Človeški viri Tanja Ušaj Hvalič - PowerPoint PPT Presentation

love ki viri tanja u aj hvali n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Človeški viri Tanja Ušaj Hvalič PowerPoint Presentation
Download Presentation
Človeški viri Tanja Ušaj Hvalič

play fullscreen
1 / 49
Človeški viri Tanja Ušaj Hvalič
371 Views
Download Presentation
beau-blevins
Download Presentation

Človeški viri Tanja Ušaj Hvalič

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Človeški viriTanja Ušaj Hvalič Program: EKONOMSKI TEHNIK Modul: M2 - POSLOVANJE PODJETIJ Vsebinski sklop: MENEDŽMENT

 2. Srednje strokovno izobraževanje Program: Ekonomski tehnik Modul: Poslovanje podjetij Vsebinski sklop: Menedžment Naslov učnega gradiva: Človeški viri Ključne besede: človeški viri, zaposleni, kadri, delovno mesto, vloga za prosto delovno mesto, življenjepis, sklenitev delovnega razmerja, zdravstveno in pokojninsko – invalidsko zavarovanje, pogodba o zaposlitvi, plača, osebni razvoj (kariera), Seznam kompetenc, ki jih zajema učno gradivo: EBS 1 Spoznavanje organizacije in poslovanja podjetja. EBS 2 Razvijanje sposobnosti vodenja, razvijanje odgovornosti pri sebi in drugih. (prostor za CIP izpolni delovna skupina za učna gradiva v projektu unisVET) Avtorica: Tanja Ušaj Hvalič Recenzentka: Tanja Mervič Lektorica: Valentina Kobal Založnik: GZS Ljubljana, Center za poslovno usposabljanje Projekt unisVET URL: http://www.unisvet.si/index/index/activityId/44 Kraj in datum: Nova Gorica, maj 2012 To delo je ponujeno pod licenco CreativeCommons: Priznanje avtorstva  Nekomercialno  Deljenje pod enakimi pogoji. Učno gradivo je nastalo v okviru projekta unisVET Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja storitev za obdobje 2008–2012, ki ga sofinancirata Evropska unija preko Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja, prednostna usmeritev Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. Vsebina gradiva v nobenem primeru ne odraža mnenja Evropske unije. Odgovornost za vsebino nosi avtor.

 3. Cilji: • načrtovanje in izbira kadrov, • ugotavljanje potreb po zaposlenih, • opis delovnega mesta, • objava prostega delovnega mesta, • vloga za prosto delovno mesto in življenjepis, • obravnavanje prijav in razgovori, • odgovor na prijavo, • zdravstveni pregledi, • letni dopust, • pogodba o zaposlitvi, • prijava delavca v zdravstveno in pokojninsko – invalidsko zavarovanje, • evidence zaposlenih, • plačilo za delo, • ocenjevanje dela in rezultatov, • razvoj in usposabljanje zaposlenih, • analiza zaposlenih.

 4. Ravnanje s človeškimi viri V storitveni dejavnosti je najpomembnejši vir človek, zato v podjetju veliko pozornost posvečamo usposabljanju in zadovoljstvu zaposlenih. V vseh sektorjih je sestavni del načrt izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. S tem želimo doseči čim boljšo kakovost zaposlenih, ki pa jo je potrebno tudi spodbujati. Zato v okviru politike kakovosti vsako leto podeljujemo priznanje za odličnost. Nagrajeni so predvsem tisti, ki s svojim delom, prizadevnostjo in inovativnostjo še posebej izstopajo. Kdo je najpomembnejši dejavnik organizacije podjetja?

 5. Človek je v organizacijskem pomenu s svojim znanjem, sposobnostmi in motiviranostjo najpomembnejši dejavnik. Na področju kadrovske funkcije je prišlo do njene razširitve na “ravnanje s človeškimi viri” (angl. Human ResourceManagement – HRM). K človeškim virom uvrščamo: načrtovanje in izbira kadrov, razvoj in usposabljanje zaposlenih, nagrajevanje zaposlenih in ocenjevanje dela in rezultatov.

