Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Miljøhensyn og bærekraft PowerPoint Presentation
Download Presentation
Miljøhensyn og bærekraft

Miljøhensyn og bærekraft

122 Views Download Presentation
Download Presentation

Miljøhensyn og bærekraft

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Miljøhensyn og bærekraft

 2. Hva vil bussbilletten i Trondheim koste?

 3. Hovedutfordringen i planperioden– miljøhensyn og bærekraft • Fylkeskommunen vil sette bærekraftig utvikling i fokus på all sin virksomhet og sette samme krav til sine samarbeidspartnere ! • Bruk av utviklingsmidler 350 mill.kr • Innkjøp - 3000 mill.kr • Byggløsninger - 1021 mill.kr. • Kollektivtrafikk- klimakrav • Lokalisering av tjenestetilbud

 4. Hovedutfordringen – miljøhensyn og bærekraft • Er regionens næringsliv i pakt med et bærekraftig verdiskapingsbegrep ?

 5. Hovedutfordringen - miljøhensyn og bærekraft • I samarbeid med regionale partnere utarbeide en klimastatus for landsdelen

 6. Fylkestinget skal vedta ny fylkesplan 2009-2012 • Klima som utfordring og mulighet • Energi – produksjon og anvendelse • Arbeidskraft – demografiske og samfunnsmessige utfordringer • Forskning og utvikling (FoU) – utvikle fortrinn • Bruk av naturressurser i et bærekraftig perspektiv • Attraktivitet, livskvalitet og helse – i bygd og by • Kommunikasjoner - interne og eksterne forbindelser

 7. 25 kommuner 270 000 innbyggere Fylkeskommunen har tre funksjoner: tjenesteprodusent myndighetsutøver regional utviklingsaktør. Sør - Trøndelag fylkeskommune2010

 8. Styringsutfordringer i periodenForutsetninger i rådmannens forslag • Inntektene: • Overføringene fra staten opprettholdes på 2008-nivå • Endringer i momsreglene legges inn • Konsesjonskraftinntekter går til regional utvikling • Salg av eiendom avtar sterkt

 9. Styringsutfordringer i periodenForutsetninger i rådmannens forslag • Utgiftene: • Opplæring – elevtallsveksten avtar • ”omstillingsprogrammet er gjennomført” • Skolebruksplan 3 • Tannhelse – økt tilbud rusmisbrukere • Kollektivtrafikk – priser og innkjøpsregime • Investeringer – etterslep og utbyggingsbehov

 10. Penger på kistebunnen ? Disposisjonsfond 1.januar 2008: 65 mill.kr

 11. Lånegjelda øker ! • Samlet lånegjeld var ved utgangen av 2006 på 1876 mill kr. • Pr innbygger utgjør lånegjelden kr 6948. • Fortsatt høy investeringstakt fram mot 2011 • Stadig større deler av driftsbudsjettet går til renter og avdrag. • Finansutgifter 2008: 185 mill.kr - øker til 235 mill i perioden

 12. Vi har et stort etterslep på vedlikehold vei.

 13. 25 skoleanlegg Stort behov for oppgradering og vedlikehold Det foreslås å investere 800 mill.kr. i perioden

 14. Videregående opplæring • Budsjett opplæring 1 248 722 i 2008 • Ca 2237årsverk • 25 skoler – desentralisert skolestruktur • 10 700 elever • Fagopplæring • 2000 løpende kontrakter • 30 løpende lærekandidatkontrakter • 34 opplæringskontor • 550 godkjente lærebedrifter • 1400 fag-/svenneprøver per år

 15. Omstillingsprogrammet er gjennomført 2000 nye elever

 16. Digital infrastruktur i skolen • Det foreslås trinnvis satsing på det digitale klasserom: • Lærerløftet • Infrastruktur skolen • Elevtilgang til PC • Forslag: 28 mill investering i infrastruktur i perioden

 17. Øvrige satsningsområder - opplæring utviklingsprosjekter • Lærerløftet 5.0 mill • Realfagprosjekt 1.5 mill • Kompetanseløft 3.3 mill. • Bedre veiledning 2.5 mill • Internasjonalisering 0.2 mill. • Voksenopplæring 1.0 mill

 18. TannhelseBehandlingstilbudet opprettholdes • 2008: • Økt satsing på tilbud til rusmisbrukere • Digital røntgen : 4 mill.

 19. Kostnadene er under landsgjennomsnittetNetto utgifter i kr. pr. innbygger

 20. Effektiviteten er høgPersoner undersøkt og behandlet pr. årsverk tannpleier og tannlege - produktivitet

 21. Tilskudd kulturinstitusjoner øker

 22. Museumstilskuddet økes- forutsatt sammenslåing/ konsolidering • Museet Kystens Arv • Orkla Industrimuseum • Kystmuseet +Ægir • Rørosmuseet • Trøndelag Folkemuseum • Trondheim Kunstmuseum • Ringve Museum • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum • Stiftelsen DS Hansteen

 23. Finansiering av de regionale utviklingsmidlene

 24. Budsjettforslag 2007 – 2011Vedtatt strategiplan inklusive endringer juni 2007 og reviderte inntekter etter statsbudsjettet (forslag)

 25. Salderingsforslag

 26. Hvor stor blir takstøkningen ? • Ved uendret trafikk – 10 % økning av takster • Mer takstøkning på enkeltbilletter enn månedskort 20,- 30,-

 27. Det må foretas en gjennomgang av takstsystemet ifbm. innføring av elektronisk billettering høst 2008

 28. Trikkedriften foreslås overført Trondheim kommune • ”Trondheim kommune er åpen for å vurdere Gråkallbanens ønske om om at kommunen fortsatt har tilskuddsansvaret overfor trikkedriften, i og med at infrastrukturen i betydelig grad er kommunalt eid.” • Tilskuddsbehov 8.2 mill • STFK dekker 3 mill kr 800 000 passasjerer mellom Lian og St.Olavs gate

 29. Er dette en kollektivsatsing ? • Et ekspertutvalg skal utrede og komme med forslag til tiltak for økt kollektivtrafikk i fylket. • Fylkeskommunen etablerer et eget ruteplanleggingsselskap • Utredning av eget kollektivselskap • Rådmannen forbereder innkjøp gjennom anbud

 30. Investeringer – 1022 mill.kr. 800 mill.kr

 31. Finansiering av investeringer

 32. Behandlingskalender: Fylkestinget 8.desember Opplæring 11 medl Fylkesutvalg 28.november Næring og nyskaping 7 medl Samferdsel areal miljø 7 medl Fylkesordfører Kultur idrett velferd 7 medl Fylkesrådmann Komiteene 21-22.nov. Enhetsledere