Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gjeldskravets gang PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gjeldskravets gang

Gjeldskravets gang

772 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Gjeldskravets gang

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Gjeldskravets gang Grunnkurs for konomisk rdgivning ved Knut H Hartviksen etter opplegg laget av Hanne Riksheim, namsmannen i Oslo

  2. | Grunnkurs for konomisk rdgivning | 2

  3. | Grunnkurs for konomisk rdgivning | 3 Gjeldskravets gang - stiftelse Parter; Skyldner (debitor) og fordringshaver (kreditor) Former for pengeforpliktelser; Lnegjeld og vederlagsgjeld Skille mellom; Sivile krav (privatrettslige krav) og offentligrettslige krav.

  4. | Grunnkurs for konomisk rdgivning | 4 Gjeldskravets gang Ulike typer pengekrav; gjeldsbrev enkle fordringer andre pengeforpliktelser

  5. | Grunnkurs for konomisk rdgivning | 5 Gjeldskravets gang Betalingstid; fastsatt/ avtalt tidspunkt pkrav ekstraordinrt forfall oppsigelsesklausuler

  6. | Grunnkurs for konomisk rdgivning | 6 Gjeldskravets gang Generelt om betalingsmislighold Underskelse norsk husholdningskonomi; aldersgrupper lneopptak prioriteringer

  7. | Grunnkurs for konomisk rdgivning | 7 Gjeldskravets gang - inkasso Skille mellom; Utenrettslig inkasso rettslig inkasso Lov; Inkassoloven av 13. mai 1988 nr 26. Vilkr; Et pengekrav som er forfalt

  8. | Grunnkurs for konomisk rdgivning | 8 Gjeldskravets gang - Inkassovarsel, jf inkl. 9 14 dager etter forfall, minst 14 dagers betalingsfrist (purring ikke ndvendig frst) Sendes av kreditor eller inkassoselskap Det kan ikke tas med uforfalte poster i varslet

  9. | Grunnkurs for konomisk rdgivning | 9 Gjeldskravets gang - Betalingsoppfordring, jf inkl. 10 betale innen 14 dager eller innsigelser kreditors navn hva kravet gjelder kravets strrelse rentesats opplysninger om kostnader

  10. | Grunnkurs for konomisk rdgivning | 10 Gjeldskravets gang - Konsekvenser av inkasso; Gebyrmessig erstatning for varsler Betalingsanmerkning

  11. | Grunnkurs for konomisk rdgivning | 11 Gjeldskravets gang - forliksrdet Forliksrdets oppgaver; behandling av sivile krav foreta mekling avsi dom Forliksrdets organisasjon Endringer fom 1.1.2006 Parter i saken; Innklaget (skyldner) og klager (kreditor)

  12. | Grunnkurs for konomisk rdgivning | 12 Gjeldskravets gang Saksgangen i forliksrdet (reguleres av tvistmlsloven av 13. august 1915 nr 6 *) forliksklage mekling og forlik uteblivelsesdom dom i forliksrdet gebyr og omkostninger *) Ny lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven), Ot.prp.nr. 51 (2004-2005), Innst.O.nr. 110 ( 2004-2005), behandlet i Odelstinget 6.6.2005.

  13. | Grunnkurs for konomisk rdgivning | 13 Gjeldskravets gang Generelt om behandling i forliksrdet; statistikk kritikk endringer i rettspleien

  14. | Grunnkurs for konomisk rdgivning | 14 Gjeldskravets gang - tvangsfullbyrdelse Lov; Tvangsfullbyrdelsesloven av 26. juni 1992 nr 86 og dekningsloven av 8. juni 1984 nr 59. Tvangsfullbyrdelse innebrer bl.a.: Kreditor fr sikret sitt krav ved pant i skyldners eiendeler (utleggspant) eller ved trekk i inntekter (utleggstrekk) Parter i saken; Sakskt (skyldner) og saksker (kreditor)

  15. | Grunnkurs for konomisk rdgivning | 15 Gjeldskravets gang Tvangsgrunnlag; De alminnelige tvangsgrunnlag ( tvfl. 4-1, a-g ) De srlige tvangsgrunnlag ( tvfl. 4-1, tredje ledd ) Nye regler om inndrivelse av uimotsagte krav gjelder fom 1.1.2006, tvfl. 7-2 ny bokstav f.

  16. | Grunnkurs for konomisk rdgivning | 16 Gjeldskravets gang Begjring om utlegg tvangsgrunnlag = 7-2, f. P neste bilde skal vi kort flge en begjring om utlegg der den nye tvfl. 7-2, bokstav f er brukt som tvangsgrunnlag.

  17. | Grunnkurs for konomisk rdgivning | 17

  18. | Grunnkurs for konomisk rdgivning | 18 Gjeldskravets gang Utleggspant; underskelser i registre namsboken rettsvern underretning Utleggstrekk; innhente lnn/trygdeopplysninger vurdere strrelse p trekket plegg til trekkansvarlig trekkperiode

  19. | Grunnkurs for konomisk rdgivning | 19 Gjeldskravets gang Prioriteten av krav, jf dekningsloven 2-8; lovbestemt forsrgelsesplikt erstatning eller oppreisning bter skatt eller offentlig avgift andre krav

  20. | Grunnkurs for konomisk rdgivning | 20 Gjeldskravets gang Klage og endring av trekk; Klage p namsmannens avgjrelse og handlemte fr og etter avslutning av saken, jf tvfl. 5-16 Klage over valg av utleggsgjenstand (1 mnd frist), jf tvfl. 7-26 Klage over trekk s lenge trekket lper, jf tvfl. 7-26 Sakskte kan begjre endring av trekk, jf tvfl. 7-23

  21. | Grunnkurs for konomisk rdgivning | 21 Gjeldskravets gang Tvangsdekning; Tvangssalg Tilbakelevering Tvangsdekning

  22. | Grunnkurs for konomisk rdgivning | 22 Gjeldskravets gang Gebyr og saksomkostninger; Se rettsgebyrloven for et krav p kr. 1000,- plper gebyr/ omkostninger slik at sluttsum etter avholdt utleggsforretning er p over 6 tusen kroner. I tillegg kommer s renter og utenrettslige omkostninger.

  23. | Grunnkurs for konomisk rdgivning | 23 Gjeldskravets gang - srnamsmenn Srnamsmenn; Trygdeetatens innkrevingssentral Statens innkrevingssentral Kommunekassereren/ kemneren Skattefogden

  24. | Grunnkurs for konomisk rdgivning | 24 Gjeldskravets gang - utenrettslig forslag Kommunens plikt til bist skyldner -se sosialtjenesteloven 4-1 og gjeldsordningsloven 1-5 Oversikt over inntekter, utgifter og gjeld -se eksempel i standard dokumentasjon Forhandlinger med kreditorene/ forslag til kreditorene -se eksempel i standard dokumentasjon

  25. | Grunnkurs for konomisk rdgivning | 25 Gjeldskravets gang Gjeldsordning ved namsmannen/ tingretten tar vi opp i morgen.