Download
judith muntal n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Judith Muntal PowerPoint Presentation
Download Presentation
Judith Muntal

Judith Muntal

173 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Judith Muntal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambiental des del món local Judith Muntal

 2. IBER-GEO CONSULTING S.L., és una empresa consultora especialitzada en organismes multilaterals i finançament internacional, que compta amb les següents línees de negoci: Consultoria en projectes de desenvolupament finançats per organismes multilaterals. Acompanyament a empreses (coaching) per la seva internacionalització a través del mercat multilateral. Recerca d’experts per projectes de desenvolupament internacional (FWC-CE). Fund-raising o recerca de finançament per projectes de desenvolupament. PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local IBER-GEO CONSULTING

 3. PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local PRESENTACIÓ DEL CURS Fonts de Finançament per a Projectes Ambientals Destinats a l’Àmbit Local

 4. PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local

 5. PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local

 6. PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local Contiguts 1ª Jornada Seminari Identificació de les principals barreres que existeixen en l’administració local per engegar accions de sostenibilitat Pausa café. Apropament als Fonts i Programes europeus pel sector ambiental 2007-2013. (3h): Programa Marc per a la Innovació i Competitivitat (PIC) Medi ambient: LIFE, Natura 2000 Energia Transport i mobilitat: Marco Polo Ecoinnovació Educació i Formació. Desenvolupament Rural i Agricultura: FEADER – CAP

 7. Identificació de les principals barreres que existeixen en l’administració local per engegar accions de sostenibilitat PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local

 8. Descentralització Fiscal Territorial: En els darrers 30 anys, s’ha produït a nivell estatal un important procés descentralitzador de la despesa pública. Creixent pes de l’Administració Autonòmica. La gran destinatària d’aquest procés ha estat l’Administració Autonòmica, que ha passat a gestionar el 33,7% de la despesa pública. Situació de l’Administració Local. El paper de l’Administració Local com a destinatari del procés descentralitzador ha estat escàs. Les administracions locals gestionaven en el seu conjunt en els anys 70, el 10% de la despesa pública. L’any 1998, amb l’aprovació de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, van passar a gestionar el 13,4%, un volum que s’ha mantingut fins el 2008, amb la gestió del 13.8% del total de la despesa pública PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local Finançament en l’àmbit local

 9. El finançament de les entitats locals es caracteritza pels següents trets: Forta dependència de les transferències externes, que representen el 70,6% del total dels ingressos per les Diputacions Provincials i el 38.1% pels Municipis. Poca rellevància dels recursos propis que representen el 19,1% del total de ingressos. Escàs finançament derivat de l’ús del patrimoni local, que representa el 0,1% dels ingressos per actius de les Diputacions Provincials i el 2,8 % del total municipal. Fort component d’endeutament extern, que arriba fins el 7,53% del total dels ingressos. A més d’una nova regulació del finançament i hisendes locals, una major participació de les entitats locals en la gestió dels fonts europeus es molt recomanable com a via de captació de recursos, especialment orientats a la implementació de projectes concrets. PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local Finançament en l’àmbit local

 10. INTRODUCCIÓ ALS FONS EUROPEUS PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local

 11. PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local LÍNEES D’ACTUACIÓ DELS FONS EUROPEUS R+D INNOVACIÓ I COMPETITIVITAT FONS DE COHESIÓ

 12. Investigació: el Setè Programa Marc d’Accions de Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Demostració; el Setè Program Marc de la Energia Atòmica (Euratom) d’Accions de Investigació i Formació en Matèria Nuclear (7PM). El pressupost total del 7PM de la CE pel període 2007-2013 és de més de 50.000 milions euros. Es tracta d’un instrument comunitari específic pel foment de la investigació i el desenvolupament. Està dedicat al co-finançament de projectes de investigació, desenvolupament tecnològic i demostració i es basa en convocatòries de propostes per projectes. Aquestes propostes són avaluades per experts independents (procediment de revisió inter pares). Es finançen projectes de investigació realitzats en col·laboració o de forma individual i activitats en desenvolupament de les capacitats i habilitats investigadores. Catalunya té un paper de lideratge com a guanyadora de propostes dins el 7PM. PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local Fons Europeus de R+D

