1 / 13

Proiectul orei de dirigenţie Educational class project

Proiectul orei de dirigenţie Educational class project. Profesor: Marandiuc Cornelia Teacher: Marandiuc Cornelia Clasa: Class: Subcomponenta : Educaţia pentru receptarea valorilor Subcomponent: Education for receiving the values Tema: Călătoria şi descoperirea marilor frumuseţi

bran
Télécharger la présentation

Proiectul orei de dirigenţie Educational class project

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Proiectul orei de dirigenţieEducational class project • Profesor: Marandiuc Cornelia • Teacher:Marandiuc Cornelia • Clasa: • Class: • Subcomponenta: Educaţia pentru receptarea valorilor • Subcomponent: Education for receiving the values • Tema: Călătoria şi descoperirea marilor frumuseţi • Theme: Traveling and discovering the great beauties

 2. -  să identifice călătoria(excursia, drumeţia) ca activităţi de recreere şi odihnă activă; - să înveţe ce înseamnă relaxare şi instruire; - să definească şi analizeze cele trei etape: pregătirea, desfăşurarea şi valorificarea excursiei; - să-şi trezească interesul pentru a fi în contact direct cu frumuseţile inepuizabile ale naturii, cu creaţiile artistice, folclorice, cu mărturiile unei culturi milenare pe pământul patriei, cu observarea oamenilor în acţiune, a relaţiilor dintre ei; - să-şi dezvolte spiritul de echipă, participativ şi competitiv - to identify the voyage (the trip, the camping) as recreation and active rest activities; -  to learn what recreation (relaxation) and training mean; -  to define and to analyse the three stages: the preparation, the course and the valorisation of the trip; -  to gain interest in taking direct contact with the nature’s everlasting beauties , with the artistic and folkloric creations, with the evidences of a millenary culture on the country’s lands, with observing people in action and observing their relationships; - to develop their team spirit, their participative and competitive spirits. Obiective operaţionale:Operational Objectives:

 3. prelegerea, observaţia, dialogul, sondajul de opinie, aprobarea şi dezaprobarea the discourse, the observation, the dialogue, the gallup pole, approving and disapproving. Metode şi procedee:Methods and educational processes:

 4. cooperant, bazat pe o cât mai largă antrenare a elevilor, în dezbaterea temei menţionate co-operant, based on a great students’ involvement, in debating the mentioned theme. Stil didactic:Educational style:

 5. dirigintele recomandă lectura prealabilă a unor materiale, scurte, dar bine selectate, legate de tema în discuţie the form master recommends to read previously some short materials, very well selected, connected with the discussion theme. Pregătirea temei:Preparing the theme:

 6. Organizarea clasei: se fac observaţii privind: ţinuta elevilor, aspectul clasei, punându-se un accent deosebit pe consolidarea deprinderilor de ordine şi comportare civilizată. Organizing the class: there are made comments regarding the students’ behaviour, the class aspect, insisting on the consolidation of the order and civilized behaviour habits. Conducerea şi desfăşurarea oreiLeading and carrying on the class

 7. Captarea atenţiei: Desfă-ţi dară aripile, suflet al naţiunii mele, loveşte cu ele puternic şi larg aerul lumii de jos şi ia-ţi ca un vultur zborul în zările senine şi curate. Vasile Pârvan Capturing the attention: Open your wings, my nation’s soul, kick strongly the beneath world’s air and fly away as an eagle into the clean and bright distance. Vasile Pârvan Anunţarea temei şi a obiectivelorAnnouncing the theme and the objectives

 8. Excursia e o chintesenţă a muncii educative. Ea uneşte în chipul cel mai fascinant toate laturile educaţiei. Ea pătrunde cu toate acele gânduri nespuse sau neîmplinite în celelalte activităţi. Excursia fie că este de o zi, două, o săptămână, două săptămâni, pe lângă „joc”, „plimbare”, „distracţii” trebuie să realizeze un popas de gând pentru oameni şi locuri, popas care va contura şi face neuitată ziua aceea. „A-ţi cunoaşte patria înseamnă a o iubi puţin mai mult” The trip is the essence of the educative work. It unifies, into the most fascinate way, all the sides of education. It crosses the other activities with all the untold and unfulfilled thoughts. The trip, whether it lasts a day or two, a week or two, besides ‘game’, ‘walk’, ‘fun’, it should realize a moment of thinking about people and places, a moment which will make that day unforgettable. ’Knowing your country means to love it a little more.’

