1 / 94

Rada pedagogiczna szkoleniowa Rok szkolny 2011/2012 08.12.2011r.

Nadzór pedagogiczny a rola współczesnego nauczyciela w procesie dydaktycznym, opiekuńczym i wychowawczym. Rada pedagogiczna szkoleniowa Rok szkolny 2011/2012 08.12.2011r. Cele i funkcje nadzoru pedagogicznego.

azizi
Télécharger la présentation

Rada pedagogiczna szkoleniowa Rok szkolny 2011/2012 08.12.2011r.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Nadzór pedagogiczny a rola współczesnego nauczyciela w procesie dydaktycznym, opiekuńczym i wychowawczym Rada pedagogiczna szkoleniowa Rok szkolny 2011/2012 08.12.2011r.

 2. Cele i funkcje nadzoru pedagogicznego • Nadzór pedagogiczny - to taka funkcja administracyjnych organów państwa, której celem jest zapewnienie najwyższej sprawności i jakości systemu edukacyjnego kraju oraz każdej szkoły i placówki oświatowej. • Celem nadzoru pedagogicznego jest – • Doskonalenie systemu oświaty, • Jakościowy rozwój szkół i placówek, • Wspomaganie rozwoju uczniów i wychowanków, • Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli. • Rozporządzenie MENiS z 23.04.2004r.

 3. Podstawę prawną nowego nadzoru stanowi Ustawa o Systemie Oświaty - art. 33 Nadzór pedagogiczny polega na: ocenianiu stanu i warunków działalności edukacyjnej, analizowaniu i ocenianiu efektów działalności, Udzielaniu pomocy w wykonywaniu działalności edukacyjnej, inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych

 4. W zakresie pkt. 1. i 2. nadzorowi podlega: Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, Przestrzegania statutu szkoły, Przestrzegania praw dziecka i praw ucznia Zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 5. Organy i podmioty związane z pełnieniem nadzoru pedagogicznego • Właściwy minister do spraw oświaty i wychowania: • Sprawuje NP nad szkołami oraz placówkami doskonalenia zawodowego n-li (art. 5,ust.3b USO) • Nadzoruje i koordynuje wykonywanie NP sprawowanego przez kuratorów oświaty oraz przestrzeganie przepisów obowiązujących w tym zakresie (USO, art. 35, ust. 1) • W porozumieniu z zainteresowanymi ministrami określa w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady sprawowania NP , wykazu stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do sprawowania NP (USO, art. 35, ust. 6)

 6. Organy i podmioty związane z pełnieniem nadzoru pedagogicznego Kurator oświaty – sprawuje NP nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oraz placówkami doskonalenia nauczycieli, które znajdują się na obszarze danego województwa. (USO, art.31, ust. 1, pkt. 1) Dyrektor szkoły lub placówki oraz inni nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze sprawują nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach (USO, art.35, ust. 4)

 7. Aktem prawnym o charakterze wykonawczym jest rozporządzenie MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. nr 168, poz. 1324)

 8. Formy nadzoru pedagogicznego § 20, ust.1, pkt. 1,2,3 • Ewaluacja - (działań pedagogicznych szkoły) • Kontrola - (działania szkoły zgodnie z prawem) • Wspomaganie – (nauczycieli w realizacji ich zadań)

 9. Rozporządzenie MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego • § 3. 1. Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy, w trybie planowych lub doraźnych działań mających na celu doskonalenie systemu oświaty.

 10. NADZÓR PEDAGOGICZNY MUSI BYĆ ZAPLANOWANY! OZNACZA TO WYMÓG TWORZENIA PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY, TAKI TEŻ OBOWIĄZEK CIĄŻY NA KURATORZE

 11. Plan nadzoru pedagogicznego jest JEDYNYMdokumentem obowiązującym w nowym nadzorze pedagogicznym Plan nadzoru opracowuje się na każdy rok szkolny w terminie do 15 września

 12. Plan nadzoru zawiera: Cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram Tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Tematykę szkoleń i narad nauczycieli

 13. Strategią nadzoru pedagogicznego staje się ewaluacja

 14. Ewaluacja w placówce oświatowej – to systematyczne zbieranie i przetwarzanie informacji o efektywności procesów uczenia się, w tym wyników uczenia się

 15. OD DO Dawny nadzór: • Kontrola i ocenianie • Relacje przełożony-podwładny • Biurokratyzowanie działań Ewaluacja: • Wartościowanie • Współdziałanie zespołowe • Rozbudzanie autorefleksji nad wykonywanymi działaniami

 16. RODZAJE EWALUACJI • ZEWNĘTRZNA • WEWNĘTRZNA • AUTOEWALUACJA

 17. DWIE PIERWSZE DOTYCZĄ WYMAGAŃ OPISANYCH W ZAŁĄCZNIKU DO ROZPORZĄDZENIA

 18. Ewaluacja ZEWNĘTRZNA kończy się określeniem poziomów wypełniania przez szkołę wymagań określonych przez państwo w załączniku i w odniesieniu do typów placówek.