 13. Innovació: Programa Marc per a la Innovació i Competitivitat (PIC): El Programa Marc per a la Innovació i la Competitivitat té com a objectiu fomentar la competitivitat de les empreses europees. Te assignat un pressupost de més de 3.600 milions d’Euro pel periodo 2007-2013. Els Programes específics del PIC impulsen la innovació (inclosa la ecoinnovació); afavoreixen els serveis d'assessorament a empreses a nivell regional i un millor accés al finançament, amb especial atenció a les petites i mitjanes empreses (PIME); potencien la implementació i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i promouen el desenvolupament de la societat de la informació, l’ús de les energies renovables i la eficiència energètica. El Programa s’articula a través d’actuacions i mecanismes de intervenció, a més de destinar part dels fonts a la concessió de subvencions a empreses i agents públics europeus i no europeus per tal de co-finançar projectes pilot i projectes d’aplicació comercial, a més de fomentar el intercanvi de bones pràctiques i el treball en xarxa. Aquestes subvencions es concedeixen per mitjà d’un sistema molt competitiu de convocatòries de propostes i de processos d’avaluació. Igual que en el cas del 7PM, no s’assignen percentatges fixes per regions ni Estats. PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local Fonts Europeus de Innovació

 14. Innovació: Programa Marc per a la Innovació i Competitivitat (PIC): El Programa s’articula a través de tres programes específics, amb estructura i programes de treball anuals propis: Programa para la Iniciativa Empresarial i la Innovació (IEI). L’objectiu del IEI és facilitar l’accés de finançament per PIMES de nova creació i en procés de creació i estimular la inversió en activitats de innovació, per afavorir la cultura de innovació i l’actitud emprenedora. Per assolir aquests objectius, el IEI compta amb els següents recursos: Instruments Financers del PIC, principalment de capital de risc i plans de garantía de préstec. Enterprise Europe Network, xarxa de centres regionals que presta serveis d’assessorament en matèria de innovació i negocis a agents i PIME; Fomento de les xarxes transnacionals de traeball formades per empreses innovadores i aquells agents implicats en iniciatives innovadores; Suport a la eco-innovació per un desenvolupament sostenible al món empresarial; Suport a la formulació de polítiques de foment a la iniciativa empresarial i la innovació. PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local Fonts Europeus de Innovació

 15. Innovació: Programa Marc per a la Innovació i Competitivitat (PIC): El Programa s’articula a través de tres programes específics, amb estructura i programes de treball anuals propis: Programa de Suport a la Política en matèria de Tecnologies de Informació i Comunicació (PAP-TIC). El PAP-TIC pretèn desenvolupar un espai únic europeu de la informació per enfortir el mercat interior europeu de productes i serveis de TIC i promoure una societat de la informació més inclusiva proporcionant serveis públics més eficients que permetin una millora de la qualitat de vida. Es fomenta el intercanvi de millors pràctiques, el treball en xarxa i l’analisi de polítiques. Programa «Energia Intel·ligent – Europa» (EIE). El programa EIE s’orienta a l’eficiència energètica i ús racionals dels recursos energètics a través del foment de les energies renovables i el desenvolupament de noves fonts energètiques, especialment pel sector de transport. Contempla el finançament de projectes pilot, projectes d’aplicació comercial i de promoció i difusió per incentivar el desenvolupament de capacitats, el intercanvi d’experiències, el desenvolupament del mercat, la informació i la sensibilització; la educació i la formació. PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local Fonts Europeus de Innovació