 9. Bucureşti În inima ţării, oraşul vechilor ctitorii voievodale-oraşul primelor şcoli româneşti, al primelor ziare, şi instituţii în limba naţională. Oraşul marilor muzee şi case memoriale, oraşul marilor biblioteci, al Ateneului Român, şi întâlnirile noastre cu şcoala artei din întreaga lume. Oraşul parcurilor şi statuilor, oraşul bisericilor noastre sfinte purtătoare de idealuri. El este una din cele mai frumoase capitale ale lumii înconjurată de lacuri şi păduri, oraşul în care trăiesc şi trudesc mari oameni de ştiinţă şi artă. Bucharest In the country’s heart, the city of the old voivodeships – the city of the first Romanian schools, of the first newspapers, and institutions into Romanian. The city of the great museums and memorial houses, the city of the great libraries, of the Romanian Athenaeum and our encounters with the entire world’s art school. The city of parks and statues, the city of our holly churches, which bear our ideals. It is one of the most beautiful capital cities in the world, surrounded by lakes and forests, the city where live and fag the great people of science and art.

 10. „Sara pe deal buciumul sună cu jale/Turmele-l urc, stele le scapără-n cale/Apele plâng clar izvorând în fântâne/ Sub un salcâm dragă m-aştepţi tu pe mine.” Sunt ţinuturile care ne-au dat eternitate prin Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, George Enescu şi atâţia alţii. Vizitaţi casa din Liveni-Dorohoi a lui George Enescu şi o să auziţi în liniştea tălăngilor melodiile Sonatelor şi ale Rapsodiilor. Poposiţi la Ipoteşti şi în pădurea din preajmă „Lacul codrilor albastru/Nuferi galbeni îl încarcă”. Închinaţi-vă în bisericuţa din curtea Eminovicilor şi-o să auziţi …„-vezi mamă –rândunelele se duc/Se scutur frunzele de nuc/Se-aşază bruma peste vii,/ De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii?” 'Tis eve on the hillside, the bagpipes are distantly wailing,Flocks going homewards, and stars o'er the firmament sailing,Sound of the bubbling spring sorrow's legend narrating,And beneath a tall willow for me, dear one, you are waiting.’ These are the lands which gave us eternity through Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, George Enescu and so many others. Visit George Enescu’s memorial house from Liveni-Dorohoi and you’ll hear into the bells’ silence the melodies of the Sonatas and Rhapsodies. Lodge at Ipoteşti and into the surrounding forest ’Upon the forest pool’s deep blue/ Golden petalled lilies float’. Judeţul BotoşaniBotoşani District

 11. „-Mihai, băiatul mamei, unde te uiţi, unde ţi-e gândul?” „-Vezi mamă, sus pe cer i-o stea: Dar un luceafăr răsărit Din liniştea uitării Dă orizont nemărginit Singurătăţii mării.” Sau veţi pipăi cu ochii aducerii aminte obiectele din căsuţa marelui titan Nicolae Iorga văzut de G. Călinescu ca zmeul din poveste care venea tunând şi fulgerând la cursuri aruncând departe buzduganul. Zmeul care a făurit o operă ce cuprinde peste 20.000 de titluri. Pray into the little church from the Eminovici family courtyard and you’ll hear …’See the swallows quit the eaves/ And fall the yellow walnut leaves,/ The vines with autumn frost are numb,/ Why don't you come, why don't you come?’ ‘ Mihai, my boy, what are you looking at, what are you thinking of?’ ‘But Lucifer's slow sailing sparkCrept up out of the seaOver the horizon's arc, Prince of eternity.’

 12. se va da fiecărui elev să realizeze un itinerar turistic în regiunea geografică din care face parte oraşul lui. every student has to realize a touristic itinerary for the geographic region he or she lives in. Evaluare formativă:The formative evaluation:

 13. Încheiere • Closing • Se amintesc tema şi sarcinile elevilor pentru următoarea oră de dirigenţie. • The theme and the students’ tasks for the next educational class are reminded.

More Related