1 / 21

OTP ADLAK Szolgáltatáscsomag a lakáscélú hitel törlesztéséhez nyújtható munkáltatói támogatáshoz

OTP ADLAK Szolgáltatáscsomag a lakáscélú hitel törlesztéséhez nyújtható munkáltatói támogatáshoz. §. Személyi Jövedelem Adó változása.

azra
Télécharger la présentation

OTP ADLAK Szolgáltatáscsomag a lakáscélú hitel törlesztéséhez nyújtható munkáltatói támogatáshoz

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. OTP ADLAKSzolgáltatáscsomag a lakáscélú hitel törlesztéséhez nyújtható munkáltatói támogatáshoz

 2. § Személyi Jövedelem Adó változása 2014. január 1-től lehetőség nyílt a munkáltatók számára, hogy adó és járulékmentesen 5 évente 5 millió Ft-ig vissza nem térítendő támogatást nyújthassanak munkavállalóiknak lakáscélú hitelük törlesztéséhez. Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete (NGM rendelet) § A támogatás nyújtásának szabályait a 2014. április 3-án megjelent 15/2014 (IV.3.) számú NGM rendelet tartalmazza, mely alapján • a munkavállalónak kell beszereznie az igazolásokat az adómentesség megállapításához, • a munkáltatónak kell megvizsgálnia és megállapítania az adómentességet.

 3. Adómentességi kritériumok • a támogatás folyósítása hitelintézeten keresztül, annak évenkénti utólagos igazolása alapján történik • a támogatás összege összesen nem több, mint az ingatlan vételárának, vagy építés, bővítés és korszerűsítés esetén a költségvetés30%-a • a folyósított támogatás összege 5 egymást követő évben nem több mint 5 millió forint (ide értve a korábban adott egyéb lakáscélú munkáltatói támogatásokat is, akár több munkáltatótól kapottat is) • a hitel, amelynek a törlesztéséhez a munkáltató támogatást nyújt, lakáscélú (vásárlási, építési, bővítési, korszerűsítési célú, vagy ilyen hitel kiváltására nyújtott hitel, vagy ilyen hitelhez kapcsolódó gyűjtőszámla hitel) - felújítás nem lehet • a lakás - amelynek a megvalósításához a munkavállaló hitelt igényelt - a saját tulajdona (vagy abban haszonélvező) és megfelel a méltányolható lakás fogalmának (szobaszám, méret, együttlakók tekintetében, vételárat/értéket nem kell vizsgálni) • a folyósított támogatást a munkavállaló a célszerinti hitel törlesztésére fordította 1. • A támogatás akkor tekinthető adó és járulékmentesnek, ha az alábbi 6 kritérium mindegyike teljesül. 2. 3. 4. 5. 6.

 4. Szereplők és feladataik Munkavállaló 1. • A támogatás igénylése a munkáltatótól. • Nyilatkoznia kell arról, hogy mely számlára kéri az összeg folyósítását, amely a rendelet szerint az alábbi lehet: • a hitelintézetnél vezetett fizetési számlája (hagyományos folyószámla) KOCKÁZATOS! • a hitelintézetnél vezetett hitelszámlája (a hitelszerződésben megjelölt számlaszám, amennyiben az utalás fogadására alkalmas – azaz GIRO képes) • a magánszemély javára a hitelintézet törlesztéshez használt központi elszámoló számlája (ilyen az OTP Bank gyakorlatában nincs, de egyes bankok ilyen központi elszámoló számlán keresztül bonyolítják le a lakáshiteleik törlesztését) • Az adómentesség vizsgálatához szükséges dokumentumok átadása a munkáltató részére. 2. 3.