 16. La Política Regional 2007-2013 de la UE: La Unió Europea és una de les zones més desenvolupades del món. Tot i així, existeixen enormes disparitats econòmiques i socials entre els seus 27 Estats Membres i 268 regions que s’han incrementat a partir de les recents ampliacions (per exemple: Luxemburg és actualment set vegades més ric que el país més pobre de la UE, Rumania). A nivell regional, la diferència és encara més significativa. La política regional de la Unió Europea afavoreix la reducció de les diferències estructurals entre les regions de la UE, el desenvolupament equilibrat del territori comunitari i la igualtat de oportunitats entre les persones, a través de la transferència de recursos de les regions més riques a les mes empobrides. Es tracta doncs, d’un instrument de solidaritat financera i una poderosa eina de integració econòmica. La política regional de la Unió Europea es basa en dos valors fonamentals: Solidaritat:beneficiar als ciutadans i regions més desafavorides econòmicament i socialment respecte a la mitjana comunitària. Cohesió:reducció des diferents nivell de renda i riquesa existents entre els països i regions. PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local Fonts Europeus de Cohesió

 17. ¿Quins són els objectius d’aquests Fonts? Lapolítica regional de cohesió de la UEconstitueix la segona partida pressupostaria més important del període 2007-2013, amb una dotació de 347.410M€, que representa el35,7% del total del pressupost europeu. La nova política regional de la Unió Europea pel període 2007-2013 contribuirà a la consecució dels objectius fixats a l’Estratègia de Lisboaconcentrant-se en: Augmentar l’atractiu dels països i regions per a la inversió, millorant l'accessibilitat, oferint serveis de qualitat i protegint el medi ambient. Estimular la innovació, la iniciativa empresarial i la economia del coneixement a través del desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació. Crear més i millors llocs de treball, fomentant l'adaptabilitat dels treballadors e invertint més en capital humà. PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local Fonts de Cohesió Europeus

 18. PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local Classificació dels EM per regions Objectiu Escenario 2000-2006: (233.000M€, 0,43%PIB UE) Escenario 2007-2013: (347.410M€, 0,37%PIB UE-27)

 19. PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local Diferencies 2000-2006 vs 2007-2013

 20. DISTRIBUCIÓ DELS FONTS PER OBJECTIU: Convergència Competitivitat Territorial y Treball Cooperació Territorial Europea PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local 81,54% 15,95% 2,52%

 21. Els Fons de Cohesió es distribueixen per mitjà de diferents instruments i objectius d’actuació PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local Fonts de Cohesió Europeus

 22. PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local

 23. PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local DISTRIBUCIO DELS FONTS PER EM I SECTORS

 24. PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local Distribució dels Fons Estructurals 2007-2013

 25. El finançament regional s’assignarà d’acord amb els següents fons: El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER): per estimular la competitivitat de les regions promovent el canvi econòmic a través de la innovació i la promoció de la societat del coneixement, la iniciativa empresarial i la protecció del medi ambient. Un altres dels seus objectius és el foment de la cooperació transfronterera per mitjà de iniciatives conjuntes a nivell local i regional. El Fons de Cohesió: dirigit als Estats membres i regions menys desenvolupades, amb una PIB inferior al 90% de la mitjana europea. Finança accions relacionades amb xarxes transeuropees de transport i medi ambient com eficiència energètica i energies renovables; ferrocarrils; transport marítim i fluvial; sistemes de transport intermodal i la seva interoperabilitat; gestió del trànsit terrestre, marítim i aeri; mitjans nets de transport i transport públic. El Fons Social Europeu (FSE): per estimular la competitivitat i el treball adreçat a la millora del capital humà, fomentant l’educació permanent i augmentant la inversió en recursos humans; aprenentatge electrònic o e-learning; la innovació i creació d'empreses. PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local Els fons europeus

