Download
statistika stanovni t va n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STATISTIKA STANOVNI Š T VA PowerPoint Presentation
Download Presentation
STATISTIKA STANOVNI Š T VA

STATISTIKA STANOVNI Š T VA

309 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

STATISTIKA STANOVNI Š T VA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. STATISTIKA STANOVNIŠTVA

 2. STATISTIKA STANOVNIŠTVAZNAČAJ • BROJ I STRUKTURA STANOVNIŠTVA UTIČU NA • OBIM, TOK I STRUKTURU PROIZVODNJE, RASPODELE I POTROŠNJE • DVOSTRUKA ULOGA STANOVNIŠTVA • PROIZVOĐAČ • U KOMPOZICIJI SA OSTALIM FAKTORIMA PROIZVODNJE • POTROŠAČ • KRAJNJI KORISNIK PROIZVEDENIH VREDNOSTI

 3. STATISTIKA STANOVNIŠTVADEFINICIJA • STANOVNIŠTVO U STATISTIČKOM SMISLU JE • SKUP LJUDIKOJI SE U ODREĐENOM MOMENTUNALAZE NA TAČNO ODREĐENOJ TERITORIJI

 4. STATISTIKA STANOVNIŠTVADEMOGRAFSKA STATISTIKAPODELA • DEMOGRAFSKA STATISTIKA – kvantitativnomanalizomstanja i kretanjastanovništva: • STATISTIKA STANJA (POPULACIONA) • STATISTIKA KRETANJA • VITALNA STATISTIKA (PRIRODNO) • STATISTIKA MIGRACIJE (MEHANIČKO)

 5. STATISTIKA STANOVNIŠTVAIZVORI PODATAKA O STANOVNIŠTVU • POPISI STANOVNIŠTVA • MATIČNE KNJIGE ROĐENIH, UMRLIH I VENČANIH • REGISTRI STANOVNIŠTVA • OSTALI IZVORI (Ankete)

 6. STATISTIKA STANOVNIŠTVAIZVORI PODATAKA O STANOVNIŠTVUPOPIS STANOVNIŠTVA • POPIS STANOVNIŠTVA • PODACI O CELOKUPNOM STANOVNIŠTVU (lica, domaćinstva, stanovi) • NA TERITORIJI ČITAVE ZEMLJE • U TAČNO ODREĐENOM KRITIČNOM MOMENTU, • A NA OSNOVU POSEBNIH UPITNIKA I PO ODABRANIM OBELEŽJIMA

 7. STATISTIKA STANOVNIŠTVAIZVORI PODATAKA O STANOVNIŠTVUISTORIJA POPISA • RIMSKA REPUBLIKA, PRVI POPIS STANOVNIŠTVA • 1637. POPIS FRANCUSKIH STANOVNIKA I NJIHOVIH KUĆA • 1790. PRVI REGULARNI POPIS U SAD • POPISI STANOVNIŠTVA U SFRJ, SRJ, SCG • 1921., 1931., 1948., 1953., 1961., 1971., 1981., 1991. • 2002.

 8. STATISTIKA STANOVNIŠTVAIZVORI PODATAKA O STANOVNIŠTVUPOPIS STANOVNIŠTVA, SCG 2002.

 9. STATISTIKA STANOVNIŠTVAIZVORI PODATAKA O STANOVNIŠTVUPOPIS STANOVNIŠTVA, SCG (1991-2002) Izvor: RZS

 10. STATISTIKA STANOVNIŠTVAIZVORI PODATAKA O STANOVNIŠTVUPOPIS STANOVNIŠTVA, SCG (1991-2002) Izvor: RZS

 11. STATISTIKA STANOVNIŠTVAIZVORI PODATAKA O STANOVNIŠTVUPOPIS STANOVNIŠTVA, Indeksi broja stanovnika Izvor: RZS

 12. STATISTIKA STANOVNIŠTVASVETSKA POPULACIJA – apsolutni iznosi(1950 - 2050)

 13. STATISTIKA STANOVNIŠTVASVETSKA POPULACIJA – stopa rasta(1950 - 2050)

 14. STATISTIKA STANOVNIŠTVASVETSKA POPULACIJAUčešće nerazvijenih i razvijenih zemalja (1950-2050)

 15. STATISTIKA STANOVNIŠTVADeset zemalja sa najviše stanovnika u 2009. i projekcija za 2050. godinu Izvor: UN Population Division

 16. STATISTIKA STANOVNIŠTVA Koliko godina je potrebno da svet dobije još jednu milijardu stanovnika(i godina u kojoj se to dogodilo) All of Human History (1800) 130 (1930) 30 (1960) 15 (1975) 12 (1987) 12 (1999) 14 (2013) 14 (2027) 21 (2048) Sources: First and second billion: Population Reference Bureau. Third through ninth billion: United Nations, World Population Prospects: The 2004 Revision (medium scenario), 2005.