 6. Naloge kadrovske službe

 7. NAČRTOVANJE IN IZBIRA KADROV

 8. Ugotavljanje potreb po zaposlenih Politika zaposlovanja vključuje načrtovanje:koliko zaposlenih potrebujemo,kakšne kvalifikacije morajo imeti zaposleni,kdaj bomo potrebovali nove zaposlene.

 9. Delovno mesto je skupek del in nalog, ki jih posameznik opravlja v okviru svojega običajnega dela. Da zaposlitev ne bi bila prepuščena naključju, opravimo analizo dela ter oblikujemo profil delovnega mesta. Profil delovnega mesta pomeni podlago za izbiro najbolj ustreznega zaposlenega.

 10. Profil delovnega mesta: Tajnica Prilagodljivost:Zmožna izvajati več različnih nalog hkrati, tudi kadar se njihova vsebina pogosto spreminja ali dopolnjuje. Administrativne sposobnosti:Članom kolektiva zagotavlja informacije o napredku in težavah. Spremlja izvajanje dodeljenih zadolžitev ter jih po potrebi usklajuje. Sodelovanje:Dobro sodeluje z drugimi ljudmi. Sodelavcem, strankam in drugim rada priskoči na pomoč, da lažje dosežejo cilje in uresničijo dodeljene naloge. Slovnična pismenost in natančnost:Natančno, vestno in zanesljivo piše, prepisuje ali preverja in popravlja slogovne in slovnične napake v besedilu. Upravljanje informacij:Informacije in podatke je zmožna organizirati tako, da jih lahko hitro najde, uporabi in razdeli posameznikom, ki jih potrebujejo.

 11. Iniciativnost:Aktivno poskuša vplivati na dogodke in doseči cilje, ki so v njeni pristojnosti – tudi brez strogega nadzora ali neposrednega usmerjanja nadrejenega. • Učljivost (zmožnost pridobivanja novih znanj):Zlahka se nauči novih znanj in pridobi nove veščine, ki jih zna tudi praktično uporabiti pri svojem delu. • Motiviranost:Njeni osebni cilji se v veliki meri prekrivajo s cilji kolektiva. Doseganje ciljev in izpolnjevanje zadolžitev ji pomenita osebno zadovoljstvo. • Tipkanje (urejanje besedil):Zmožna tipkati z najmanj ______ udarci na minuto. Obvlada urejevalnik besedil ______ . • Delovni standardi:Ima visoke osebne standarde pri delu. Ni zadovoljna s povprečnimi dosežki.

 12. Če imamo profile delovnih mest narejene za vsa delovna mesta v podjetju, govorimo o sistemizaciji delovnih mest.

 13. Objava prostega delovnega mesta Potrebe po sodelavcih lahko pokrijemo: notranje = interno, - s strokovnim usposabljanjem (dolgoročno), - z napredovanjem in premeščanjem (kratkoročno), zunanje = eksterno, z iskanjem na trgu dela, npr. na zavodu za zaposlovanje, z oglasi v dnevnem časopisju, z obvestilom na oglasni deski podjetja …

 14. Vse delodajalce Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in Zakon o delovnih razmerjih obvezujeta, da Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) prijavijo vsako prosto delovno mesto in pogoje, ki jih mora izpolnjevati delavec za opravljanje del na tem delovnem mestu, najkasneje v 8 dneh. Prijava potrebe po delavcu ali pripravniku se odda na obrazcu PD-1 na vsakem uradu za delo, po pošti ali v elektronski obliki ter preko spletnega portala eVEM s pomočjo referentov na vstopnih točkah eVEM in notarjev.

 15. Zavod mora vsa prosta delovna mesta objaviti v svojih uradnih prostorih, v medijih pa samo, če delodajalec ob prijavi prostega delovnega mesta na obrazcu označi, da to želi. Obrazec na Zavodu potrdijo. Potrebovali ga boste pri prijavi delavca v obvezno pokojninsko, invalidsko, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti.

 16. Oglas v slogu “iščemo visokošolskega strokovnjaka družboslovne smeri s pozitivnim odnosom do dela” pove le-to, da se podjetje loteva iskanja kadrov površno.

