Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola PowerPoint Presentation
Download Presentation
Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola

Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola

136 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Vyřazení dlouhodobého majetku Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA2.1503 Datum vytvoření: 13. 2. 2014 Vzdělávací oblast: Účetnictví 2 Ročník: druhý Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

 2. Anotace • Způsoby vyřazení dlouhodobého majetku. • Rozdíl mezi vyřazením dlouhodobého majetku zcela a částečně odepsaného. • Schéma účtování všech způsobů vyřazení dlouhodobého majetku.

 3. Metodické pokyny • Učební materiál slouží k vysvětlení různých způsobů vyřazení dlouhodobého majetku. • V učebním materiálu jsou ukázky účtování vyřazení dlouhodobého majetku. • Na závěr učebního materiálu je krátké cvičení, které můžeme žákům zadat jako samostatnou či skupinovou práci.

 4. Zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012: pro střední školy a veřejnost. 12., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2012, 9 sv. ISBN 978-80-87237-35-9. DOC.JUDR.HANA MARKOVÁ, CSc. Daňové zákony: úplná znění platná k 1.1.2014. Praha: Grada, 2014, sv. ISBN 978-80-247-5171-9.

 5. Vyřazení dlouhodobého majetku

 6. Vyřazení dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek můžeme vyřadit několika způsoby: • Prodejem, • likvidací v důsledku opotřebení, • v důsledku škody nebo manka, • přeřazením z podnikání do osobního užívání (pouze u individuálního podnikatele), • darováním, • vkladem do základního kapitálu jiného subjektu.

 7. Vyřazení odpisovaného DM zcela odepsaný DMčástečně odepsaný DM - zaúčtuje se jen úbytek - zaúčtuje se odpis v z majetkového účtu a účtu poloviční výši řádného oprávek před koncem zdaň. období - vyřazení DM je v pořiz. ceně - doúčtuje se zůstatková cena na účet odpovídající účelu vyřazení - vyřazení DM z evidence

 8. Účty odpovídající účelu vyřazení DM. Doúčtování zůstatkové ceny ZC. Způsob vyřazení DMÚčty pro zúčtování ZC likvidace v důsledku opotřebení 551 – odpisy DM prodej DM 541 – ZC prodaného DM v důsledku škody nebo manka 549, 582 – manka a škody darování 543 – dary přeřazení do osob. užívání 491 – individ. podnikatele

 9. Vyřazení zcela odepsaného DM Vyřazení zcela odepsaného dlouhodobého majetku se provádí v pořizovací (vstupní) ceně na účet oprávky a zároveň se DM vyřadí z evidence majetku. Schéma účtování: Vyřazení zcela odepsaného majetku 08x /02x

 10. Vyřazení částečně odepsaného DM v důsledku opotřebení Zde se používá tzv. dodatečný odpis ve výši zůstatkové ceny DM, který se zaúčtuje na účet odpisy. Následně se DM vyřadí z evidence v pořizovací (vstupní) ceně. Schéma účtování: - dodatečný odpis 551 / 082 - vyřazení DM z evidence v pořiz. ceně 082 / 022

 11. Vyřazení částečně odepsaného DM v důsledku manka a škody Zde se zaúčtuje poloviční odpis před koncem zdaňovacího období, zůstatková cena DM se zaúčtuje na účet manka aškody a následně se DM vyřadí z evidence v pořizovací (vstupní) ceně. Schéma účtování: - poloviční odpis 551 / 082 - doúčtování ZC 549 / 082 - vyřazení DM z evidence 082 / 022

 12. Vyřazení částečně odepsaného DM - darem Zde se zaúčtuje poloviční odpis před koncem zdaňovacího období, zůstatková cena DM se zaúčtuje na účet dary a následně se DM vyřadí z evidence v pořizovací (vstupní) ceně. Schéma účtování: - poloviční odpis 551 / 082 - doúčtování ZC 543 / 082 - vyřazení DM z evidence 082 / 022

 13. Vyřazení částečně odepsaného DM – do osobního užívání Zde se zaúčtuje poloviční odpis před koncem zdaňovacího období, zůstatková cena DM se zaúčtuje na účet individuálního podnikatele a následně se DM vyřadí z evidence v pořizovací (vstupní) ceně. Schéma účtování: - poloviční odpis 551 / 082 - doúčtování ZC 491 / 082 - vyřazení DM z evidence 082 / 022

 14. Cvičení • Ze společnosti byl prodán v roce 2014 automobil, který byl pořízen v roce 2012 za 600 000 Kč. Oprávky (součet odpisů) k 1.1.2014 činily 199 500 Kč. Prodejní cena je 250 000 Kč, DPH 21% 52 500 Kč. 1. FAV na prodej auta 250 000 311 / 641 DPH 21 % 52 500 311 / 343 2. Vyřazení prodaného automobilu - poloviční odpis 66 750 551 / 082 - doúčtování ZC 333 750 541 / 082 - vyřazení z evidence 600 000 082 / 022

 15. Cvičení 2 • Společnost poskytla v roce 2014 dar nemocnici v podobě kopírky. Pořizovací cena kopírky, kterou koupila společnost v roce 2012 byla 50 000 Kč, oprávky k 1.1.2014 byly 37 500 Kč. 1. poloviční odpis 6 250 551 / 082 2. ZC kopírky 6 250 543 / 082 3. Vyřazení darovaného DM 50 000 082 / 022

 16. Použité zkratky FAV – faktura vystavená ZC – zůstatková cena DM – dlouhodobý majetek