 5. Szereplők és feladataik Munkáltató 1. • Megvizsgálni az összes adómentességi feltételt • Átutalnia támogatás összegét a munkavállaló által megjelölt számlára • A pénzforgalmi számláját vezető hitelintézet felé (melyről a támogatás folyósítása/utalása történne) - a támogatás folyósításával kapcsolatban - bejelentési kötelezettsége van. 2. 3. Hitelintézet • A munkáltatók pénzforgalmi számláját vezető hitelintézet (tehát nem feltétlenül a hitelszámlát vezető bank) feladata, hogy a rajta keresztül átutalt támogatásokról igazolást adjon ki, és a NAV felé adatszolgáltatást teljesítsen tárgyévet követő év január 31-ig. 1.

 6. Adó- és járulékfizetési kötelezettség 100 Ft-nyi NEM adómentes támogatás után • ADÓBÜNTETÉS! Munkavállaló Munkáltató Adóalap 120 Ft + 20% adóalap korrekció (+20 Ft) 27 % EHO 16 % SZJA 19,2 Ft 32,4 Ft 100 Ft támogatás 10 % Nyugdíj járulék 12 Ft 1,5 % Szakképzési h. 1,8 Ft 8,5 % Egészség-biztosítási és Munkaerő piaci járulék 10,2 Ft 34,2 Ft Összesen Összesen: 41,4Ft Bérjellegű kifizetés szabályai szerint kell eljárni! Állam bevétele: 75,6 Ft

 7. OTP ADLAK a munkáltatóknak

 8. OTP ADLAK – többszintű szolgáltatás Az NGM rendelet lehetőséget ad a munkáltatónak arra, hogy a rászabott feladatokat kiszervezze. Az OTP Bank OTP ADLAKnéven az alábbi többszintű szolgáltatást nyújtó csomaggal lépett elsőként a piacra: A munkáltató az OTP Banknál vezetett pénzforgalmi számlájáról utalja át a támogatást, továbbá az adómentességi kritériumokat is saját maga ellenőrzi. Jellemzően eseti utalásokról van szó. Alap-szolgáltatás A támogatások átutalását szintén a munkáltató végzi, de az előzetesen vizsgálható adómentességi kritériumok vizsgálatát professzionális szolgáltatóra bízná. Kiegészítő szolgáltatás A SZÉP kártyához hasonlóan a teljes adminisztrációs, eljárási, átutalási és igazolási feladatkört lefedi. Teljes körű szolgáltatás

 9. Munkáltató megvizsgálja az adómentességi kritériumokat ALAP-SZOLGÁLTATÁS Munkáltató bejelenti az OTP Banknál a támogatás folyósítását Munkáltató átutalja a saját számlájáról a támogatásokat Lépésről lépésre OTP Bank tárgyévet követő év január 31-ig • Igazolást Munkáltatónak • Adatszolgáltatást NAV-nak

 10. 1. NGM rendelet szerinti bejelentési kötelezettség elindítása A www.otpbank.hu\vnt oldalon az alábbi linkre kattintva indíthatja el az adatszolgáltatás feltöltését.

 11. Munkáltató szerződést köt az OTP Bankkal KIEGÉSZÍTŐ-SZOLGÁLTATÁS OTP Bank megvizsgálja az adómentességi kritériumokat Munkáltató bejelenti az OTP Banknál a támogatás folyósítását Adómentességi kritérium vizsgálat Munkáltató átutalja a saját számlájáról a támogatásokat OTP Bank tárgyévet követő év január 31-ig ad • Igazolást Munkáltatónak • Adatszolgáltatást NAV-nak

 12. Támogatás bejelentése és folyósítása Az alapszolgáltatással megegyezően kell a támogatás folyósítását bejelenteni, a támogatást átutalni. A Bank mindezek alapján fog tárgyévet követő év január 31-ig az átutalt támogatásokról igazolást küldeni és adatszolgáltatást teljesíteni a NAV felé.