 26. El finançament regional s’assignarà d’acord amb els següents objectius: Objectiu de Convergència:Fonts Estructurals, Fonts Socials i Fonts de Cohesió És el objectiu prioritari dels fonts interns europeus i concentra el 81,54% del total de l'assignació pressupostaria. Substitueix l’anterior Objectiu 1 i per tant, s’adreça a aquelles regions amb un PIB per habitant inferior al 75% de la mitjana europea. Catalunya no es elegible S’adreça al desenvolupament de les infraestructures i potencial econòmic i humà dels Estats Membres i les Regions. S’orienta a la promoció de les condicions i factors que afavoreixen el creixement i permetin la convergència dels Estats membres i regions menys desenvolupades. PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local Fonts europeus per Objectiu

 27. Objectiu de Competitivitat Regional i de Treball:Fons estructurals (FEDER, FSE): Tots els Estats Membres poden sol·licitar finançament amb càrrec a aquest objectiu per fomentar la innovació, la investigació, el desenvolupament sostenible i la formació professional de les regions menys desenvolupades. Engloba el 15,95% del total dels fons socials i de cohesió. Substitueix els anteriors Objectius 2 i 3 dels fons estructurals i es centra en les regions de la Unió que queden fora de l’Objectiu de Convergència. L’acció del FEDER i de l’FSE en el marc d’aquest Objectiu se centrarà a reforçar la competitivitat i l’atractiu de les regions, i les ajudarà a anticipar els canvis econòmics i socials, especialment pel que fa a la innovació, la millora del medi ambient, l’accessibilitat, l’adaptabilitat dels treballadors i les empreses i el desenvolupament dels mercats de treball. El repartiment de diners entre estats es farà tenint en compte criteris de població elegible, prosperitat regional, atur i densitat de població, als quals potser s’afegirà el de l’ocupació. Catalunya és elegible per aquest Objectiu. PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local Fonts Europeus per Objectiu

 28. Objectiu de Cooperació Territorial Europea: Es destina a projectes trans-fronterers i intra-regionals de cooperació, fomentant la cooperació mitjançant iniciatives locals i regionals conjuntes, així com la cooperació i el intercanvi d’experiències entre regions i estats membres. Engloba el 2,52% del total dels fons socials i de cohesió Parteix de l’experiència positiva de la iniciativa INTERREG. Té com a finalitat promoure una integració equilibrada del territori de la UE mitjançant la cooperació transfronterera, transnacional i interregional. La Comissió ha proposat la creació d’un nou instrument jurídic de cooperació transfronterera («autoritat regional transfronterera»), que tindrà la capacitat de desenvolupar les activitats de cooperació en nom de les autoritats públiques implicades a banda i banda de les fronteres. PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local Fonts Europeus per Objectiu

 29. Àmbits subvencionables 2007-2013 A més d’aquests tres objectius, la política de cohesió tindrà en compte certes característiques o necessitats específiques de determinades regions o àrees, concretament: La dimensió urbana: suport a les estratègies per lluitar contra l’alta concentració de problemes socials, econòmics i mediambientals de les aglomeracions urbanes. Àrees rurals o dependents de la pesca: infraestructures per millorar l’accessibilitat; increment de les xarxes de telecomunicacions i serveis; diversificació econòmica; reforçament dels enllaços entre les àrees urbanes i les rurals; desenvolupament d’instal·lacions turístiques i rurals. Àrees amb handicaps naturals permanents: inversions per millorar l’accessibilitat i promoure activitats econòmiques relacionades amb el patrimoni cultural, l’ús sostenible dels recursos naturals i el sector turístic. Regions d’ultramar. PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local Territoris amb especificitats

 30. Les preguntes a respondre són: ¿Què són? i ¿Perquè es creen? ¿Quins són els objectius d’aquests Fonts? ¿Quins són els seus instruments? La nova política regional de la Unió Europea pel període 2007-2013 contribuirà a la consecució dels objectius fixats a l’Estratègia de Lisboa: “Fer de la UE l’economia basada en el coneixement més competitiva i dinàmica del món, capaç de crèixer economicament de manera sostinguda i sostenible, compatible ambientalment; amb més i millors llocs de treball i major cohesió social” PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local Introducció als Fonts Europeus

