Download
tv 2012 modes v rds konver ence n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TV 2012. Modes vārds - konverģence PowerPoint Presentation
Download Presentation
TV 2012. Modes vārds - konverģence

TV 2012. Modes vārds - konverģence

204 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

TV 2012. Modes vārds - konverģence

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TV 2012.Modes vārds - konverģence Anda Rožukalne RSU Komunikācijasfakultāte

 2. “Mēs visi stāvam pie konverģences altāra. Bet ko gan mēs uz tā redzam. Vai mēs esam sastapuši Jaunās Derības Dievu, kas mums sola glābšanu? • Vai mēs redzam dusmīgu Dievu no Vecās Derības, kurš mums draud ar iznīcību, ja neievērosim viņa noteiktos likumus? • Vai tomēr ceram, ka konverģence būs tāda kā vudū dieviete, kura palīdzēs sagādāt sāpes mūsu konkurentiem?” • Henrijs Dženkins (Jenkins, 2008:9). Konverģences altāris?

 3. Konverģence – saplūšana/satuvināšanās? • Modes vārds, kas attaisno mediju organizāciju ekonomiskās stratēģijas • Parasti tiek attiecināta uz tehnoloģijām • Tā ir kā lietussargs, zem kura tiek paliktas dažādas tehnoloģiju un ekonomikas pārmaiņas mediju un komunikācijas jomā Konverģence

 4. Viens no pārspīlējumiem – tehnoloģiskais determinisms • Mediju vēsture - attīstība nav lineāra un to nenosaka vienīgi tehnoloģijas Konverģence

 5. Konverģence vai diverģence (nesakrišana/atšķiršanās) • Daudz vairāk komunikācijas tehnoloģiju, rīku, formātu un standartu nekā jebkad iepriekš • Vēsturiski sociāli, estētiski un institucionāli faktori nosaka, ka atšķirīgu mediju identitātes turpina “spītīgi saglabāties” (Fetveit, 2007:63) Diverģence

 6. Lielā utopija – pieņēmums, ka dažādas tehnoloģijas – telekomunikācijas, raidošie mediji, internets - kopā radīs “supermediju” • Rezultāts bieži ir pretējs – kā patērētāji mēs biežāk redzam diverģenci nevis konverģenci • Arī mediju auditorija migrē, savienojas un atgrūžas Konverģence un diverģence

 7. Vai tehnoloģisko rīku un kanālu daudzveidība palielina satura dažādību un viedokļu daudzveidību? • Vai konverģences spēks saved kopā fragmentēto auditoriju un vēstījumus? • Vai multimedialitāte nozīmē arī intermedialitāti? Jautājumi?

 8. Intermedialitāte – saistīta ar digitalizāciju, mediju koncentrāciju, globalizāciju • Intermedialitāte sakņojas – sociālajā un mākslas sfērā • Cits narratīva veids • Interaktivitāte Konverģence +diverģence + intermedialitātekāprofesijasizpratne, saturamenedžments, auditorijasuztvere, medijulietojums Intermedialitāte

 9. Viens medijs ir pieejams ar cita medija palīdzību Piemērs nr.1.Konverģence &transformējošāintermedialitāte

 10. Kanāla atvēršana un nodrošināšana • Reklāmdevēju piesaiste • Auditorijas “sagūstīšana” Konverģencesdominējošāizpratne

 11. Tiešraide • Īslaicīga arhivēšana • Arhīva piedāvāšana • Pašreklāma • Līdzdalības organizēšana Konverģence. Piemērs nr.2

 12. Konverģences produkts

 13. Diverģence. Piemērs nr.2

 14. Konverģences produkts

 15. Intermedialitāte. Piemērs nr.3

 16. Konverģence & intermedialitāte

 17. Konverģence & intermedialitāte

 18. Prioritātes? • Kur ieguldīt? • Darba apjoms/darba uzdevumi/darbinieku skaits • Jauni pienākumi – nenovērtētais, bet nepieciešamais darbs • Mijiedarbība starp dažādiem medijiem un formātiem • Jauna medija radīšana, kurā svarīga ir kustība dažādos virzienos un “pulsācija” Konverģence – redaktora/producenta domāšana