 13. Munkáltató ON-LINE szerződést köt az OTP Bankkal TELJES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁS OTP Bank megvizsgálja az adómentességi kritériumokat OTP Bank átutalja a támogatást Minden egy helyen OTP Bank tárgyévet követő év elején leigazolja a tárgyévi támogatás adómentes felhasználását OTP Bank tárgyévet követő év január 31-ig küld • Igazolásokat Munkáltatónak • Adatszolgáltatást NAV-nak 13

 14. Szolgáltatás tartalma SZÉP kártyához hasonlóan teljes körű adminisztrációs és folyósítási folyamat lebonyolítás, külön portálon keresztül. • On-line szerződéskötés • Munkavállalói törzsadatok egyszeri feltöltése • Adómentességi kritérium vizsgálat a Munkáltató által kijelölt dolgozóira • Havonta analitika feltöltése a portálra (kinek mekkora összeget) • A támogatás kifolyósításához szükséges összeg rendelkezésre bocsátása • OTP Bank átutalja a célszámlákra a támogatásokat • Megvizsgálja a célszerinti felhasználást • Igazolásokat készít, adatszolgáltatást teljesít NAV felé

 15. Szerződéskötés elindítása Az OTP ADLAK internetes portálról a munkáltatói adatok megadásával on-line elindítható a szerződéskötési folyamat

 16. Adómentességi kritériumok ellenőrzése A törzsadatokban megadott személyekre a Bank a vizsgálati díj megfizetése esetén elvégzi az ellenőrzést az alábbiak szerint: • Felveszi a kapcsolatotamunkavállalókkal. • A munkavállalók a kért dokumentumokat bármely OTP Bankfiókban leadhatják. • A Bank elvégzi a vizsgálatot. • A Bank az eredmény alapján az OTP Adlak portálon keresztül a munkáltatónak elektronikus formában igazolja, hogy kinek és maximálisan mekkora összegben nyújtható a támogatás. • Amennyiben a munkavállaló valamely feltételnek nem felel meg, további egyeztetés céljából a Bank ismét megkeresi a megadott elérhetőségeken. 1. 2. 3. 4. 5.

 17. Támogatások folyósítása • A munkáltató minden egyes folyósítás előtt egy excel fájlt tölt fel arról, hogy kinek, mekkora összeget kell utalni. • A megadott lista alapján a Bank a lebonyolítási díjról kiállított számlát a Portálon keresztül és postai úton is megküldi. • A munkáltató a lebonyolítási díjat és a támogatás kifolyósításához szükséges összeget (fedezetet) átutalja az OTP Adlak központi számlájára. • A rendelkezésre álló fedezetből azOTP Bank tárgyó 20-án kifolyósítja a támogatásokat a megfelelő célszámlákra. • Átutalást követően a Bank a támogatást igazoló számviteli bizonylatot a Portálon keresztül és postai úton is eljuttatja a munkáltatónak. 1. 2. 3. 4. 5.

 18. Munkáltatói előnyök • A teljes körű ADLAK szolgáltatással leveszi a Bank a támogatás nyújtásával járó terhet a munkáltató válláról. • Minimálisra csökkenthető annak kockázata, hogy ne a cél szerint kerüljön felhasználásra a támogatás (adóbüntetés). • Év közben is bevezethető. • Az OTP Csoport biztonságos és stabil hátteret biztosít a szolgáltatáshoz. • Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően minimálisra csökkenthető a munkáltatói adminisztrációs teher. 1. 2. 3. 4. 5.

 19. Díjak és költségek

 20. A 3 szolgáltatási szint esetén fizetendő díjak Adómentességi feltétel vizsgálata Támogatás átutalásának díja Alap-szolgáltatás Alapszolgáltatásnál nem érhető el a kifizetéssel érintett bankszámlára vonatkozó eseti, állandó, értéknapos vagy csoportos átutalási díjon felül + 3,9% A plusz 3,9%-os díj a tárgyévet követő év január 31-én válik esedékessé egy összegben OTP csoport által folyósított hiteleknél:19.990 Ft + ÁFA Idegen bank által folyósított hiteleknél: 29.990 Ft + ÁFA Kiegészítő szolgáltatás OTP csoport által folyósított hiteleknél: 9.990 Ft + ÁFA Idegen bank által folyósított hiteleknél: 19.990 Ft + ÁFA Teljes körű szolgáltatás

 21. Köszönöm a figyelmet !

More Related