Download
verkeersveiligheid bijzondere onderwerpen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Verkeersveiligheid: Bijzondere onderwerpen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Verkeersveiligheid: Bijzondere onderwerpen

Verkeersveiligheid: Bijzondere onderwerpen

160 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Verkeersveiligheid: Bijzondere onderwerpen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Verkeersveiligheid:Bijzondere onderwerpen Alcohol en verkeer Mobiel bellen Ongevalsrisico’s Technische Infratructuur in de Ruimtelijke Ordening

 2. Alcohol en verkeer • Bij veel ongevallen is alcohol in het spel, maar ook • Drugs • Geneesmiddelen • Bloedalcohogehalte (BAG) • BAG per land (ETSC)

 3. Wettelijk toegestane BAGincl. handhaving

 4. Aantal overtredingen BAG als % van de bevolking

 5. Maatregelen • Verlagen limieten, vooral bij beginnende bestuurders (alleen zinvol als men maatregel combineert met verhoogd toezicht) • Handhaving: grote pakkans, combineren met • Publiciteit (subjectieve pakkans) • Meer aandacht voor zware drinkers • Voorlichting en educatie:campagnes in combinatie met maatregelen • Strafverzwaring: Europese burger is de mening toegedaan dat alcoholmisbruik in verkeer strenger moet worden bestraft (SARTRE) • Educatieve maatregelen vooral voor bepaalde groepen: • Recidivist } • Hoge BAG } op cursus • Beginnende bestuurder } • Alcoholslot: koppeling alcoholtest in auto aan startmechanisme • Werkt goed bij recidivisten (USA, Canada) • Wellicht uitbreiding naar alle auto’s • Uitsluiting: ontzegging rijbevoegdheid heeft beperkte effectiviteit • 2 tot 3 keer meer recidivisme dan alcoholslot

 6. Mobiel bellen • Bestuurder wordt afgeleid • Fysieke afleiding: bedienen telefoon en voertuig • Cognitieve afleiding: deel van de aandacht voor telefoongesprek in plaats van rijden • Gebruik telefoon tijdens rijden heeft negatieve invloed op verschillende aspecten rijgedrag: • Tragere reacties en meer gemiste informatie • Remmen: remreactietijd neemt toe (0,3 tot 0,7 sec) • Algemeen verkeersbewustzijn: vermindering concentratie (perceptie, begrip en voorspelling) • Riskante beslissingen vooral bij minder voorkomende of ingewikkelde verkeerssituaties (linksaf slaan, ritsen, gladheid, etc.

 7. Mobiel bellen versus alcohol • Mobiel bellen: • Neiging om langzamer te rijden • Reageren langzamer op verkeerstekens • Missen veel richtingborden • Rijden onder invloed (BAG > 0,8‰) • Rijden met hogere snelheid • Agressieve rijstijl (kortere volgafstanden en krachtig remmen) • Mobiele telefoon werkt sterker door op rijgedrag, aar effect is van veel kortere duur. • Bovendien is het beoordelingsvermogen van de beller niet belemmerd

 8. Ouderen in het verkeer Waarom relevant: • Functiestoornissen • Lichamelijke kwetsbaarheid • Persoon > 75 jaar • Kans op overlijden per afgelegde vrtgkm 6 x gemiddelde kans • Kans op overlijden per vrtgkm op fiets 12 x gemiddelde kans

 9. Functiestoornissen Functiestoornissen • Vermindering gezichtsvermogen • Vermindering reactievermogen; vertraagde perceptie-reactietijd • Problemen bij de verdeling van de aandacht • Dementie • Achteruitgang motorische functies incl. flexibiliteit nek en romp • Achteruitgang selectieve aandacht (onderscheid relevante en irrelevante aandacht) Bij eenzelfde botsing is het overlijdensrisico van een persoon > 75 jaar 3 maal groter dan van persoon 18 jaar Heeft vooral consequenties bij onbeschermde verplaatsingen (fietsen, lopen

 10. Compensatie Ouderen compenseren • Niet rijden als het druk is • Niet agressief rijden (minder behoefte aan sensatie) • Veel rijervaring • Minder alcoholgebruik

 11. Maatregelen • Infrastructurele maatregelen: Voldoende gelegenheid voor waarnemen, beslissen en handelen = Duurzaam Veilig • Nieuwe ontwerpen moeten aansluiten op bestaande principes (men kan gebruik blijven maken van ervaring en bestaande automatismen • Complexe taken in delen uitvoeren, daartussen een veilige plek • Belangrijke elementen van de infrastructuur prominent laten zien bijv. door verlichting of markering • Technische aanpassingen: rijtaak afstemmen op mogelijkheden verkeersdeelnemer • Beschermingsmiddelen: helm, airbag, etc. • Voorlichting, educatie, keuring • Alternatieve vervoersmogelijkheden (openbaar vervoer, taxi, etc.)

 12. Jonge beginnende automobilisten • Ongevalsrisico van jonge beginnende automobilisten (18 – 24 jaar) ruim 4 maal groter dan ongevalsrisico ervaren bestuurders (30 – 59 jaar)

 13. Mogelijke oorzaken • Mentale onvolwassenheid • Hoge risico-acceptatie • Hoge blootstelling aan gevaarlijke situaties (men rijdt veel ‘s nachts) • Levensstijl: nieuwe dingen uitproberen, indruk maken, etc. • Alcoholgebruik, drugsgebruik, vermoeidheid • Ontbreken van routines en automatismen (rijervaring) • Overbelasting als gevolg van vermogen tot selectie van belangrijkste informatie incl. adequaat reageren • Nieuwe onbekende verkeersomgeving • Beperkt vermogen om gevaren te herkennen • Overschatting eigen vaardigheden, gecombineerd met onderschatting complexiteit verkeerssituatie

 14. Maatregelen • Rijopleiding en examen • Evt. rijopleiding in stappen • Gebruik rijsimulatoren (gevaarlijke situaties) • Na het behalen van het rijbewijs • Beginnersrijbewijs • Verlaging wettelijke alcohollimiet (0,2 g/l) gedurende eerste 5 jaar • Bescherming (bijv. nachtelijk rijverbod) • Afschrikking (bijv. ongevallendatarecorders in de auto)