Download
statistika cena n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Statistika cena PowerPoint Presentation
Download Presentation
Statistika cena

Statistika cena

169 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Statistika cena

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Statistikacena

 2. Statistika cena • Osnovni koncepti • Potrošačke cene • Cene proizvođača • Cene uvoza i izvoza • Deflator BDP-a • Ostali indeksi cena • Paritet kupovne moći (PPP)

 3. Statistika cenaOsnovni koncepti • Cena robe ili usluge predstavlja količinu novca po jedinici robe ili usluge koje u kupoprodajnim transakcijama kupac plaća prodavcu • Mogu se formirati delovanjem ponude i tražnje u uslovima slobodnog tržišta • Mogu biti kontrolisane od strane države u uslovima regulisanog tržišta

 4. Statistika cenaOsnovni koncepti Predmet kupoprodajnih transakcija mogu biti različiti proizvodi: • Industrijski proizvodi • Proizvodi za ličnu potrošnju • Različite vrste usluga • Poljoprivredni proizvodi • Radni input • Finansijska imovina

 5. Statistika cenaOsnovni koncepti • Promena cena utiče na promenu položaja ekonomskih subjekata na tržištu, u raspodeli nacionalnog dohotka • Svaki skok cena ide u korist prodavaca, odnosno proizvođača, a na štetu kupaca, odnosno potrošača • Pad cena poljoprivrednih proizvoda - poboljšanje položaja gradskog stanovništva i pogoršanje položaja seoskog stanovništva

 6. Statistika cenaOsnovni koncepti Statistika cena obuhvata: • Praćenje promena cena tokom vremena (vremenski indeksi) • Poređenje cena između određenih područja u istom vremenskom periodu • U apsolutnom izrazu preko prosečnih cena • U relativnom izrazu preko pariteta kupovne snage valute

 7. Statistika cenaOsnovni koncepti Najznačajniji vremenski indeksi cena su: • Indeksi cena potrošača • Indeksi cena proizvođača • Indeksi cena uvoza i izvoza • Ovi indeksi, zajedno sa indikatorima troškova rada i pariteta kupovne moći valute, čine osnovu sistema statistike cena u većini zemalja

 8. Statistika cenaOsnovni koncepti Indeksi cena i potrošačka korpa • Indeks cena pokazuje koliko treba platiti skup proizvoda u jednom određenom vremenskom trenutku u poređenju sa onim što je bilo potrebno platiti za isti skup proizvoda u nekom prethodnom vremenskom trenutku • Vrednost indeksa cena za referentni (bazni period) je 100 indeksnih poena

 9. Statistika cenaOsnovni koncepti • Promena vrednosti izdataka za kupovinu skupa dobara i usluga može biti rezultat: • Promene cena tih roba i usluga • Promene količina • Promene kvaliteta ili vrste robe i usluga

 10. Statistika cenaOsnovni koncepti • U zavisnosti od vrste indeksa cena, potrošačka korpa mora obuhvatati reprezentativni skup roba i usluga koji su kupljeni ili utrošeni • Pošto indeks cena meri promenu vrednosti izdataka za kupljene robe i usluge koja je posledica samo promene cena, korpa kupljenih proizvoda treba da bude nepromenjena (fiksirana u vremenu) • U današnjim uslovima brzog tehnološkog napretka, brzih promena na tržištu potrošačka korpa ne može ostati nepromenjena u dužem periodu

 11. Statistika cenaOsnovni konceptiPrimer: Cene i individualni indeksi cena proizvoda u korpi • Ukupan indeks cena dobija se kao zbir proizvoda indeksa cena svakog proizvoda i njegovog pondera • Ponderi se dobijaju kao relativno učešće izdataka svakog proizvoda u ukupnim izdacima • Prosečna cena korpe u tekućem periodu poraslaje za 10,1% u odnosu na bazni period

 12. Statistika cenaOsnovni koncepti • Indeks cena se može izračunati korišćenjem različitih formula: • Lasperov (Laspeyres) indeks cena meri promenu cena korpe utrošene u baznom periodu • Pašeov (Paasche) indeks cena meri promenu cena korpe utrošene u tekućem periodu • Fišerov (Fisher) indeks cena koristi korpu iz tekućeg i baznog perioda i izračunava se kao geometrijska sredina Lasperovog i Pašeovog indeksa cena

 13. Statistika cenaOsnovni koncepti • U praksi se najčešće koristi Lasperov indeks cena • Podaci o potrošnji u baznom periodu su mnogo brže dostupni nego podaci o potrošnji u tekućem periodu • To znači da postoje dva načina za izračunavanje indeksa cena • Metod fiksne baze podrazumeva da se promena cena između bilo koja dva perioda ponderiše sa strukturom potrošnje iz baznog perioda • Metod lančanih indeksa podrazumeva da se promena cena između bilo koja dva uzastopna perioda t, t+1 ponderiše se sa strukturom potrošnje iz perioda t

 14. Statistika cenaOsnovni koncepti Pretvaranje lančanih indeksa u bazne

 15. Statistika cenaOsnovni koncepti Pretvaranje lančanih indeksa u bazne

 16. Statistika cenaOsnovni koncepti Pretvaranje baznih u lančane indekse

 17. Statistika cenaOsnovni koncepti Pretvaranje baznih u lančane indekse – opšta formula

 18. Statistika cenaOsnovni koncepti Indeksi cena se najčešće koriste za: • Merenje inflacije • Izračunavanje realnih vrednosti • Izračunavanje indeksiranih vrednosti

