Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hva gjør vi med prosedyrene PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hva gjør vi med prosedyrene

Hva gjør vi med prosedyrene

308 Views Download Presentation
Download Presentation

Hva gjør vi med prosedyrene

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hva gjør vi med prosedyrene

 2. Hva gjør vi med prosedyrene • A2- Barnehagens HMS mål for året • Skjema må fylles ut • Arkiveres i barnehagens hms arkiv • Gjøres kjent for alle ansatte

 3. Hva gjør vi med prosedyrene • B1- informasjon om barnehagen, organisasjonskart og godkjenning av barnehagen • Vedlegg: informasjon om barnehagen organisasjonskart • Skjema må fylles ut • Arkiveres i barnehagens hms arkiv • Gjøres kjent blant alle ansatte

 4. Hva gjør vi med prosedyrene • B2- HMS ansvar • Vedlegg: HMS- ansvar • Skjea må fylles ut • Arkiveres i barnehagens Hms arkiv

 5. Hva gjør vi med prosedyrene • C1- Registrering av uønsket HMS hendelser ( avvik, skader og yrkessykdommer) • Vedlegg: registreringsskjema, skadestatistikk ansatte, skadestatistikk barn, og link til IF skademeldingsskjema • Må skrives ut • Gjøres tilgjengelig for de ansatte

 6. Hva gjør vi med prosedyrene • C2- Risikovurdering • Skjema må fylles ut • Arkiveres i barnehagens HMS arkiv • Gjøres kjent blant alle ansatte

 7. Hva gjør vi med prosedyrene • C3- Vernerunder og jevnlige sikkehetskontroller • Vedlegg: Vernerunde, daglig/ukentlig sikkerhetssjekk av uteområdet, daglig innesjekk, månedlig innesjekk • Skjema må skrives ut og signeres • Noen skjema må lokalt tilpasses i barnehagen etter at risikovurderinger er gjort.

 8. Hva gjør vi med prosedyrene • D2- Brannsikkerhet • Vedlegg: branninstruks, evakueringsplan, brannteknisk oversikts tegning, kviteringsskjema for utført brannøvelse, vurderingsskjema for utført brannøvelse, kvitteringsskjema for opplæring i bruk av brannutstyr og rutiner ved brann, instruks for brannvernleder, sjekkliste for brannsikkerhet, vedlikeholdsavtale • Brannvernleder har ansvar for å signere på de skjemaer som skal signeres, og gjøre brannrutiner kjent for de andre ansatte • Vi anbefaler en egen brannvernsperm

 9. Hva gjør vi med prosedyrene • D3- Foreldresamtykke • Vedlegg: forespørsel om samtykke • Skjema leveres ut til foreldrene • Arkiveres i barnehagen

 10. Hva gjør vi med prosedyrene • D4- Handlingsplan • Vedlegg: mal for handlingsplan • Må fylles ut • Arkiveres i barnehagens HMS arkiv • Gjøres kjent for alle ansatte

 11. Hva gjør vi med prosedyrene • D7- Innhenting av opplysninger vedrørende barnet • Vedlegg: innhenting av opplysninger vedrørende barnet • Leveres ut til foreldrene • Arkiveres i barnehagen

 12. Hva gjør vi med prosedyrene • D9- Kjøkkenrutiner og internkontroll mat • Egen kjøkken perm /internkontroll perm som inneholder • Oversikt over lovverk • Avvikshåndtering med registreringsskjema • Kritiske punkter med rutiner • E-coli • Måling av temperatur i kjøleskap og fryser, mat og oppvaskemasking med sjekklister • Renhold hver 14 dag med sjekklister • Renhold hvert kvartal med sjekklister • Tilsynsrapporter og godkjenning fra mattilsynet

 13. Hva gjør vi med prosedyrene • D11- Legemiddelhåndtering • Vedlegg:medisinering av barn i barnehager, legemiddelkort for medisinering av barn i barnehager, akuttmedisinering, utlevering av legemidler, informasjonsskriv om medisinering av barn i barnehager • Leveres ut til foreldrene som må fylles ut skjema • Personalet fyller ut skjemaet utlevering av legemidler

 14. Hva gjør vi med prosedyrene • D12- Nøkkelkontroll • Vedlegg: nøkkelskjema • Skjema må fylles ut • Arkiveres i barnehagens HMS arkiv

 15. Hva gjør vi med prosedyrene • D13- Opplæring i førstehjelp og oppdatering av førstehjelpsutstyr • Vedlegg: utført førstehjelpskurs, utført livreddningskurs, sjekkliste førstehjelpsskap, sjekkliste turpakken • Skjema for førstehjelpskurs og livreddingskurs signes på av de som har hatt kurs og arkiveres • Sjekklister fylles ut og arkiveres

 16. Hva gjør vi med prosedyrene • D14- Oppmøteregistrering • Vedlegg: Mal oppmøteregistrering • Må fylles ut av personalet hver dag

 17. Hva gjør vi med prosedyrene • D15- Renhold • Vedlegg: renholdsplaner for personalet, kontroll av rengjøring, renholdsplan med sjekklister for rengjøringspersonalet, sjekkliste for årlig hovedrengjøring • Skjema må signeres på etter utført renhold • Arkivers i barnehagens HMS arkiv

 18. Hva gjør vi med prosedyrene • D18- Sikkerhet ved lek i barnehagen • Risikovurderes • Lokale retningslinjer utarbeides i barnehagen • Gjøres kjent blant alle ansatte

 19. Hva gjør vi med prosedyrene • D 19 Smittevern og hygiene • Vedlegg: stelleinstruks, Egenerklæring om turberkulosekontroll, håndhygiene i barnehagen, barnehager og smittevern, faglige råd fra folkehelseinstituttet, folkehelseinstituttet om flått. • Vedlegget stelleinstruks skal henges opp i barnehagen • Vedlegget syke barn i barnehagen ( retningslinjer fra folkehelseinstituttet) skal henges opp i barnehagen

 20. Hva gjør vi med prosedyrene • D20- Tur med barna • Risikovurderes • Lokale retningslinjer utarbeides i barnehagen • Gjøres kjent for alle ansatte

 21. Hva gjør vi med prosedyrene • D-22 Vinterrutiner • Risikovurderes • Lokale retningslinjer utarbeides i barnehagen • Gjøres kjent for alle ansatte

 22. Hva gjør vi med prosedyrene • D-23 Vedlikehold og kontroll av elektrisk anlegg • Vedlegg: sjekkliste for elektrisk anlegg, samarbeidsavtale med ekstern fagperson/ firma om ettersyn. • Skriv ut og fyll ut skjema for sjekkliste elektrisk anlegg