Download
niende gang n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Niende gang PowerPoint Presentation
Download Presentation
Niende gang

Niende gang

124 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Niende gang

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Niende gang MODUL-3: Kommunikasjonsprosessen og medarbeideransvar Hvordan påvirker PPO de personaladministrative prosedyrene [PAP]?

  2. Kommunikasjonsprosessen og medarbeideransvar: Hvor ligger medarbeideransvaret her?

  3. PAP: ansettelsesprosedyrer • Planer og styringssystemer [gjentagelse fra Høst] • Personaladministrative prosedyrer (PAP) • En stillingsutlysning fører til søknader, vedlegg, intervju, testing, ansettelse og prøvetid. • De mer tradisjonelle prosedyrene understreker granskning av attester og gjennomføring av intervju. • Når det gjelder nyopprettede stillinger, skal stillingsinnholdet diskuteres internt. Det er også viktig at man tar hensyn til ønsker og forslag fra den nytilsatte. • Nye rekrutteringstrender vektlegger testing: Assesement center [Se Fischer og Sortland].

  4. Drucker Drucker & Management by Objectives • Hva kjennetegner MbO-management (Management by Objectives)? • Hvilke krav stiller målstrategien til ledelsen? • Hvordan uttrykkes ledereffektivitet hos Drucker? • Hvor anvendes MbO i dag? • Hvilke teorier er MbO beslektet med? • Hva kritiseres MbO for?

  5. Goal-Path-Theory

  6. Goal-Path-Theory • Lederen koordinerer arbeidsmål med personlige mål for å tilrettelegge for måloppnåelse. • Viktige forhold som må tas i betraktning: • Størrelse og betydning av oppgaven som skal gjennomføres • Rolleuklarhet • Den ansattes forventing og forståelse for oppgaven • Lederens framgangsmåte: • Klargjøre forbindelseslinjene mellom middel og mål.