 19. ZAKRESY (OBSZARY) NADZORU • EFEKTY • PROCESY • ŚRODOWISKO • ZARZĄDZANIE

 20. EFEKTY-CELE - PROCES EFEKT – WYNIK PROCESU CELE WYOBRAŻONY STAN RZECZY DO OSIĄGNIĘCIA W ŚCIŚLE OKREŚLONYM CZASIE

 21. KONCEPCJA NOWEGO NADZORU W KAŻDYM Z 4 OBSZARÓW PRACY SZKOŁY PODLEGAJĄCYCH NADZOROWI ZEWNĘTRZNEMU FORMUŁOWANE SĄ : WYMAGANIA ORAZ ICH CHARAKTERYSTYKA OPISUJĄCA JAKOŚĆ NA: POZIOMIE B I NA: POZIOMIE D

 22. OBOWIĄZKOWY JEST POZIOM D

 23. Rola wizytatora do spraw ewaluacji: Dokonani opisu profilu pracy placówki oświatowej w oparciu o ogólnokrajowe standardy wymagań, Pokazanie metod ewaluacyjnych, Uzgodnienie z radą pedagogiczną wniosków

 24. Raport wizytatora ds. ewaluacji nie zawiera zaleceń i poleceń, a jedynie wnioski, które placówka ma uwzględnić w swoim jakościowym rozwoju.

 25. Ujęcie systemowe w ewaluacji: • To nie tylko surowe wyniki nauczania, ale ich • analiza kontekstowa, a także • stosowane metody nauczania, • współpraca z rodzicami, • postawy uczniów wobec nauki, • oprzyrządowanie dydaktyczne i inne • To nie tylko statystyka ocen zachowania uczniów, ale analiza przyczyn obniżonych ocen i możliwości zapobiegania tym przyczynom

 26. Ewaluacja wewnętrzna • Najistotniejszą zmianą w nowym nadzorze jest konieczność organizowania wewnętrznej ewaluacji - „dyrektor przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły” § 20,ust. 1 • EW przeprowadza się w odniesieniu do wszystkich lub wybranych wymagań, o których mowa w § 7 ust.4, lub do innych zagadnień uznawanych w szkole za istotne w jej działalności.

 27. NOWY NADZÓR JEST OKREŚLANY JAKO NADZÓR JAKOŚCIOWY • „Planowe i doraźne działania prowadzone przez dyrektorów wynikają z potrzeb szkoły lub placówki” (§ 3.4.) – te potrzeby wynikają przede wszystkim z potrzeb rozwojowych uczniów, dzieci, słuchaczy

 28. CO OZNACZA JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY W ŚWIETLE NOWEGO ROZPORZĄDZENIA?

 29. SPEŁNIANIE PRZEZ SZKOŁĘ / PLACÓWKĘ WYMAGAŃ PAŃSTWA

 30. JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY, TO: • DOPROWADZANIE DO ROZWOJU NASZEGO UCZNIA W OPARCIU O STANDARDY EDUKACYJNE • ZAPEWNIANIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH NIEZBĘDNYCH DO ZAPEWNIENIA TEGO ROZWOJU

 31. CO DECYDUJE O JAKOŚCI SZKOŁY? * AUTONOMIA NAUCZYCIELI * WPŁYW RODZICÓW * SPRAWNE ZARZĄDZANIE * USTALENIE STANDARDÓW EDUKACYJNYCH

 32. Najważniejszym pytaniem w nowym nadzorze jest : jak edukacyjnie rozwija się nasz uczeń ?

 33. Nadzór ukierunkowany na rozwój ucznia, dziecka, słuchacza Zadowolenie • Oczekiwania

 34. WYMAGANIA PAŃSTWA SĄ ZRÓŻNICOWANE DO WYMAGAŃ OGÓLNOPOLSKICH PLACÓWKA TWORZY WŁASNE WSKAŹNIKI

 35. Przykłady wewnętrznych ewaluacji odniesionych do wymagań- efekty Jak wykorzystujemy wnioski z analizy zewnętrznych wyników uzyskanych przez uczniów? Czy nasze wewnętrzne diagnozy pozwalają ocenić osiągany przez uczniów poziom kompetencji kluczowych? Czy rozpoznajemy poziom motywacji uczniów do uczestniczenia w zajęciach? Co wiemy o losach naszych absolwentów, czy wiedza o ich losach wpływa na nasze procesy edukacyjne? Skąd wiemy, że nasz uczeń czuje się w szkole bezpiecznie? Czy ocena zachowania uczniów daje pozytywne rezultaty? Czy nasi uczniowie osiągają różne sukcesy na miarę swoich możliwości?

