1 / 14

Jobba inom EU

Jobba inom EU. En JoKhaMoshyamexandra Presentation. 2013-05-29. Jobba inom EU. Executive Producers Gunnar Ärnström a nd Carl-Göran Bjurman. Bakgrund. EU-kursen presenterar: Genomgång med Moshreq och Khalid. Vad är EU-kursen? Vår fokusgrupp . Vad har vi lärt oss?

larya
Télécharger la présentation

Jobba inom EU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Jobba inom EU En JoKhaMoshyamexandra Presentation 2013-05-29

 2. Jobba inom EU ExecutiveProducers Gunnar Ärnström and Carl-Göran Bjurman

 3. Bakgrund

 4. EU-kursen presenterar:Genomgång med Moshreq och Khalid • Vad är EU-kursen? • Vår fokusgrupp. • Vad har vi lärt oss? • Studiebesök och jobbinformation

 5. Besök från Arbetsförmedlingen - Hilal Tercan(EURES-rådgivare – Internationellt arbete) Då fick vi veta följande: Om du är EU/EES-medborgare • Krävs inget arbetstillstånd. • Har du fri rörlighet i EU/EES-Schweiz • Har du rättigheten att arbeta i ett annat medlemsland på samma villkor som medborgare i det landet. • Kan det i vissa falI finnas krav på arbetstillstånd, under en övergångsperiod, för medborgare i nya EU-länder. • EU = Alla 27 medlemsländer, EES = Island, Liechtenstein, Norge Slutligen innefattas även Schweiz, sedan 2002.

 6. Hilal Tercan, forts. Vi fick även veta följande: Om du är icke-EU/EES-medborgare • Krävs arbetstillstånd • Kan regelverket skilja sig beroende på om du räknas som ”varaktigt bosatt” i ett EU-land (För att få status som varaktigt bosatt ska du ha bott i ett EU-land i minst fem år med uppehållstillstånd. Du ska också ha permanent uppehållstillstånd och kunna försörja dig.)

 7. Lite statistik och data • Arbetslöshet (20-64) inom EU (27 länder): 10,9% (Mars 2013) • Ungdomsarbetslöshet (15-24) inom EU (27 länder): 23,5% (Mars 2013) • Ovanstående statistik kan dock ses som osäker på grund av tendenser hos ungdomar i denna ålder att studera heltid.

 8. I BrysselMöte med Roland Bladh, – DG Employment, Social Affairs and Inclusion • ProgrammeManager för EU policiesSweden • ESF, Europa 2020 och Direktiv 2005/36/EG

 9. Europeiska Socialfonden - ESF • Artikel 162 (f.d. artikel 146 FEG) - Ur den konsoliderade versionen av ”Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt”. • För att förbättra arbetstagarnas sysselsättningsmöjligheter på den inre marknaden och på så sätt bidra till en höjning av levnadsstandarden ska en europeisk socialfond upprättas enligt nedan nämnda bestämmelser; den ska ha till uppgift att inom unionen främja möjligheterna till sysselsättning och arbetstagarnas geografiska och yrkesmässiga rörlighet samt att underlätta deras anpassning till för­ändringar inom industrin och i produktionssystemen, särskilt genom yrkesutbildning och omskol­ning.

 10. Europa2020 • Sysselsättningsgrad (EU): 75% av befolkningen mellan 20-64 års ålder ska ha någon typ av anställning. I Sverige hade man 2011 följande situation: Nationellt Mål: 80%2011: 79,4% Mål för 2020: >80%

 11. 2020 i korthet.

 12. Direktiv 2005/36/EG • Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU • Utöva yrke pemanent eller tillfälligt? • Olika regler för olika yrken. • Yrken vars minimikrav har harmoniserats på EU-nivå: Läkare, sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, tandläkare, veterinär, barnmorska, farmaceut och arkitekt. Även kallade sektorsyrken. • Yrken inom hantverk, industri eller handel som anges i bilaga IV. • Alla andra yrken. Kallas ofta för ”yrken som omfattas av den generella ordningen”.

 13. Direktiv 2005/36/EG forts. • Medborgarskap? Tredjelandsmedborgare? • Familjemedlem till medborgare i EU-land. • Ställning som varaktigt bosatt. • Flyktingstatus. • Examensbevis från eftergymnasial utbildning med jobberbjudande. (Så kallat ”blåkort”). (Gäller ej i Storbritannien, Irland och Danmark.) • Förutsätter redan erkänd yrkeskvalifikation i det EU-land man är bosatt i. • Frågan blir då: Hur får man sina kvalifikationer erkända i första hand? En nationell fråga, separat från ovanstående EU-direktiv.

More Related