 17. Bolje … Podjetje UPAJ.SI je hitrorastoče podjetje na področju telekomunikacij. Poleg Slovenije smo dejavni še v Avstriji in Italiji. Zaposlitev nudimo preko 500 ljudem. V naše urejeno delovno okolje želimo pridobiti sodelavca na delovno mesto INFORMATIK (m/ž) Vaše delo bo obsegalo: podporo IT procesov v logistiki, načrtovanje programskih rešitev, nadzor nad baznimi podatki. Od vas pričakujemo: višja strokovna izobrazba računalniške ali tehnične smeri (VI. stopnja), osnovno poznavanje operacijskih sistemov, najmanj enoletne delovne izkušnje na primerljivem delovnem mestu, aktivno znanje angleškega jezika, pripravljenost za skupinsko delo. Nudimo: zaposlitev za določen čas 6 mesecev z možnostjo podaljšanja delovnega razmerja za nedoločen čas, stimulativen zaslužek, možnost strokovnega razvoja in stalnega izobraževanja. Vse, ki vam delo predstavlja izziv, vabimo, da v 8-ih dneh od objave, do vključno 3.11.2012, pošljete svoj življenjepis na naslov: UPAJ.SI d.o.o., Kadrovska služba, Resljeva ulica 5, 3000 Celje, s pripisom: “Informatik” ali na elektronski naslov: zaposlitev@upaj.si.

 18. Strokovnjaki opozarjajo, da se vedno bolj poudarjajo: osebnostne lastnosti =zelo težko jih je spreminjati, medtem ko se lahko določenih veščin naučimo v nekaj tednih, učljivost in prilagodljivost =ne smemo zanemariti izobrazbe in ključnih znanj.

 19. Učna podjetja morajo prijaviti vsako prosto delovno mesto in pogoje, ki jih mora izpolnjevati delavec za opravljanje del na tem delovnem mestu na Centralo učnih podjetij Slovenije na obrazcu PPD/01 - Prijava potrebe po delavcu pri CUPS.

 20. Nasveti za uspešno iskanje zaposlitve

 21. Ponudba za delo ali prošnja za zaposlitev naj bo: • popolna (priloge: življenjepis); • jezikovno ustrezna in razumljiva. • Ne navajajte: • svojega slabega socialnega stanja, • slabega zdravja, • neresnic. • Naslovljena naj bo na konkretno osebo.

 22. Besede, ki jih je primerno uporabiti v prijavi ali ponudbi za zaposlitev: …na vaše razpisano delovno mesto… …na podlagi večletnih izkušenj na podobnem delovnem mestu… …z dobrim poznavanjem vašega podjetja… …z dobrim poznavanjem trga (panoge), v katerem (kateri) delujete …. ...s svojimi referencami in izkušnjami….

 23. Življenjepis = poročilo o življenju in dosedanjem delu posameznika. Priložimo ga ponudbi za delo in prošnji za zaposlitev. življenjepis v obliki europass

 24. Obravnavanje prijav Prijave kandidatov presodimo po naslednjih kriterijih: izpolnjevanje pogojev, formalni vidik (celoten vtis), popolnost dokumentov (nepopolni dokumenti so znak malomarnosti ali namerne pozabljivosti), vsebina dokumentov.

 25. Če je vloga nepopolna in kandidat ustrezen za razpisano delovno mesto, pozovemo kandidata, da vlogo dopolni. Če je vloga popolna, kandidata obvestimo, kdaj bo imel razgovor.

 26. Iskalec zaposlitve pred razgovorom Pridobite čim več informacij o podjetju! Oglejte si spletne strani podjetja. Obiščite podjetje. Poiščite priložnosti za pogovor z zaposlenimi.

 27. Preberite spremno pismo in življenjepis. Pripravite vse dokumente, ki jih razpis zahteva vključno z zaposlitvenim profilom, in jih zložite v urejeno mapo. Razmislite o: vaši strokovni in izkustveni podlagi, vaših ambicijah, delodajalcu in delovnem mestu, ki bi vam ustrezalo, vaši osebnosti in zanimanjih.

