Källor: SCB och Riksbanken

 30. Diagram 2.04. ReporäntaProcent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

 31. Diagram 2.05. Real reporäntaProcent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

 32. Diagram 2.06. BNPKvartalsförändring i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

 33. Diagram 2.07. TimgapProcent Källor: SCB och Riksbanken

 34. Diagram 2.08. KPIFÅrlig procentuell förändring, kvartalsmedelvärden Källor: SCB och Riksbanken

 35. Diagram 2.09. ReporäntaProcent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

 36. Diagram 2.10. Konkurrensvägd växelkurs, TCWIndex, 1992-11-18 = 100, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

 37. Diagram 2.11. KPIFÅrlig procentuell förändring, kvartalsmedelvärden Källor: SCB och Riksbanken

 38. Diagram 2.12. TimgapProcent Källor: SCB och Riksbanken

 39. Diagram 2.13. ReporäntaProcent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

 40. Diagram 2.14. ReporäntaProcent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

 41. Diagram 2.15. BNPKvartalsförändring i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

 42. Diagram 2.16. TimgapProcent Källor: SCB och Riksbanken

 43. Diagram 2.17. ArbetslöshetProcent av arbetskraften Källor: SCB och Riksbanken

 44. Diagram 2.18. BNP-gapProcent Anm. Avser BNP:s avvikelse från sin trend beräknat med en produktionsfunktion. Källor: SCB och Riksbanken

 45. Diagram 2.19. KPIFÅrlig procentuell förändring, kvartalsmedelvärden Källor: SCB och Riksbanken

 46. Diagram 2.20. KPIÅrlig procentuell förändring, kvartalsmedelvärden Anm. Prognosen för KPI avser den årliga förändringstakten i reviderade indextal (den så kallade inflationstakten). Källor: SCB och Riksbanken

 47. Diagram 3.01. VäxelkurserKronor per euro respektive dollar Källa: Reuters EcoWin

 48. Diagram 3.02. Styrränteförväntningar mätt med markandspriser i euroområdet och i USAProcent Anm. Terminsräntorna har justerats för riskpremier och beskriver då förväntad dagslåneränta, vilket inte alltid motsvarar den officiella styrräntan. Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

 49. Diagram 3.03. Statsobligationsräntor, 10 års löptidProcent Källa: Reuters EcoWin

 50. Diagram 3.04. Penningpolitiska förväntningar i Sverige enligt penningmarknadens aktörerProcent Anm. Terminsräntorna har justerats för riskpremier och beskriver då förväntad dagslåneränta. Källor: Reuters EcoWin, TNS SIFO Prospera och Riksbanken

More Related