1 / 33

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ. Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Σ Η. Ανασχεδιασμός διαδικασιών Εκπαίδευση προσωπικού Νομοθετικές αλλαγές Νέα μοντέλα διοίκησης. Π Ο Λ Ι

bozica
Télécharger la présentation

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ν. Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

 2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Σ Η • Ανασχεδιασμός διαδικασιών • Εκπαίδευση προσωπικού • Νομοθετικές αλλαγές • Νέα μοντέλα διοίκησης Π Ο Λ Ι Τ Ε Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ ON LINE Υπηρεσίες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Δημοκρατικές διαδικασίες Υποστήριξη Δημόσιων πολιτικών • ICT, INTERNET • ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ • ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν. Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

 3. ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ • Η διαδικασία με την οποία καθορίζεται εάν κάποιος ( ή κάτι) είναι στην πραγματικότητα αυτός ( ή αυτό) που ισχυρίζεται ότι είναι. Ν. Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

 4. ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΩΝ • 1. ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ • 2. ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙΣ • 3. ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ Ν. Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

 5. ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΒασικοί ορισμοί (1) • Κρυπτογραφία: Η Επιστήμη (και η τέχνη) η οποία έχει ως αντικείμενο την εξεύρεση μεθόδων για το μετασχηματισμό των κειμένων έτσι ώστε να είναι αναγνώσιμα μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα Ν. Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

 6. ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Βασικοί ορισμοί( 2) • Αλγόριθμοι κρυπτογραφίας Οι μέθοδοι και οι τεχνικές με τις οποίες πραγματοποιείται ο μετασχηματισμό των κειμένων • Κλειδί ( ή κρυπτογραφικό κλειδί)Ένα σύνολο χαρακτήρων που ενεργοποιεί τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης ή αποκρυπτογράφησης Ν. Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

 7. ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Βασικοί ορισμοί( 3) • Κρυπτογράφηση: Η διαδικασία με την οποία ένα αρχικό κείμενο μετασχηματίζεται, σύμφωνα με ορισμένο αλγόριθμο και κρυπτογραφικά κλειδιά ,έτσι ώστε να είναι αναγνώσιμο μόνο από εκείνους που γνωρίζουν τον αλγόριθμο και τα αντίστοιχα κλειδιά Ν. Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

 8. ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Βασικοί ορισμοί( 4) • Κρυπτογράφημα ( κρυπτοκείμενο)Το κρυπτογραφημένο κείμενο • Αποκρυπτογράφηση: Η διαδικασία με την οποία το κρυπτογραφημένο κείμενο αποκτά την αρχική του μορφή Ν. Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

 9. ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Βασικοί ορισμοί( 5) • Συμμετρική ΚρυπτογραφίαΧρησιμοποιεί το ΙΔΙΟ κλειδί για την κρυπτογράφηση και για την αποκρυπτογράφηση (κρυφό κλειδί) • Ασύμμετρη Κρυπτογραφία Χρησιμοποιεί ένα κλειδί για την κρυπτογράφηση και ένα άλλο κλειδί για την αποκρυπτογράφηση Ν. Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

 10. ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Κ Ρ Υ Π Τ Ο Γ Ρ Α Φ Η Σ Η Α Π Ο Κ Ρ Υ Π Τ Ο Γ Ρ Α Φ Η Σ Η Μήνυμα Μήνυμα Κρυπτογραφημένο μήνυμα Αποστολέας Παραλήπτης Ν. Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

 11. ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Παραλήπτης: ΝΟΤΑ Αποστολέας: ΝΙΚΟΣ Έρχομαι την Τρίτη Νίκος κοινό Κλειδί κοινό Κλειδί Α$φ*ωψκησγλ Αποκρυπτογράφηση Κρυπτογράφηση Έρχομαι την Τρίτη Νίκος Γνωστοί αλγόριθμοι: DES, IDEA, AES Ν. Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

 12. ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ • ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΛΕΙΔΙ(PUBLIC KEY) Γνωστοποιείται στο κοινό μέσω δημόσιων καταλόγων ή δημόσιας βάσης δεδομένων • ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ (PRIVATE KEY)Κρατείται απόρρητο. Το γνωρίζει μόνο ο ιδιοκτήτης του Ν. Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

 13. ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Μηνύματα που κρυπτογραφούνται με το ένα κλειδί αποκρυπτογραφούνται μόνο από το άλλο κλειδί ΧΡΗΣΗ • Επιβεβαίωση ταυτότητας του αποστολέα • Ανταλλαγή εμπιστευτικών μηνυμάτων Ν. Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

 14. ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Επιβεβαίωση ταυτότητας αποστολέα Παραλήπτης: ΝΟΤΑ Αποστολέας: ΝΙΚΟΣ Δημόσιο κλειδί Νίκου Έρχομαι την Τρίτη Νίκος Ιδιωτικό Κλειδί Νίκου Ας$γ&ξκνοδπγ Αποκρυπτογράφηση Κρυπτογράφηση Έρχομαι την Τρίτη Νίκος Αλγόριθμος RSA Ν. Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