 17. STATISTIKA STANOVNIŠTVAPromena u broju stanovnikaEU (27) i Euro-zemlje (15) Izvor: EUROSTAT

 18. STATISTIKA STANOVNIŠTVAMATIČNE KNJIGEROĐENIH,UMRLIH I VENČANIH • MATIČNE KNJIGE SU • GLAVNI IZVOR STATISTIKE PRIRODNOG KRETANJA STANOVNIŠTVA

 19. STATISTIKA STANOVNIŠTVAISTORIJA MATIČNIH KNJIGA • SVEŠTENICI SU VODILI KNJIGE O ROĐENJIM, KRŠTENIM, VENČANIM I UMRLIM LICIMA • 1517., PRVA PUBLIKACIJA U LONDONU • 1670., PRVA PUBLIKACIJA U PARIZU • 1790., FRA, PRVI DRŽAVNI REGISTRI UMESTO CRKVENIH REGISTARA • 1946., SCG JE UVELA MATIČNE KNJIGE

 20. STATISTIKA STANOVNIŠTVAPOPULACIONA STATISTIKA • DVE KONCEPCIJE UKUPNOG STANOVNIŠTVA • PRISUTNO STANOVNIŠTVO (DE FACTO) • STALNO ILI PRAVNO STANOVNIŠTVO (DE IURE) • UKUPNA BROJ STANOVNIŠTVA DOBIJAMO POMOĆU POPISA

 21. STATISTIKA STANOVNIŠTVAPOPULACIONA STATISTIKAPOKAZATELJI • PROSEČAN BROJ STANOVNIKA • UKUPNI APSOLUTNI PORAST STANOVNIŠTVA • PROSEČAN GODIŠNJI APSOLUTNI PORAST STANOVNIŠTVA • RELATIVNI PORAST STANOVNIŠTVA • PROSEČNA GEOMETRIJSKA STOPA PORASTA STANOVNIŠTVA • GEOGRAFSKA DISTRIBUCIJA STANOVNIŠTVA • GUSTINA STANOVNIŠTVA

 22. STATISTIKA STANOVNIŠTVAPOPULACIONA STATISTIKAPROSEČAN BROJ STANOVNIKA

 23. STATISTIKA STANOVNIŠTVAProsečan broj stanovnika u Srbiji u 2008. godini Izvor: RZS

 24. STATISTIKA STANOVNIŠTVAProjekcije kretanja stanovništva Srbije u narednih 20 godina Izvor: RZS

 25. STATISTIKA STANOVNIŠTVAPOPULACIONA STATISTIKAAPSOLUTNI PORAST STANOVNIŠTVA

 26. STATISTIKA STANOVNIŠTVAPOPULACIONA STATISTIKAPROSEČAN GODIŠNJIAPSOLUTNI PORAST STANOVNIŠTVA

 27. STATISTIKA STANOVNIŠTVAPOPULACIONA STATISTIKARELATIVNI PORAST STANOVNIŠTVA

 28. STATISTIKA STANOVNIŠTVAPOPULACIONA STATISTIKAPROSEČNA GEOMETRIJSKA STOPAPORASTA STANOVNIŠTVA

 29. STATISTIKA STANOVNIŠTVAPOPULACIONA STATISTIKAGUSTINA STANOVNIŠTVA, EU (2002)

 30. STATISTIKA STANOVNIŠTVASTRUKTURE STANOVNIŠTVA • DEMOGRAFSKE • POLNA • STAROSNA • EKONOMSKE (prema zanimanju, statusu na TR, delatnosti i sl.) • OSTALE (prema obrazovanju, bračnom stanju, urbano/ostaloi dr.)

 31. STATISTIKA STANOVNIŠTVADEMOGRAFSKE STRUKTURE: POLNA • POLNA STRUKTURA STANOVNIŠTVA • POKAZATELJI • KOEFICIJENT(stopa) MASKULINITETA(odnos muškog i ženskog stanovništva) ILI • KOEFICIJENT(stopa) FEMINITETA(odnos ženskog i muškog stanovništva)

 32. STATISTIKA STANOVNIŠTVADemografske strukture: polnaRepublika Srbija (2008), procena RZS Koeficijent maskuliniteta manji od 100 govori da na datoj teritoriji ima manje muškaraca nego žena.

