1 / 7

BP HOLDINGS

BP HOLDINGS. http://www.nytimes.com/2012/10/22/business/global/bp-board-approves-rosneft-deal.html?_r=1&. BP styrelsen godkänner Rosneft Deal, bp holdings. Bp holdings

bonner
Télécharger la présentation

BP HOLDINGS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. BP HOLDINGS http://www.nytimes.com/2012/10/22/business/global/bp-board-approves-rosneft-deal.html?_r=1&

  2. BP styrelsengodkännerRosneft Deal, bp holdings Bpholdings Moskva – BP: s styrelsehargodkäntetterbjudandefråndetryskastatligaoljebolagetRosneft, köper de flestaav BP: s verksamhet i Rysslandförkontanterochaktier i Rosneft, ytterligarekonsolideraRysslandskontrollavdessoljeindustrin, en verkställande med kunskapombeslutetsade. Enligtvillkoren i affären, BP skulleförbli i Ryssland men — ursprungligenminst — endastsom en minoritetsägare i ettoljebolagsomkontrollerasav President Vladimir V. Putin regering. Senarehoppas BP attanvändadennanyastrategiska slips med Kremlföratttrummauppandraföretag. BP hade telegraphing sin viljaattgöra en del förvisstidochRosneftlämnadesformelltetterbjudandepåtorsdagenattköpaut BP: s 50 procentavettsamriskföretagsomhärkallas TNK-BP.

  3. Styrelsensgodkännandefår BP: s verkställandedirektör, Robert W. Dudley, attförhandlaom de slutgiltigavillkorenför BP: s försäljningav sin ryskaanläggningarinom en rad av bra kombinationeravkontanterochaktier, sade den verkställandemakten med kännedomombeslutet. Intervallenvar 10 miljarder dollar till 14 miljarder dollar och 15-20 procentavRosneftsaktier. BP ärsannoliktattfåminst en plats i styrelsen. Ettformellttillkännagivandeväntasredan i måndags. BP: s aktiestegcirka 4 procentförraveckannärdetblevklartatt en uppgörelsevarnäraförestående. För BP kommerförsäljningsomdetstörstastegetännu i Mr. Dudley "krympaväxa" strategi i kölvattnetavoljeutsläppet 2010 golfen.

  4. Mr. Dudley, en Mississippian, tog över mitt i dennakatastrofochbeslutadeatt BP, attöverleva, sätter sin globalaverksamhetpå en nyfotgenomattsäljaäldre, mindrelönsammaområdenochkoncentrera sig påprospektering. BP sålttillgångar i länderfrån Venezuela till Vietnam. Ryskainnehavvar den störstasompassar in påkategorinförpotentiellaförsäljning, beståendeavmestadelsåldrandeoljefält i Sibirien med lite potential förnyautdata. Fortfarande, de svararförcirka 25 procentav BP: s globalaproduktionen, elleromsåmycketoljasom BP pumpar i Förentastaterna, inklusive Alaska. För den ryskaindustrin tar buyout av BP: s andel i TNK-BP en stor swath industrins full cirkeltillbaka till statligtägande. Rosneft's chief executive, Igor I. Sechin, en föredettamilitäraunderrättelse officer ochnäramedhjälpare till Mr. Putin, är en förespråkareförstörrestatligtägande i oljeindustrin.

  5. TNK-BP ärdettredjestörstaryskaoljebolaget; omRosneftköperutbåde BP ochhandfullryskamiljardärersomstyr den andrahalvanav TNK-BP, Rosneftkommerattblivärldensbörsnoteradestörstaoljeföretag, med en produktionpåcirka 4,5 miljoner fat per dag. "Vi har sett dettaanmärkningsvärtförstärkningavinverkanavRosneftochSetjinpersonligen," sade John Lough, tidigare TNK-BP tjänstemansomärRyssland specialist på Chatham House, en brittiskforskningorganisation, i en intervju. "Just nu, hurdetryskasystemetfungerarärgenomattuppnå en fördelningavinflytandeochtillgång till hyror" – elleroväntadevinster – "förattuppnåövergripandejämviktsomstatenbygger," sadehan. "Setjinsuppenbaraförstärkningavinflytandekankommagenomupprätthållabalansen. Detkanrubba apple kundvagn."

  6. För Mr. Putin utgördetta en milstolpe i konsolideringenavryskaoljeindustrin. Oljaochnaturgasbidrarcirka 50 procentav den federalabudgetenoch 60 procentavexportinkomster. För de flestaav Mr. Putinsbesittningsrättharolja sin biljett. Under Mr. Putinsomvalkampanjförravintern, till exempelkunderegeringen ladle utolja-inkomster-baseradeväcker i löner i den offentligasektorn. Mångasoldatlönerfördubblats i januari. Förutomskatterextraherarregeringenvinsterfrån den utdelningsomflertaletstatligaenergiföretag Gazprom ochRosneftbetala. Om Rosneftköper BP och de ryskapartnerna i TNK-BP, att den federalaregeringensandelavoljeindustrinstigaöver 50 procent.

  7. Näroljeprisernaär runt $100 gör per fat, den ryskaindustrinochregeringentillsammanscirka 1 miljard dollar omdagenfrån export avoljaochnaturgas. Andrew E. Kramer rapporterasfrånMoskvaoch Stanley Reed från London. bp holdings

More Related