Download
o etrovate sk proces n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OŠETROVATEĽSKÝ PROCES PowerPoint Presentation
Download Presentation
OŠETROVATEĽSKÝ PROCES

OŠETROVATEĽSKÝ PROCES

744 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

OŠETROVATEĽSKÝ PROCES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OŠETROVATEĽSKÝ PROCES doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD.

 2. PLÁNOVANIE • tretia fáza ošetrovateľského procesu Defínícia plánovania • proces vytýčenia ošetrovateľských statégií či intervencií (zásahov) s cieľom prevencie, redukcie či eliminácie pacientových zdravotných problémov; realizuje ho sestra v spolupráci s pacientom + ostatnými členmi ošetrovateľského tímu • uvážený systematický proces, nevyhnutný na dosiahnutie kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti, v ktorom sa vykonáva rozhodovanie a riešenie problémov

 3. PLÁNOVANIE Fáza plánovania má 6 častí: • Vytýčenie priorít • Vytýčenie pacientových cieľov a výsledných kritérií • Plánovanie ošetrovateľských stratégií • Napísanie sesterských ordinácií • Napísanie plánu ošetrovateľskej starostlivosti • Konzultovanie

 4. PLÁNOVANIE Vytýčenie priorít (pacientove priority) • je stanovenie preferenčného poradia ošetrovateľských stratégií; stanovenie priorít (ošetrovateľských diagnóz) možno realizovať aj použitím ošetrovateľského modelu či teórie • problémy ohrozujúce život majú najvyššiu prioritu • priority prisudzované problémom by nemali zostávať nemenné

 5. PLÁNOVANIE Vytýčenie pacientových cieľov a výsledných kritérií • pacientov cieľ je želaný výsledok či zmena na jeho ceste za zdravím • Ciele = sú širokým pojmom a treba ich ďalej špecifikovať • dlhodobé a krátkodobé ciele • Výsledné kritériá = sú špecifické a merateľné

 6. STANOVENIE CIEĽA • sestra v spolupráci s p/k určí očakávaný cieľ, ktorý je všeobecný Kritériá merania: • cieľ je stanovený široko, vždy z hľadiska p/k • cieľ je odvodený od 1. časti sesterskej diagnózy (problému) • jeden cieľ = jedna diagnóza • cieľ je dosiahnuteľný, reálny vzhľadom ku stavu a možnostiam p/k • k dosiahnutiu cieľa sú dostupné zdroje (ľudské, materiálne, technické, organizačné) • stanovenie cieľa vyžaduje obojstrannú komunikáciu • cieľ je stručný, reálny, podľa možnosti vyjadrený v pozitívnych termínoch • cieľ je pozorovateľný, objektivizovateľný a merateľný

 7. STANOVENIE CIEĽA Cieľ obsahuje nasledujúce časti: • PODMET,ktorým je pacient, klient, dieťa, matka, rodina, rodičia, komunita alebo jeho atribút, fyziologická súčasť ľudského organizmu (spánok, močenie, dýchanie, sebaopatera, dojčenie, myslenie, objem telesných tekutín, správanie, vedomosti, zručnosti, priechodnosť dýchacích ciest, vyprázdňovanie, koža, výživa, postoje, adaptácia, komunikácia, prehĺtanie, sebaúcta apod.) • PRÍSUDOK, ktorým je aktívne sloveso – zvýši, zníži, zlepší, dosiahne, obnoví, predíde, nadobudne, znovunadobudne, upraví, zmierni, doplní, udrží, dodrží, preukáže, zachová, zmení, rozvinie • PREDMET, podmienky, časové ohraničenie (neuvádza sa pri potencionálnych problémoch), príp. iný potrebný modifikant

 8. VÝSLEDNÉ KRITÉRIÁ • sestra určí príslušný počet výsledných kritérií (priemerne 3 – 6) k jednému cieľu sesterskej diagnózy Kritériá merania: • kritériá sú konkretizáciou všeobecného cieľa • kritériá odpovedajú na otázku: Čo p/k robí (má), ako vyzerá (správa sa), keď sa cieľ dosiahol? • kritériá sú jednoznačné, podľa možnosti vyjadrené v pozitívnych termínoch • kritériá odrážajú činnosť, správanie sa p/k a nie činnosť sestry • stanovené kritériá neobsahujú nemerateľné vyjadrenia, tzn. slovesá – pozná, vie, chápe, uvedomuje si, cíti, pociťuje úľavu, nepociťuje svrbenie, dbá, ale aj, má vedomosti, nemá bolesť, je bez hnačky, akceptuje, ovláda, apod.