 31. La UE disposa de tres instruments principals de finançament comunitari i fonts de finançament sectorial: Investigació, 7PM: el Setè Programa Marc d’Accions de Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Demostració; el Setè Program Marc de la Energia Atòmica (Euratom) d’Accions de Investigació i Formació en Matèria Nuclear (7PM). Innovació, PIC: Programa Marc per a la Innovació i la Competitivitat (PIC). Política de cohesió, Fonts Estructurals i Fonts de Cohesió (FE). Cada regió o Estat membre (EM) ha elaborat, d’acord amb la CE i en associació amb els seus agents públics i privats implicats, un seguit de programes operatius que abarquen la totalitat del període de programació 2007-2013. A diferència del 7PM i del PIC, la gestió dels Fonts Estructurals està descentralitzada i delegada a entitats d’àmbit nacional o regional. El Fonts Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), també finança inversions per a la innovació en agricultura, silvicultura i industria alimentària en zones rurals. Fonts Europeu de Pesca (FEP) proporciona ajudes en l’ámbit de l’activitat pesquera. PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local Introducció als Fonts Europeus

 32. PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local Comparació de l’assignació dels fonts europeus 2006-2013

 33. PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local PROGRAMES DE FINANÇAMENT AMBIENTAL A LA UE Fons de Finançament per a Projectes Ambientals Destinats a l’Àmbit Local

 34. El sector del medi ambient a la UE La política de medi ambient és un dels elements vertebradors del model europeu, basat en el desenvolupament econòmic sostenible i és un dels àmbits d’actuació en que la UE i els Estats Membres (EM) ostenten competències compartides. Assegurar el desenvolupament sostenible i un alt nivell de protecció del medi ambient és un requisit en totes les polítiques de la Unió Europea. Per això, la política regional europea promou les tecnologies compatibles amb el medi ambient i les iniciatives de transport, energia i infraestructures sostenibles, així com a mesures per protegir la qualitat de l’aigua, de l’aire i del sòl. Les regions europees hauran d’afrontar de manera creixent els efectes del canvi climàtic i nous reptes d’abastament i rendiment energètic, que podran variar d’una regió a una altre (mentre un 7% de la població de la UE viu en zones exposades a inundacions, un 9% viu en zones amb més de 120 dies a l’any sense pluges). Al període pressupostari 2007-2013, el import totals dels Fons Estructurals i de Cohesió assignats als programes ambientals s’ha duplicat amb respecte al període anterior fins assolir els 100.000 milions d’Euro, el 30% del total del pressupost comunitari. La meitat d’aquesta inversió es dedicarà a inversions directes en infraestructures de tractament d’aigües i residus, renovació de llocs contaminats, reducció de la contaminació, protecció de la natura i prevenció de riscos. L’altre meitat s’orientarà a inversions indirectes amb un impacte ambiental en els sectors de transport i energia, eco-innovació, gestió ambiental per empreses, regeneració urbana i rural i eco-turisme. PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local

 35. El sector medi ambient a la UE L’actual marc de la Política Europea en Medi Ambient s'emmarca en el 6e Programa Ambiental 2002-2012. No té caràcter vinculant però estableix l’estratègia i els objectius de la CE a mig i llarg termini. Els principals objectius de la política ambiental de la UE són: Canvi Climàtic. Natura i Biodiversitat Medi ambient i Salut Recursos Naturals i Residus El Programa Ambiental 2002-2012 opera en 7 eixos temàtics: Contaminació Atmosfèrica Prevenció de residus i reciclatge Medi Marí Protecció dels sòls Ús sostenible dels pesticides Ús sostenible dels recursos naturals Medi ambient urbà PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local