 36. Przykłady wewnętrznych ewaluacji odniesionych do wymagań - procesy Jakie wartości edukacyjne chcemy w naszej szkole respektować (wizja, koncepcja)? Czy zapisy w Statucie o tych wartościach uznajemy za wystarczające? Jakie są nasze programy nauczania, w jakim stopniu mają cechy holistyczne, międzyprzedmiotowe? Jakie są potrzeby edukacyjne naszych przyszłych absolwentów, czy nasze programy nauczania je zaspokajają? Jaka powinna być rola zespołów przedmiotowych? Jak aktywizujemy uczniów podczas zajęć? Czy przynosi to oczekiwany rezultat? Jak rozpoznajemy poziom motywacji uczniów do uczenia się? Co możemy zrobić, aby rozbudzać ich pozytywną motywację? Jak uczniowie postrzegają WSO? Czy potrzebne są zmiany? Jeśli tak, to jakie? W jakim stopniu nasze oddziaływania wychowawcze powodują pożądane zachowania uczniów? Organizowanie wycieczek przedmiotowych w jaki sposób potrafią korzystać uczniowie w klasach… z technologii informacyjnej we wszystkich przedmiotach nauczania ?

 37. Przykłady wewnętrznych ewaluacji odniesionych do wymagań - środowisko Jak rozpoznajemy oczekiwania szeroko pojętego środowiska szkoły? Czy możemy je uwzględnić w naszej ofercie edukacyjnej i w jaki sposób? Jak wykorzystujemy szanse, jakie daje nasze środowisko? Czy korzystna jest współpraca z różnymi instytucjami? Jaki tworzymy wizerunek szkoły? Skąd wiemy, że jest on oceniany pozytywnie? Jak organizujemy współdziałanie z rodzicami nowych uczniów? Czy rada rodziców spełnia nasze oczekiwania? Czy możemy zaproponować jakieś zmiany lub innowacje? Jak oceniamy udział rodziców w życiu szkoły? Czy możemy osiągnąć więcej? Jak wspieramy rodziców w wychowaniu, czy uważamy, że czynimy to skutecznie? dlaczego nie udają się nam spotkania z rodzicami i jak możemy to zmienić

 38. Przykłady wewnętrznych ewaluacji odniesionych do wymagań -zarządzanie Czy potrafimy współdziałać w zespole? Czego powinniśmy się nauczyć, aby czynić to lepiej? Jak postrzegamy naszą odpowiedzialność za poziom pracy szkoły, czy to jest mierzalne? Co zapewnia dobrą jakość pracy naszej szkoły? Czy możemy osiągnąć więcej? Czy wykorzystujemy TI do naszych lekcji? Co sądzimy o efektach? Jakie mamy potrzeby w zakresie infrastruktury dydaktycznej szkoły, czy mamy jakieś scenariusze, jak ją wykorzystywać do zwiększenia efektywności nauczania?

 39. Ustalanie standardów wymagań wobec uczniów - to plan wynikowy, który jest podstawą oceniania kształtującego!

 40. § 20, ust.3 Dyrektor szkoły w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki.

 41. Przykładowe pola obserwacyjne w procesie lekcyjnym Objawy zachowania uczniów w różnych sytuacjach i etapach lekcji Występowanie i sprawność organizacyjna pracy zespołowej uczniów Przejawy zainteresowania treścią zajęć, środkami dydaktycznymi, podręcznikiem Motywowanie uczniów do aktywności Poziom poprawności wypowiedzi uczniów Pomysłowość, kreatywność uczniów Reakcja uczniów na ocenianie Klimat kontaktów interpersonalnych

 42. Cel obserwacji nauczycieli Uzyskiwanie bezpośredniej informacji o poziomie pracy nauczyciela, jego umiejętnościach, ewentualnych brakach, a także o osiągnięciach jego uczniów Gromadzenie informacji do oceny ich pracy Lepsza, skuteczniejsza i nowocześniejsza praca nauczycieli

 43. Na początku przedstawię obraz idealnego nauczyciela, który łączy w sobie cechy autorytarnego nauczyciela i dobrego kumpla, który zarówno potrafi zmotywować uczniów do nauki, jak i stać się ich przyjacielem. • Następnie rolę współczesnego nauczyciela i funkcje, które się na nią składają: wychowawczą, dydaktyczną oraz opiekuńczą. • A na koniec przyjrzymy się samoocenie nauczyciela i przykładowym standardom jego pracy oraz ocenianiu kształtującemu.