 9. VÝSLEDNÉ KRITÉRIÁ • PODMET, ktorým je pacient alebo fyziologická súčasť ľudského organizmu • PRÍSUDOK, ktorým je aktívne sloveso – popisuje, definuje, hovorí, menuje, robí, vykonáva, cvičí, aplikuje, oznamuje, zúčastňuje sa, ukazuje, zostaví, určí, odkašliava, vysvetľuje, zaspáva, spí, prijíma, vyprázdňuje sa, otáča sa, mení, podieľa sa, využíva, sleduje (sa), pýta sa/si, spolupracuje, užíva, rozpráva (sa), verbalizuje, zaznamenáva, žiada (si), udáva, zabezpečuje (si), konzumuje, prejde, demonštruje, ošetruje si, identifikuje, nadväzuje, zapája sa, pomáha, používa, dokumentuje, zapisuje, dodržiava, odstraňuje, meria, manipuluje, dýcha, postupuje, diskutuje, aktivizuje sa, vytvára, konzultuje, komunikuje, prehĺta, váži sa, (vy)pije, hlási, informuje, pohybuje (sa), umýva (sa), inhaluje, prípadne má (napr. fyziologické funkcie v norme, čisté dýchanie, kožu celistvú, (nedonosenec) termoreguláciu zabezpečenú, polohu bezpečnú, stolicu denne, pôvodnú hmotnosť, ružovú farbu kože, ošetrenú kolostómiu, kožný defekt zhojený, príjem a výdaj tekutín v rovnováhe, zachovanú pulzáciu)

 10. VÝSLEDNÉ KRITÉRIÁ • MODIFIKANTY, ktoré sú merateľné, kontrolovateľné, ľudskými zmyslami pozorovateľné, objektivizovateľné • KRITÉRIÁ OČAKÁVANÝCH VÝSLEDKOV • predmet – miesto – čas – spôsob – rýchlosť – presnosť – vzdialenosť – kvalita

 11. PLÁNOVANIE Plánovanie ošetrovateľských statégií • ošetrovateľské stratégie = zásahy = intervencie - sú činnosti sestier zvolené na liečbu v intenciách špecifických sesterských diagnóz na dosiahnutie pacientových cieľov • stratégie sa zameriavajú na etiológiu - druhú časť sesterskej diagnózy • výber ošetrovateľských stratégií je rozhodovací proces • stratégia má zodpovedať pacientovmu veku, zdravotnému stavu, jeho systému hodnôt a viery • stratégia má byť dosiahnuteľná, zlučiteľná s inými metódami, založená na vedomostiach a skúsenostiach

 12. PLÁNOVANIE Napísanie sesterských ordinácií Dátum Akčné sloveso Obsahová oblasť (kde a čo) Časový prvok (kedy, ako dlho a ako často) Podpis

 13. PLÁNOVANIE Napísanie plánu ošetrovateľskej starostlivosti • je písomným vodidlom podávajúcim organizované informácie o pacientovom zdraví v logickom celku, zameriava sa na zásahy, ktoré musí sestra urobiť ako odpoveď na zistené pacientove sesterské diagnózy na splnenie stanovených cieľov Cieľom písomného plánu je: • usmerniť individualizovanú starostlivosť • zabezpečovať kontinuitu starostlivosti • pomáhať určiť, ktoré z potrieb pacienta treba dokumentovať do pacientovho záznamu • slúžiť ako vodidlo na predeľovanie ošetrovateľského personálu • slúžiť ako doklad pre platby zdravotných poisťovní

 14. PLÁNOVANIE Pokyny na písanie plánov ošetrovateľskej starostlivosti • na pláne uveďte dátum a podpíšte ho • kľúčové slová vyjadrujte štandardizovanými medicínskymi symbolmi a prijatými skratkami • prispôsobte plán pacientovým potrebám • zahrňte do plánu preventívne a zdravie chrániace aspekty rovnako ako liečebné, a tiež koordinačné aktivity a spoluprácu

 15. PLÁNOVANIE Konzultovanie • poradenie sa o odborných otázkach Proces konzultovania má 6 stupňov: • identifikácia problému • získavanie príslušných údajov o pacientovi • výber konzultanta • komunikáciu problému a príslušných informácií • diskusiu s konzultantom o jeho odporúčaniach • včlenenie odporúčaní do pacientovho ošetrovateľského plánu