 33. STATISTIKA STANOVNIŠTVADemografske strukture: polnaEvropa (2008): zemlje sa najvišim i najnižim stopama feminiteta Izvor: EUROSTAT

 34. STATISTIKA STANOVNIŠTVADEMOGRAFSKE STRUKTURE: STAROSNA • Starosna struktura stanovništva • Udeo stanovništva po godinama ili starosnim grupama u ukupnom stanovništvu • Obim aktivnog stanovništva izvor: RZS

 35. STATISTIKA STANOVNIŠTVADEMOGRAFSKE STRUKTURE: STAROSNASTAROSNA PIRAMIDA • TIPOVI STAROSNIH PIRAMIDA • PROGRESIVNI (visok natalitet) • STACIONARNI (izjednačene stope nataliteta i moraliteta) • REGRESIVNI (visok mortalitet)

 36. STATISTIKA STANOVNIŠTVADEMOGRAFSKE STRUKTURE: STAROSNASTAROSNA PIRAMIDA izvor: RZS

 37. STATISTIKA STANOVNIŠTVADEMOGRAFSKE STRUKTURE: STAROSNASTAROSNA PIRAMIDA izvor: RZS

 38. STATISTIKA STANOVNIŠTVADEMOGRAFSKE STRUKTURE: STAROSNA • STAROSNI INTERVALI • DO 19 OMLADINA • 20-39 MLAĐI SREDOVEČNI • 40-59 STARIJI SREDOVEČNI • OD 60 STARO STANOVNIŠTVO • STAROSNI INTERVALI • do14god. • 15-64 god. (radni uzrast) • Od 65 god.

 39. STATISTIKA STANOVNIŠTVADEMOGRAFSKE STRUKTURE: STAROSNA izvor: RZS

 40. STATISTIKA STANOVNIŠTVADEMOGRAFSKE STRUKTURE: STAROSNA izvor: RZS

 41. STATISTIKA STANOVNIŠTVADEMOGRAFSKE STRUKTURE: STAROSNAStruktura starosti u Evropskoj Uniji Izvor: EUROSTAT

 42. STATISTIKA STANOVNIŠTVADEMOGRAFSKE STRUKTURE: STAROSNAPOKAZATELJI • PROSEČNA STAROST STANOVNIŠTVA (prosek starosti stanovništva na dan popisa) • SREDNJE TRAJANJE ŽIVOTA (prosečna starost koju će novorođeni doživeti – očekivana vrednost) • INDEKS STARENJA - GRANIČNA VREDNOST JE 40% • ODNOS STANOVNIŠTVA 15-65 I 65+ (engl. Old-age dependancy ratio)

 43. STATISTIKA STANOVNIŠTVADEMOGRAFSKE STRUKTURE: STAROSNAOčekivano trajanje života, Srbija izvor: RZS

 44. STATISTIKA STANOVNIŠTVADEMOGRAFSKE STRUKTURE: STAROSNASrednje trajanje života u Evropi (2006) Srbija izvori: EUROSTAT, RZS

 45. STATISTIKA STANOVNIŠTVADEMOGRAFSKE STRUKTURE: STAROSNASrednje trajanje života (Svet, 2006) izvor: CIA factbook

 46. STATISTIKA STANOVNIŠTVADEMOGRAFSKE STRUKTURE: STAROSNAOČEKIVANO TRAJANJE ŽIVOTA u 60. godini, EU izvor: EUROSTAT

 47. STATISTIKA STANOVNIŠTVADEMOGRAFSKE STRUKTURE: STAROSNAUčešće stanovnika starijih od 65 godina u populaciji(1997 – 2008) izvor: EUROSTAT

 48. STATISTIKA STANOVNIŠTVAEKONOMSKE STRUKTURE • EKONOMSKE STRUKTURE STANOVNIŠTVA • OSNOVNE • PREMA ZANIMANJU • PREMA STATUSU NA TRŽIŠTU RADA I SEKTORU SVOJINE • PREMA DELATNOSTIMA • IZVEDENE • AKTIVNO I NEAKTIVNO • SAMOSTALNO I IZDRŽAVANO • POLJOPRIVREDNO I NEPOLJOPRIVREDNO

 49. STATISTIKA STANOVNIŠTVAEKONOMSKE STRUKTURESTRUKTURA PREMA ZANIMANJU • ŠTA JE ZANIMANJE ? • DA BI JEDNO LICE BILO NOSILAC ZANIMANJA ONO TREBA DA OBAVLJA ODREĐENI RAD • TAJ RAD TREBA DA JE • DRUŠTVENO KORISTAN • IZVOR SREDSTAVA ZA ŽIVOT

 50. STATISTIKA STANOVNIŠTVAEKONOMSKE STRUKTURESTRUKTURA PREMA ZANIMANJU • VREMENSKI OKVIR ZA DEFINISANJE ZANIMANJA • TRENUTNO ZANIMANJE, • PRETHODNO ZANIMANJE KOD PRIVREMENO NEZAPOSLENIH LICA I LICA NA ODSLUŽENJU VOJNOG ROKA