 44. JAKI POWINIEN BYĆ DOBRY NAUCZYCIEL? • Nieograniczony jak zainteresowania człowieka • niezniszczalny jak dzieła Kopernika • nieposkromiony jak marzenia Kolumba • nieprzeciętny jak słuch Mozarta • niebanalny jak umysł Einsteina • niepokonany jak Superman • niecodzienny jak odkrycia Skłodowskiej • niezmienny jak prawa Newtona • niebrzydki jak kobiety z obrazów Rubensa

 45. JAKI POWINIEN BYĆ DOBRY NAUCZYCIEL? • niewątpliwy jak sukces „The Beatles” • niesamowity jak Armstronga lot na księżyc • niestarzejący się jak duch Elvisa Presley • niebiański jak głos Marylin Monroe • niepohamowany jak odwaga Matki Teresy z Kalkuty • niezapomniany jak dramaty Szekspira • niewyczerpywalny jak geniusz Michała Anioła • nieopisywalny jak obrazy Picasso • i jeszcze ambitny, inteligentny, sprawiedliwy, kompetentny, wszechstronny, bilingwalny, wyrozumiały, mądry.

 46. Jaki powinien być nauczyciel? Surowy autorytet czy dobry kumpel?

 47. Nauczyciel to przewodnik uczniów. Jego zadaniem jest: • organizowanie pracy, • motywowanie, • służenie pomocą, • ocenianie i egzaminowanie.

 48. Bycie przewodnikiem • Wymaga od nauczyciela przyjęcia określonej postawy. • Może się on jawić jako surowy autorytet lub jako dobry kumpel. • Te dwa style kierowania grupą znajdują się na przeciwległych biegunach. • Każda z obu postaw ma wady i zalety, a także każda z nich może sprzyjać lub przeszkadzać w osiągnięciu wysokich wyników w nauce • Można też podjąć próbę wypracowania nie idealnego, lecz możliwie najlepszego modelu, który powinien przyjąć nauczyciel, aby nauka słuchaczy przebiegała najefektywniej.

 49. Styl autorytarny • Sam planuje i wyznacza zadania uczniom. • Często wydaje polecenia i oczekuje ich solidnego wypełnienia. • Jest bardzo wymagający i bezkompromisowy. • Na zajęciach panuje względy spokój oraz niemal nienaganna dyscyplina. • Uczniowie przyswajają wiedzę, ale pod presją nauczyciela. • W obawie przed reprymendą uczą się na pamięć i nie starają się zrozumieć materiału. • Prowadzi to do dobrych wyników w nauce, lecz kosztem zatracenia chęci do niej. (Z niewolnika nie ma robotnika.) • Uczniowie w pełni kierowani przez nauczyciela nie widzą potrzeby troski o własną edukację. Pozbawieni autonomii uczą się mechanicznie. • Taki styl kierowania przyjmowany przez nauczyciela ma więcej wad niż zalet. • Osiąganie wysokich wyników w nauce wiąże się często z zastraszaniem uczniów i pozbawianiem ich samodzielności. • Na postawę autorytarną nauczyciel może sobie jednak pozwolić w sytuacjach wyjątkowych, takich jak zbliżający się egzamin.

 50. Leseferyzm - dobry kumpel • Uczniowie cieszą się pełną swobodą, a n-l jest bezproblemowy. • N-l rzadko poprawia uczniów, wskutek czego nie odczuwają oni potrzeby uczenia się. • Konsekwencją takiej postawy nauczyciela są niewielkie osiągnięcia uczniów albo ich brak. • Postęp w nauce jest nieznaczny, lub nie ma go wcale. • Uczniowie lekceważą własną naukę, gdyż brakuje im wewnętrznej dyscypliny, aby się uczyć. • Zdolny, a przy tym silnie zmotywowany uczeń może, co prawda, rozwijać się bez pomocy nauczyciela i osiągać dobre wyniki w nauce, ale reszta grupy, która potrzebuje motywacji ze strony pedagoga, nie jest w stanie przyswajać sobie wiedzy. • Taki sposób podejścia do uczniów sprawdzi się jedynie w grupach silnie zmotywowanych, zdolnych i odpowiedzialnych za własnąnaukę. • Uczeń musi wtedy pracować w domu ze zdwojoną siłą. Osiągnie dobre wyniki w nauce, ale inni, którzy potrzebują motywacji ze strony n-la, będą mieli coraz większe trudności i będą zostawać w tyle.

More Related