 28. Poskrbite za zunanji videz: Osebna urejenost = izpod tuša, umiti lasje, čisti nohti, neupadljiv make-up, nedominanten parfum … Primerna obleka = Obleka naredi človeka! Kontroliramo telo (obvladamo roke), besede (umirimo govor) in čustva (ne žvečimo).

 29. Bodite točni: vendar ne več kot 10 min pred razgovorom. Bodite sproščeni! Ne pretvarjate se: bodite to, kar ste! Pomemben je prvi vtis.

 30. Potek razgovora Pri razgovoru sodelujejo: • Kandidat vstopi po predhodnem povabilu. • Kadrovnik se predstavi, lahko sledi rokovanje, kandidatu pokaže, kje se usede. • Zahvali se kandidatu, ker je prišel na razgovor. • Pove, koliko časa bo razgovor trajal. • Sledi voden pogovor.

 31. Obrazec za ocenjevanje kadrov - za vodje Ime in priimek kandidata: _________________________ Delovno mesto: _____________________ Pogovor dne:_______________________________ Ocenjevalci:________________________________ I. del: vprašanja o podjetju: 1. Zakaj ste se prijavili na naš razpis? 2. Navedite tri razloge, zakaj naj bi zaposlili ravno vas. 3. Koliko podrejenih ste imeli na svojem dosedanjem delovnem mestu? 4. Kako bi vzpodbudili manj uspešne delavce? 5. Zakaj zapuščate vaše sedanje delovno mesto? 6. Ste se pripravljeni dodatno izobraževati? 7. Kaj so vaše negativne lastnosti? 8. Kakšna je vaša vizija našega podjetja? Ocena: II. del: osebnostne lastnosti: 1. Kaj je za vas najpomembnejše v življenju? 2. Kje se vidite čez 5 let? 3. Kako se po končanem delu znebite stresa? 4. Vaši hobiji? 5. Najljubši učni predmeti in zakaj?

 32. Preizkusi znanj IV. del: ujemanje znanj s prijavo: 1. Jeziki: v prijavi navedeno znanje jezikov: a) ___________ ocena znanja: ___________ b) ___________ ocena znanja: ___________ c) ___________ ocena znanja: ___________ 2. Delo z računalnikom: v prijavi navedeno poznavanje programov: ____________________________________ S preizkusom ugotovljeno: ___________________________________

 33. Na koncu razgovora kadrovnik umirjeno pospravi svoje stvari. Kandidatu pove, da bo o morebitnem ožjem krogu razgovorov oz. sprejemu na delovno mesto naknadno obveščen. Lahko se rokuje z kandidatom in se poslovi. Ob tem zaželi: »Lep dan«, ali: »Uspešen dan«, ter odide s kandidatom do točke sprejema.

 34. Odgovor na prijavo je lahko: pozitiven = pri povabilu na osebni razgovor zadostuje kratko obvestilo, lahko po telefonu; negativen = vljudno je, da kandidatu v roku 8 dni od izbire odgovorimo, tudi če ne pride v ožji izbor, in mu na njegovo zahtevo vrniti vse predložene dokumente.

 35. Zdravstveni pregledi Pred sklenitvijo delovnega razmerja, ko gre za prvo zaposlitev, delodajalec delavca na lastne stroške napoti na predhodni zdravstveni pregled v dispanzer medicine dela. Delodajalec je dolžan delavca napotiti tudi na obdobne zdravstvene preglede in izdelati skupaj z zdravnikom varstveno izjavo o posameznem delovnem mestu.

 36. Letni dopust Zaposlenemu skladno z zakonom o delovnih razmerjih in panožno kolektivno pogodbo pripadata tudi letni dopust in regres. Delavec ima v posameznem koledarskem letu pravico do letnega dopusta, ki ne sme biti krajši kot štiri tedne ne glede na to, ali dela polni ali krajši delovni čas. Delavec ima pravico do izrabe 1/12 letnega dopusta za vsak mesec dela v posameznem koledarskem letu, če ni pridobil pravice do izrabe celotnega dopusta.

