LAPORAN KAJIAN PERSEPSI AGENSI SEKTOR AWAM TERHADAP FAQ MBJ - PowerPoint PPT Presentation

laporan kajian persepsi agensi sektor awam terhadap faq mbj n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LAPORAN KAJIAN PERSEPSI AGENSI SEKTOR AWAM TERHADAP FAQ MBJ PowerPoint Presentation
Download Presentation
LAPORAN KAJIAN PERSEPSI AGENSI SEKTOR AWAM TERHADAP FAQ MBJ

play fullscreen
1 / 31
LAPORAN KAJIAN PERSEPSI AGENSI SEKTOR AWAM TERHADAP FAQ MBJ
182 Views
Download Presentation
barth
Download Presentation

LAPORAN KAJIAN PERSEPSI AGENSI SEKTOR AWAM TERHADAP FAQ MBJ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LAPORAN KAJIAN PERSEPSI AGENSI SEKTOR AWAM TERHADAP FAQ MBJ

 2. TUJUAN • Memaklumkan penemuan-penemuan hasil kajian persepsi agensi sektor awam terhadap FAQ MBJ; dan • mengemukakan cadangan–cadangan hasil daripada penemuan kajian.

 3. OBJEKTIF KAJIAN • mendapatkan persepsi daripada agensi sektor awam berkaitan dengan FAQ MBJ. • Mengenalpasti langkah penambahbaikan FAQ MBJ.

 4. KAEDAH KAJIAN • Kajian ini adalah kajian kuantitatif di mana borang soal selidik(seperti lampiran)yang merangkumi 13 soalan telah disediakan untuk dijawab oleh responden. • Setiap soalan mempunyai skor antara 1 hingga 5 iaitu: • 1- Sangat Tidak Setuju • 2- Tidak Setuju • 3- Kurang setuju • 4- Setuju • 5- Sangat Setuju

 5. KAEDAH KAJIAN • Responden bagi kajian ini adalah 70 agensi sektor awam (daripada 720 agensi sektor awam) yang dipantau penubuhan dan perjalanan MBJ oleh JPA yang meliputi semua agensi induk dan beberapa agensi di bawahnya yang dipilih secara rawak.

 6. KAEDAH KAJIAN • Borang-borang telah diedarkan kepada 150 agensi sektor awam melalui emel dan faks pada 23 Disember 2008 dan perlu diisi oleh seorang sahaja pegawai di bahagian Pembangunan Sumber Manusia jabatan yang bertanggungjawab dalam urusan MBJ. Borang yang telah siap diisi perlu dikembalikan JPA selewat-lewatnya pada 31 Disember 2008. • Data-data yang diperolehi diproses dan dianalisis menggunakan perisian excel bagi mendapatkan jumlah, peratusan dan min.

 7. PROFAIL RESPONDEN Carta 1 : Frekuensi Responden Mengikut Kategori Persekutuan Negeri Jumlah responden = 70

 8. PROFAIL RESPONDEN Carta 2 : Frekuensi Responden Melayari FAQ MBJ Di Portal JPA

 9. PROFAIL RESPONDEN Carta 3 : Sumber Mengetahui Mengenai FAQ MBJ Jumlah responden = 70

 10. PERSEPSI TERHADAP FAQ MBJ FAQ Sangat Mudah Dicapai Purata Skor : 4.21 Bersambung…

 11. PERSEPSI TERHADAP FAQ MBJ FAQ Membantu Dalam Tugas Harian Purata Skor : 4.1 Bersambung…

 12. PERSEPSI TERHADAP FAQ MBJ Jawapan Tidak Mengelirukan Purata Skor : 4.05 Bersambung…

 13. PERSEPSI TERHADAP FAQ MBJ Jawapan Yang Kurang Jelas Purata Skor : 4.08 Bersambung…

 14. PERSEPSI TERHADAP FAQ MBJ Membantu Menyelesaikan Masalah Purata Skor : 4.08 Bersambung…

 15. PERSEPSI TERHADAP FAQ MBJ Jawapan Mudah Difahami Purata Skor : 4.05 Bersambung…

 16. PERSEPSI TERHADAP FAQ MBJ Soalan Biasa Dibangkitkan Dalam Mesyuarat MBJ Purata Skor : 3.8 Bersambung…

 17. PERSEPSI TERHADAP FAQ MBJ Dokumen Sokongan Relevan Dengan Soalan Purata Skor : 4.06 Bersambung…

 18. PERSEPSI TERHADAP FAQ MBJ Maklumat Tambahan Mudah Diperolehi Purata Skor : 3.94 Bersambung…

 19. PERSEPSI TERHADAP FAQ MBJ Menjimatkan Masa Purata Skor : 4.27 Bersambung…

 20. PERSEPSI TERHADAP FAQ MBJ Soalan Perlu Ditambah Purata Skor : 4.6 Bersambung…

 21. PERSEPSI TERHADAP FAQ MBJ Meningkatkan Pengetahuan Purata Skor : 4.6 Bersambung…

 22. PERSEPSI TERHADAP FAQ MBJ Membantu Mencapai Objektif Pelaksanaan MBJ Purata Skor : 4.3 Bersambung…

 23. PERSEPSI TERHADAP FAQ MBJ SKALA SKOR PERSEPSI

 24. PERSEPSI TERHADAP FAQ MBJ Tahap Keberkesanan Secara Keseluruhan

 25. PERSEPSI TERHADAP FAQ MBJ Persepsi Secara Keseluruhan

 26. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN YANG DITERIMA “Lebih banyak soalan-soalan dan jawapan berkaitan dengan Perkhidmatan, Pencen dan Saraan dalam FAQ” “Soalan yang lebih berkaitan dengan kakitangan yang bertaraf kontrak” “Perlu ditambah soalan-soalan berkaitan Perjawatan, Perkhidmatan dan Tatatertib” “Perlu mencari satu kaedah bagi memastikan maklumat dalam FAQ sampai kepada semua Anggota Perkhidmatan Awam” Bersambung…

 27. “FAQ dibukukan dan diedarkan kepada jabatan-jabatan persekutuan dan negeri untuk simpanan dan rujukan” “Jawapan minta dijelaskan, tidak hanya merujuk kepada pekeliling sahaja” “Adalah disarankan agar pihak bahagian ini dapat menghebohkan portal MBJ ini kesemua kementerian atau jabatan supaya ia dapat menjadi panduan dalam mengadakan mesyuarat di peringkat jabatan serta penubuhan mesyuarat MBJ” “Teruskan usaha-usaha untuk menambahkan maklumat-maklumat lain terutama yang melibatkan urusan elaun dan kenaikan pangkat” Bersambung…

 28. “Melengkapkan semua modul supaya tersedia dalam dwi-bahasa (Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris)” “Perlu wujudkan pintasan (shortcut) menu soalan lazim di muka depan laman web JPA” Bersambung…

 29. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN a) menambah bilangan soalan-jawapan dari masa ke semasa; b) membanyakkan soalan berkaitan dengan perkhidmatan, pencen dan saraan; c) menguar-uarkan FAQ MBJ; dan d) mewujudkan shortcut menu FAQ MBJ di muka depan laman web JPA.

 30. RUMUSAN • Secara keseluruhannya kajian ini mendapati bahawa persepsi agensi terhadap FAQ MBJ di dalam Laman Web JPA adalah baik (Skor: 4.16) namun masih ada ruang lagi untuk ditingkatkan lagi melalui cadangan-cadangan penambahbaikan yang telah dikenalpasti.

 31. SEKIAN,TERIMA KASIH