 15. ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Εμπιστευτικά μηνύματα Παραλήπτης: ΝΟΤΑ Αποστολέας: ΝΙΚΟΣ Ιδιωτικό κλειδί Νότας Έρχομαι την Τρίτη Νίκος Δημόσιο Κλειδί Νότας Γη@σψνμκγξφ Αποκρυπτογράφηση Κρυπτογράφηση Έρχομαι την Τρίτη Νίκος Ν. Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

 16. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗΣHASH FUNCTION ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗΣ ΑΡΧΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ (ΑΜ) ΣΥΝΟΨΗ ΜΥΝΥΜΑΤΟΣ(ΣΜ) HASH VALUE Ν. Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

 17. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗΣΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ • ΜΗΝΥΜΑ Την Τρίτη θα σου στείλω χίλια ευρώ στην Εθνική τράπεζα. Νίκος • ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗΣ Διάβασε το πρώτο γράμμα της τρίτης, της έκτης, της έβδομης και της τελευταίας λέξης και γράψε το αποτέλεσμα Ν. Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

 18. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗΣHASH FUNCTION Την Τρίτη θα σου στείλω χίλια εθρώ στην Εθνική τράπεζα Νίκος ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗΣ θχεν Σύνοψη μηνύματος Ν. Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

 19. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΠΔ 150 25-6- 2001 • Ηλεκτρονική υπογραφή: δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία είναι συνημμένα σε άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα ή σχετίζονται λογικά με αυτά και τα οποία χρησιμοποιούνται ωςαπόδειξη γνησιότητας Ν. Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

 20. ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Προηγμένη Ηλεκτρονική υπογραφή: Πληροί τους εξής όρους: • Συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα • Είναι ικανή να προσδιορίσει ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητα του υπογράφοντος • Δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό έλεγχο • Συνδέεται με τα δεδομένα, ώστε να μπορεί να εντοπισθεί οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλοίωση Ν. Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

 21. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗστην πράξη Το κρυπτογραφημένο με το ιδιωτικό κλειδί του υπογράφοντος σύνολο των χαρακτήρων της σύνοψης αποτελεί την ηλεκτρονική ( ψηφιακή) του υπογραφή Ν. Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

 22. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Υπογραφή του μηνύματος Υπογεγραμμένο μήνυμα ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΝΥΜΑ Αλγόριθμος Σύνοψης Κρυπτογράφηση της Σύνοψης με το Ιδιωτικό κλειδί του υπογράφοντος ΣΥΝΟΨΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ιδιωτικό κλειδί Ν. Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

 23. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Παραλαβή του υπογεγραμμένου μηνύματος ΜΗΝΥΜΑ Αλγόριθμος Σύνοψης ΣΥΝΟΨΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΙΔΙΑ ; ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Αποκρυπτογράφηση με το Δημόσιο κλειδί του υπογράφοντος Ιδιωτικό κλειδί ΣΥΝΟΨΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ Ν. Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

 24. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ο Νίκος γράφει και υπογράφει Την Τρίτη θα σου Στείλω χίλια ευρώ στην Εθνική Τράπεζα Νίκος Υπογεγραμμένο μήνυμα Την Τρίτη θα σου Στείλω χίλια ευρώ στην Εθνική Τράπεζα Νίκος Αλγόριθμος Σύνοψης Ηλεκτρονική υπογραφή α β γ δ θ χ ε ν Κρυπτογράφηση α β γ δ Ιδιωτικό κλειδί Νίκου Ν. Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

 25. Η Νότα ελέγχει τη γνησιότητα και την ακεραιότητα του μηνύματος Υπογεγραμμένο μήνυμα Την Τρίτη θα σου Στείλω χίλια ευρώ στην Εθνική Τράπεζα Νίκος θ χ ε ν Αλγόριθμος Σύνοψης Ηλεκτρονική υπογραφή Σύγκριση Α β γ δ Κρυπτογράφηση θ χ ε ν Δημόσιο κλειδί Νίκου Ν. Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

 26. Υποδομή Δημόσιου ΚλειδιούPKI: Public key Infrastructure • ΤΟ PKI είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα από πολιτικές, διαδικασίες και τεχνολογίες, το οποίο παρέχει στους χρήστες του Διαδικτύου τη δυνατότητα να ανταλάσσουν πληροφορίες με μυστικότητα και ασφάλεια Ν. Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

 27. ΟΙ 4 ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ • ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑCONFIDENTIALITY • ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑAUTHENTICATION • ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑINTEGRITY • ΜΗ ΑΠΟΚΗΡΥΞΗNON REPUDIATION Ν. Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

 28. Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Certification Authority) • Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης είναι ένας Οργανισμός ( φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ο οποίος εκδίδει και δημοσιεύει πιστοποιητικά τα οποία συνδέουν το δημόσιο κλειδί του χρήστη με τα στοιχεία ταυτότητας του Ν. Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

 29. ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ • Το ψηφιακό πιστοποιητικό είναι ένα «επίσημο έγγραφο», συνήθως σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο συνδέει τα στοιχεία του κατόχου με τα στοιχεία της ηλεκτρονικής του υπογραφής Ν. Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

 30. ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ν. Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

 31. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3 ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 5 ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 4 ΠΕΛΑΤΗΣ 1 Ν. Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

 32. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Ενημέρωση ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επαλήθευση Δημόσιο κλειδί Υπογράφοντος Επαληθεύων Ν. Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

 33. Ν. Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

More Related