1 / 47

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012. Hemtjänst Servicehus. Presentation . Om undersökningen Svarsfrekvens Resultat Bakgrundsfrågor Resultat per fråga över tid Resultat män/kvinnor Resultat vem har besvarat enkäten Resultat per regiform

benito
Télécharger la présentation

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. StadsledningskontoretBrukarundersökning inom äldreomsorgen2012 Hemtjänst Servicehus

  2. Presentation • Om undersökningen • Svarsfrekvens • Resultat • Bakgrundsfrågor • Resultat per fråga över tid • Resultat män/kvinnor • Resultat vem har besvarat enkäten • Resultat per regiform • Andel nöjda per stadsdel

  3. Om undersökningen • Undersökningen är en totalundersökning och riktas till samtliga hemtjänstmottagare som antingen bor i eget så kallat ordinärt boende eller på servicehus. Undersökningen omfattar regiformerna kommunal regi, entreprenader och privatregi.Urvalet är hämtat från Stockholms stads register. • Undersökningen genomfördes med hjälp av postala utskick där möjlighet gavs att besvara enkäten via en webblänk med personliga inloggningsuppgifter eller postalt. Totalt genomfördes tre postala påminnelser. • Genomförande vecka 33-43år 2012. • Denna rapport visar resultaten för hemtjänstmottagare boende på servicehus i hela staden. Jämförelse görs även mellan år 2011-2012, kön, vem har svarat och regiform såvida minst 5 personer har svarat i respektive grupp. Som privat regi räknas regiformen privat regi i staden och entreprenörer i staden. Som kommunal regi räknas regiformen egen regi i staden. • Totalt för staden inkom 933 st svar vilken ger en svarsprocent på 66 %. • Påståendet ”Jag känner mig nöjd med min hemtjänst” är indikator. • Maskinella avrundningar och internt bortfall förekommer. • Andel som har svarat ”vet ej” visas vid sidan av diagrammen, även andel ”stämmer ganska bra” och ”stämmer helt” visas som andel nöjda vid sidan av diagrammen. • Markör Marknad & Kommunikation AB, Maria Eklund, maria.eklund@markor.se

  4. Svarsfrekvens

  5. Bakgrundsfrågor

  6. Resultat per fråga över tid

  7. Resultat män/kvinnor

  8. Resultat vem har besvarat enkäten

  9. Resultat per regiform

  10. Andel nöjda per stadsdel

More Related