1 / 10

Religion på B-niveau

Religion på B-niveau. Christina Egholm. Religion B på forskellige måder. 0 til B i studieretning (stx) 0 til B som valgfag (vuc) C til B som valgfag (stx, hf, vuc). Udfordringer ved tilrettelæggelse. Valgfagshold fra C til B:

bob
Télécharger la présentation

Religion på B-niveau

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Religion på B-niveau Christina Egholm

  2. Religion B på forskellige måder • 0 til B i studieretning (stx) • 0 til B som valgfag (vuc) • C til B som valgfag (stx, hf, vuc)

  3. Udfordringer ved tilrettelæggelse Valgfagshold fra C til B: • Forskellige C-niveau-hold, forskellige lærere, forskellige forløb (måske endda forskellige skoler) • Parallellitetsproblemet

  4. Religion B i korte træk Rel B = Rel C + teori + hovedværk + feltarbejde + skriftligt projekt + mulighed for SRP (stx) (+ generelt mere fordybelse)

  5. Opstart • Kort introforløb: • ”Er sporten vor tids religion?” (artikel) • Arbejde med religionsdefinitioner • ”Findes religionerne?” (fra Islamdebat af Allan Poulsen, Systime 2008) • Essentialisme versus socialkonstruktivisme

  6. Religionsfaglig teori • Altid teori i anvendelse • ”Store” og ”små” teorier

  7. Hovedværklæsning • Formål: • Fordybelse • Studiekompetence • Religionsfaget er ikke kun ”highlights” • Ca. 30 sider • Religiøs eller religionsfaglig tekst

  8. Feltarbejde • Religion er ikke kun skrevet, også levet! • Mest mulig selvstændighed i forberedelse og udførelse giver storartede resultater(men hjælp/følgebrev kan være nødvendigt) • Kan være med/uden feltrapport, men der bør være tid til mundtlige fremlæggelser. • http://www.religion.dk/artikel/258663:Fagbegreber--Feltarbejde-i-religion?all=1

  9. Projekt • 4-5 sider pr. person (gerne flere sammen) • Tager udgangspunkt i undervisningen • Kan være flerfagligt • Skal fremlægges mundtligt • Indgår i den mundtlige eksamen • Elevtid?? – Lokale forhandlinger…

  10. Religion i studieretningsprojektet • Fra 2009 muligt at inddrage B-niveau-fag uden for studieretningen • Væsentligt at eleverne viser religionsfaglig kunnen – og ikke blot redegør for religionsfaglig viden • Viden i anvendelse

More Related