Download
wordpress n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
.: WordPress :. PowerPoint Presentation
Download Presentation
.: WordPress :.

.: WordPress :.

108 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

.: WordPress :.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. .: WordPress :. DI SEDIAKAN OLEH : VERAWATIE BT MAZLAN (M20092001228) NOR AZIATI BT ARIFFIN (M20102000991)

  2. PENGENALAN • WordPresstelahdiciptaoleh Michel Valdrighi. NamaWordPresstelahdiberikanoleh Christine Selleckiaiturakankepada Matt Mullenweg. WordPressadalahsebuahContent Management System (CMS)sumberterbuka(open source) yang bermaksud CMS inimenyediakanservis blog secarapercumasamaadauntukkegunaanperibadimahupunkomersil. FungsiutamaWordPressialahmenjadikaniasebagai CMS (Content Management System)dimana yang membenarkanparapenulis blog (blogger)mengubahsuaikeseluruhanlaman blog mereka.

  3. CIRI-CIRI WORDPRESS • Bukansekadar blog (Not just Blog) WordPress.com mempunyaiciri yang dipanggilpagesatauhalaman, yang manamembenarkanandauntukmembinahalaman web denganmudah. Sebagaicontoh, andabolehmenambahhalamanabout medenganbiografianda, danpautanuntukhalamantersebutakanautomatikditambahpadasidebaranda. • Kemudahanuntukmenulis(A great tool for writing) WordPress.com memudahkanandauntukmenghasilkanpenulisan yang menarikdenganmenggunakankemudahan yang ada. Andajugabolehmemuatnaikgambardan memasukkan video dariYoutubeatauHulukedalam blog anda.

  4. Membunuh spam (Kill spam dead) WordPress.com menggunakanAkismetiaituteknologi spam trackback (trackback spam technology). Akismetakanmenyekatsegala spam-spam yang adadaripadakomen-komen yang ditinggalkanpada blog anda. • Wijet Sidebar untukFlickr, Twitter dansebagainya(Sidebar widget for Flickr,Twitter and more) Andabolehmenambahwijetpadasidebarandatanpamenyentuhsedikit pun kod HTML pada blog anda. Andahanyaperludrag and dropsahajawijet sidebar keruanganmana yang andamahu.

  5. Mempunyaitema-tema yang menarik Andabolehmemilihtemauntuk blog anda. WordPress.com menyediakanbanyaktema-tema yang menarikuntukandapilihbagimenampakkan blog andalebihcantikdanmengikutcitarasaandasendiri. • RuanganKomen WordPress.com jugamenyediakanruanganuntukandamemberikomenjikaadasesuatutopik yang dihantar(post)danandaberminatuntukmemberikomenbagimembincangkanberkenaantopiktersebut.

  6. SETUP AKAUN • Langkah pertama untuk membuat akaun WordPress ialah dengan mengaktifkan web browser anda (Internet Explorer / Mozilla Firefox / Opera dan lain-lain). Taip alamat url http://www.wordpress.com pada bar alamat dan tekan enter, seterusnya klik butang Daftar Sekarang yang terdapat di halaman pendaftaran.

  7. HalamanPendaftaran

  8. BorangPendaftaran

  9. PemberitahuanPengaktifan Email

  10. Email Pengaktifan