 37. Merila za letni dopust: težki pogoji, delovni uspehi, zahtevnost dela, dopolnjena pokojninska doba, socialne razmere, zdravstvene razmere, mladoletni delavec…

 38. Pogodba o zaposlitvi = pogodba med delodajalcem in delavcem. Ureja celotno delovno razmerje. Zakon o delovnih razmerjih določa v 29. členu njene obvezne sestavne dele. Pogodbo o zaposlitvi lahko sestavite sami, lahko pa kupite obr. 5,9. Delodajalec je dolžan delavcu izročiti pogodbo 3 dni pred podpisom. Delavec jo lahko odnese domov ali se o njej posvetuje s svojim odvetnikom. Predlaga lahko tudi dopolnitve ali spremembe. Ko jo podpiše, se s tem strinja z vso njeno vsebino in se zavezuje k njeni popolni izpolnitvi.

 39. Prijava v pokojninsko in invalidsko - zdravstveno zavarovanje Delodajalec mora v roku 8 dni prijaviti začetek, spremembo ali prenehanje zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), neposredno preko portala za poslovne subjekte e-VEM, na vstopnih točkah VEM ali pri notarju. Podatki se sporočajo na obrazcih M-1 (prijava o zavarovanju), M-2 (odjava o zavarovanju), M-3 (sprememba med zavarovanjem), M-DČ (prijava podatkov o zdravstvenem zavarovanju družinskih članov). To določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

 40. Ob prijavi je potrebno predložiti: potrjeno potrebo po delavcu na obrazcu PD-1, kartico zdravstvenega zavarovanja delavca ter njegovih družinskih članov, ki bodo zdravstveno zavarovani po delavcu, sklep o vpisu podjetja v sodni register, obvestilo AJPES-a o razvrstitvi po dejavnostih, zdravniško spričevalo.

 41. Učna podjetja morajo delavca prijaviti v zdravstveno in pokojninsko – invalidsko zavarovanje na Centralo učnih podjetij Slovenije na obrazcu P/01 - Prijava v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje pri CUPS.

 42. Evidence zaposlenih Kadrovska služba vodi razne evidence zaposlenih delavcev. Vsakega delavca vpiše v matično knjigo, obr. 064. Podatki se vpisujejo ročno, s tiskanimi črkami in čitljivo.

 43. Ocenjevanje dela in rezultatov Če želimo povečati motiviranost zaposlenih, pojasniti del plače, ki je odvisen od storilnosti, in dolgoročno vplivati na njihov razvoj, moramo zaposlene ocenjevati. Ocenjevalni proces

 44. Razvoj in usposabljanje zaposlenih Področja razvoja zaposlenih so: izobraževanje in nadaljnje usposabljanje, urejanje dela, bodisi z menjavo delovnega mesta (angl. jobrotation), bodisi s povečanjem obsega odgovornosti (angl. jobenrichment) ali širitvijo delovnega področja (angl. jobenlargement), načrtovanje osebnega razvoja (kariere).

 45. Vsak zaposleni ima pravico do strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja. Izobražuje se lahko v lastnem interesu ali v interesu podjetja, kjer je zaposlen. Izobraževanje delavcev ureja Zakon o delovnih razmerjih.

 46. Poznamo dva načina napredovanja: horizontalno napredovanje =napredovanje na delovnem mestu, ki zaposlenemu prinese določene ugodnosti, npr. bonitete (službeni telefon, avto …); vertikalno napredovanje =napredovanje na drugo delovno mesto, navadno v drug oddelek ali znotraj oddelka, npr. na vodilno mesto, ki zaposlenemu prinese poleg ugodnosti tudi višjo plačo.

 47. Prenehanje delovnega razmerja Pogodba o zaposlitvi lahko preneha na več načinov redno ali izredno tako na strani delavca kot delodajalca, kar podrobneje ureja Zakon o delovnih razmerjih. Najbolj naraven način prenehanja pogodbe o zaposlitvi je, ko si delavec poišče drugo zaposlitev in da odpoved. V tem primeru delavec in delodajalec skleneta sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi.

 48. Nobena služba ne zagotavlja prihodnosti. Prihodnost je lahko le v človeku, ki jo opravlja.