Download
fyziologie d ch n vod n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fyziologie dýchání - úvod PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fyziologie dýchání - úvod

Fyziologie dýchání - úvod

524 Views Download Presentation
Download Presentation

Fyziologie dýchání - úvod

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fyziologie dýchání- úvod Daniel Hodyc Ústav fyziologie UK 2.LF

 2. Fyziologie dýchání 1. Ventilace plic – úvod2. Mechanika dýchání3. Regulace poměru ventilace/perfúze4. Regulace dýchání

 3. Mechanismy transportu plynů v plicích 1. Plicní ventilace - transport plynů k alveolokapilární membráně2. Plicní difůze- co určuje přechod plynů přesmembránu3. Plicní perfúze- transport plynů v krvi ketkáním4. Poměr ventilace/prfúze

 4. Ventilace plic- úvod 1. Parciální tlak plynu2. Plicní objemy a kapacity, měření3. Alveolární vzduch, ventilace4. Anatomický a funkční mrtvý prostor, efektivní alveolární ventilace

 5. Parciální tlak plynu - je dán koncentrací plynu ve směsi a celkovým tlakem této směsi PatmO2 = Patm * FO2 PatmO2 = 740 torr * 0,21 - v tekutině – parciální tlak plynné fáze, která je v rovnováze s tekutinou

 6. dechový objem expirační rezervní objem reziduální objem inspirační rezervní objem Plicní objemy a kapacity

 7. Plicní objemy a kapacity Spirometr - měření dechových objemů - měření spotřeby kyslíku

 8. Nerovnoměrná ventilace Nepřesnosti měření Měření reziduálního objemu a FRC - uzavřená metoda s heliem C1 * V1 C2 * (V1 + V2)

 9. Měření funkční reziduální kapacity - celotělový pletysmograf - hermeticky uzavřená místnost - pokus o vdech při uzavření přívodu vzduchu Boylův zákon: P * V = const P1* V1 = P1´* (V1 - dV) P2* V2 = P2´* (V2+ dV) V2 = FRC P1* V1 P2* V2

 10. Složení vzduchu v respiračním systému

 11. Alveolární ventilace ventilace anatomického mrtvého prostoru 02 C02

 12. Alveolární ventilace

 13. Vztah mezi dechovým objemem, frekvencí a efektivní ventilací Proč není výhodné dýchat s minimální frekvencí? Dechová práce

 14. V (ml/min) PCO2 Funkční mrtvý prostor - ventilované ale neperfundované alveoly VD PaCO2 - PECO2 Bohrova rovnice = PaCO2 VT VT ventilace anatomického mrtvého prostoru VA ventilace funkčního mrtvého prostoru VAeff PECO2 PACO2 PaCO2

 15. Nerovnoměrnost ventilace nejhorší ventilace - apikální oblasti plic

 16. Shrnutí - plicní objemy měřitelné spirometrem (VT,IRV,ERV)- RV, FRC - měřitelné He-dilucí, pletysmografem- anatomický mrtvý prostor- závislost efektivní ventilace na frekvenci dýchání, dechová práce- funkční mrtvý prostor, nedokonalá perfúze

 17. Děkuji Vám za pozornost Obrázky a schémata – J.B.West - Respiratory Physiology, LWW - Guyton, Hall - Textbook of Medical Physiology, 11th