 19. Līdera lomas maiņa • Īslaicīgi projekti ar iepriekš nezināmu rezultātu kļūst par pastāvīgu darba daļu • Vadītājs reizēm nezina, kas tiks radīts un kā • Secinājums: mums ir jāturpina mēģināt, lai arī nezinām, kas iznāks Konverģence – redaktora/producenta domāšana

 20. Pētījums: 100 mediji 30 valstīs (Himmelboim&McCreery, 2012) • Ziņumedijiirlēni un selektīviieviešotauditorijasinteraktivitātesformas • To nosakaziņudienestustruktūra, darbarutīna un profesionālieuzskati • Kāpēc? Interaktivitātesiespējasradakonfliktuaržurnālistikasnormatīvo, profesionālo, sociālo, ekonomiskopozīciju, bet galvenokārtekskluzivitāti un uzticamību • Žurnālistisevijoprojāmuzskata par elitārugrupu, kaspārstāvunikālustatususabiedrībā, jovadainformācijasplūsmu, tāpēcsvarīgairsavaveidaizolācija • Iesaistīšana– nevislabākaisabiedrībasinformēšanai, bet ekonomiskumērķuvārdā, laipiesaistītuuzmanību un reklāmdevējus Konverģence – redaktora/producenta domāšana

 21. Atslēgas vārdi – dominējošā loģika

 22. Mērķi – kādi domāšanas modeļi eksistē pārmaiņu laikā • 1379 repondenti, 39,4% no strādājošajiem • Teorētiskais pamatojums –organizācijas darbības mentālais modelis • Jautājumi: pārmaiņu nepieciešamības uztvere; attieksme pret pārmaiņām; motivācija strādāt; attiecības ar auditoriju, satura pārmaiņas YLE (Somija) pārmaiņupētījums(Paivi Maijanen-Kylaheiko, 2012)

 23. YLE (Somija) pārmaiņu pētījums

 24. Divas dimensijas: tagadne un nākotne • Kā notiek procesi pašlaik? • Kā tiem vajadzētu notikt nākotnē? YLE (Somija) pārmaiņupētījums

 25. Rezultāti: • Vēlmepēcpārmaiņāmiraugstākavadītājugrupā • Vēlmepēcpārmaiņāmiraugstāka to cilvēkugrupā, kasstrādāmazāknekā 5 gadus • Problēma: pārmaiņurutīna • Ziņu un aktuālonotikumuredakcijā: augstakonkurencesizjūta, zemaauditorijasorientācija • Programmudaļa: izteiktaklientuorientācija • Citāsredakcijās: izteiktaklientuorientācijanākotnesuztverē • Dominējošāsloģikasmaiņanenozīmēskaidrupāreju no agrākās un jaunodominējošoloģiku, - pārmaiņasvarnostiprinātvēlmisaglabātagrākodominējošoloģiku YLE (Somija) pārmaiņupētījums

 26. Konverģencesradītiepanākumi?! • Varbūtpatikonverģencesizpratne un tāsietverosrastierisinājumiirnederīgi? • Ierosinājums: slēgtfinansiālineizdevīgasinternetamedijulapas un… (Arne Krumsvik, Oslo universitāte) • “Dzīvaisarhīvs” – pieejamībajebkuram, aktīvaizmantošana, īpašiformāti. • Mijiedarbībaarkino, kultūrasiestādēm, skolām, citāmorganizācijām • Auditorija– Japānas NHK sociālaistīkls, kuradalībniekinovērtēfilmas un raidījumus,tāveicinot to skatīšanos Jaunasidejas. Varbūtarī ne?

 27. Jūsu jautājumi? Paldies!