 36. Ambit de actuació dels Fons Europeus Interns

 37. PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local Àmbit d’actuació dels fons europeus - Medi Ambient

 38. Convocatòries Europees El finançament europeu en temes ambientals s’adreça principalment a les següents temátiques: Medi ambient: LIFE, Natura 2000 Energia Transport i mobilitat: Marco Polo Ecoinnovació Educació i Formació. R+D Desenvolupament Rural i Agricultura: FEADER – CAP PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local

 39. MEDI AMBIENT - LIFEhttp://ec.europa.eu/environment/life/ Descripció: LIFE+ Natura I Biodiversitat: Contribuir a l’aplicació de la política i legislació comunitàries en matèria de natura i biodiversitat, també a nivell local i regional; i donar suport al desenvolupament i execució de la Xarxa Natura 2000, incloent hàbitat i especies litorals i marines. LIFE+ Política i Govern Ambiental: Els objectius específics d’aquest àmbit temàtic es relacionen amb el canvi climàtic; medi ambient, salut i qualitat de vida; aixó com recursos naturals i residus: Contribuir a la consolidació de coneixements pel desenvolupament, valoració, seguiment i avaluació de la política i legislació ambiental. Facilitar l’aplicació de la política comunitària ambiental, en l’àmbit local i regional. Propiciar una millor gobernança en l'àmbit ambiental, a partir de la coordinació d’actors implicats LIFE+ Informació i comunicació: Difusió d’informació (campanyes, conferències i activitats) per fomentar la sensibilització entorn a les temàtiques ambientals, incloent la prevenció d’incendis forestals. Pressupost:amb un pressupost total de més de 2 bilions d’Euro pel tot el periode pressupostari, el pressupost de la convocatòria 2010 ha estat de 243M€. Convocatòries 2010: les convocatòries LIFE s’han de sotmetre a una primera selecció dels Organismes Nacionals. La convocatòria 2010 tenia com a termini Nacional, el passat mes de Setembre; mentre que la UE fará la seva selecció a partir del 4 d’Octubre. . PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local

 40. MEDI AMBIENT - LIFEhttp://ec.europa.eu/environment/life/ PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local

 41. MEDI AMBIENT - LIFERecerca projectes PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local

 42. BIODIVERSITAT - NATURA 2000http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm Descripció: Xarxa Natura 2000 és una xarxa ecològica europea d’àrees de conservació de la biodiversitat. Consta de Zones Especials de Conservació designades en relació a la Directiva Hàbitat i Zones d’Especial Protecció per les Aus, d’acord a la Directiva d’Aus. La seva finalitat és assegurar la supervivència a llarg termini de les espècies i hàbitats més amenaçats d’Europa, contribuint a preservar la biodiversitat europea. És el principal instrument per la conservació de la natura a la UE. La Directiva d'Hàbitats estableix clarament que la responsabilitat de la gestió dels espais natura 2000 recau sobre els Estats Membres o organismes regionals, dependent del nivell de descentralització administrativa- Pressupost:s’estima una assignació pressupostària anual de 6.100MEUR pel co-finançament de les actuacions de preservació i gestió de la Xarxa Natura 2000. Aquest finançament està integrat en les diferents fonts europees (Cohesió, Estructurals, FSE, etc) que estan descentralitzades als estats membres, per tant, el finançament d’aquest actuacions han de contemplar-se a nivell de PDR regional/estatal. Convocatòries 2010: Es contemplaren en les convocatòries previstes en l’àmbit autonòmic i estatal. . PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local

 43. ENERGIAhttp://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htmENERGIAhttp://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm Descripció: El Programa Energia Intel-ligent Europa (EIE) forma part del Programa Europeu de Competitivitat i Innovació CIP. Té com objectiu la millora energètica i l’adaptació al canvi climàtic de la UE. Els projectes que finança generalment tenen una duració de 2-3 anys i s’ha d’establir en consorcis que incloguin almenys 3 socis de 3 països diferents europeus. Les propostes han d’estar orientada a projectes innovadors adreçats al compliment dels objectius Europa 2020: reducció 20% emissió CO2; augment 20% d'eficiència energètica; augment 20% d’energies renovables. Els projectes han de garantir la transferència de coneixement entre països europeus, amb un important component de rèplica de bones pràctiques entre estats membres.Igualment, s’adreça a aquells projectes que permeten resoldre debilitats del mercat energètic oferint solucions específiques. Pressupost: amb un pressupost global de 730 milions d’Euro co-finança projectes europeus d’energia a través de convocatòries anuals de propostes. El cofinançament arriba fins el 75% dels costos elegibles. Convocatòries2010 -2011: la convocatòria 2010 està tancada. La propera convocatòria es publicarà al primer semestre 2011. Al gener es celebrarà a Brusel-les el EIE Info Day 2011, que desprès es seguirà amb National Info Days a nivell d’Estats Membres (de moment, nomès previstos a Madrid al març i a Canàries, a l’abril). A nivell català, l’agència d’energia que dóna suport al Programa és l’Agència d’Energia de Lleida (C/ Tallada, 32). Entitats elegibles:: organitzacions públiques i empreses privades dels estats membres de la UE, incloent Croàcia, Islàndia Liechtenstein i Noruega. PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local

 44. ENERGIA PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local

 45. ENERGIA – Recerca projectes PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local

 46. ENERGIA – Recerca socis PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local

 47. ENERGIA – EIE Info Day 2011 PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local

 48. E-TEN 2010http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/grants/doc/2010/2010_ten_e_call_en.pdf Descripció: El Programa TEN persegueix l’establiment i desenvolupament de xarxes transnacionals, també en l’àmbit de les infraestructures energètiques (E-TEN). Els objectius de la convocatòria E-TEN 2010 contemplen: Reforçament de la seguretat i de la diversificació dels proveïdors energètics; Promoure el desenvolupament i la reducció de l’aïllament de les regions més desafavorides; Contribuir al desenvolupament sostenible, a partir de la promoció d’energies renovables. Pressupost: partida pressupostària prevista per l’any 2010 és de 20M€. El cofinançament contemplat és del 50% dels costos elegibles en el cas de l’elaboració d’estudis; i el 10% dels costos elegibles en els projectes de construcció d’obra Convocatòries2010 : la convocatòria 2010 va finalitzar el passat mes d’abril. Entitats elegibles:: organitzacions públiques nacionals o regionals dels estats membres de la UE PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local

 49. ENERGIA / E-TEN PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local

 50. TRANSPORT I MOBILITAThttp://ec.europa.eu/transport/marcopolo/home/home_en.htm Descripció: El Programa Marco Polo forma part del Programa Europeu de Competitivitat i Innovació CIP i està gestionat des de l’Agència Europea de Competitivitat i Innovació (AECI). Té com objectiu la millora de la mobilitat i el impuls a sistemes de transport més sostenibles Els projectes que finança generalment tenen una duració de 2-3 anys i s’ha d’establir en consorcis que incloguin almenys 3 socis de 3 països diferents europeus. Els àmbits d’actuació 2010 han estat: accions de connexió modal; autopistes marítimes, actuacions de descongestió viària i transferència tecnològica en l'àmbit logístic. Pressupost: amb un pressupost global de 450 milions d’Euro, la partida pressupostària assignada a l’any 2010 era de 64 milions d’Euros. El cofinançament és del 35%-50% dels costos elegibles. Convocatòries2010 -2011: la convocatòria 2010 està tancada. La propera convocatòria es publicarà al primer trimestre 2011. La setmana vinent (4-5 Octubre) es celebra un Info Day a Vienna. Entitats elegibles:: organitzacions públiques i empreses privades dels estats membres de la UE, incloent Croàcia, Islàndia Liechtenstein i Noruega. PLA DE FORMACIÓ AMBIENTAL 2011 Mecanismes per impulsar accions de sostenibilitat ambienta des del món local