 19. Statistika cenaOsnovni koncepti Merenje inflacije • Indeks potrošačkih cena - za procenu inflacije koju oseća stanovništvo, odnosno rasta cena proizvoda koje stanovništvo troši za ličnu potrošnju • Indeks cena proizvođača - za procenu inflacije sa stanovišta proizvođača ili uvoznika dobara • Indeks troškova gradnje – za procenu inflacije u oblasti građevinarstva • Indeks cena usluga - za procenu inflacije u oblasti usluga

 20. Statistika cenaOsnovni koncepti Indeksi cena sa stanovišta komponenata finalne tražnje: • Indeks potrošačkih cena (lična potrošnja) • Indeks cena države (potrošnja države) • Indeks cena investicija (investiciona potrošnja) • Indeks cena izvoza (izvoz)

 21. Statistika cenaOsnovni koncepti • Izračunavanje realnih vrednosti određenih agregata • Ukoliko poredimo potrošnju, plate ili BDP izražene u tekućim cenama u različitim vremenskim trenucima možemo dobiti iskrivljenu sliku njihovog kretanja • Kada nominalne vrednosti podelimo sa odgovarajućim indeksom cena dobijemo realne vrednosti • Indeksiranje - osnovna vrednost iz kupoprodajnog ugovora vezuje se za određeni indeks cena, kako bi realna vrednost ostala očuvana u periodu važenja ugovora

 22. Statistika cena Potrošačke cene • Indeks potrošačkih cena (Consumer Price Index) meri promene opšteg nivoa cena roba i usluga tokom vremena, koja domaćinstva kupuju za zadovoljavanje svojih potreba • Ovaj indeks je u mnogim zemljama uveden kako bi se merile promene u troškovima života zaposlenih, da bi se rast plata mogao porediti sa rastom opšteg nivoa cena

 23. Statistika cena Potrošačke cene Danas IPC se koristikao: • Makroekonomski indikator inflacije • Sredstvo koje države i centralne banke koriste za targetiranje inflacije • Deflator potrošnje domaćinstava u nacionalnim računima

 24. Statistika cena Potrošačke cene Obuhvat indeksa potrošačkih cena se može prilagoditi tako da služi specifičnim ciljevima: • U analizi siromaštva - kretanje inflacije specifičnih grupa stanovništva (npr. penzionera ili domaćinstava s najnižim prihodima) • Inflacije specifičnih sektora, npr. energije, hrane • Definisanje „bazne inflacije“ • Na regionalnom nivou - poređenje stope inflacije između regiona, urbanih i ruralnih područja

 25. Statistika cena Potrošačke cene Dva koncepta definisanja indeksa potrošačkih cena: • Meri promene u troškovima fiksne korpe roba i usluga koja domaćinstva troše za svoje potrebe - Indeks troškova roba i usluga, IPC • Meri promene u troškovima života - promene u vrednosti potrošnje domaćinstva u cilju održavanja dostignutog nivoa životnog standarda (s promenom cena, stanovništvo menja svoje potrošačke navike) - Indeks troškova života • Većina zemalja, uključujući Srbiju, koristi Lasperov tip indeksa za izračunavanje nacionalnih indeksa potrošačkih cena

 26. Statistika cena Potrošačke cene Obuhvat i namena indeksa potrošačkih cena Tri glavne oblasti korišćenja indeksa potrošačkih cena su: • Indeksacija plata i zarada, zakupnine, ugovornih vrednosti i primanja po osnovu socijalnog osiguranja • Deflacija potrošnje domaćinstva u nacionalnim računima • Targetiranje inflacije - centralnoj banci bio bi potreban indeks koji bi se odnosio na ukupnu inflaciju, a ne samo na rast potrošačkih cena

 27. Statistika cena Potrošačke cene Geografski obuhvat IPC • Indeks potrošačkih cena može biti definisan samo na nacionalnom nivou ili na nacionalnom i na regionalnom nivou • Da li indeks potrošačkih cena treba da obuhvati samo urbana područja, ili je potrebno obuhvatiti i ruralna područja? • U Srbiji, indeks potrošačkih cena odnosi se samo na urbana područja(prikupljaju se cene u 15 gradova u Srbiji koji predstavljaju administrativne i trgovinske centre s najvećim prometom)

 28. Statistika cena Potrošačke cene • Indeks potrošačkih cena se koristi kao opšta mera inflacije u zemlji - trebalo bi uključiti samo robe i usluge koje je stanovništvo kupilo za novac • Mnoge zemlje, od ne-novčanih transakcija jedino imputiraju rentu za vlasnike nekretnina

 29. Statistika cena Potrošačke cene • Domaći vs nacionalni koncept indeksa potrošačkih cena • Domaći koncept- indeks potrošačkih cena obuhvata celokupnu ličnu potrošnju (cene i količine, tj. pondere) u okviru ekonomske teritorije zemlje uključujući potrošnju stranih turista • Potrošnju stranaca u okviru jedne zemlje teško je meriti u praksi • U Srbiji, indeks potrošačkih cena se zasniva na domaćem konceptu, ali potrošnja nerezidenata nije uključena

 30. Statistika cena Potrošačke cene • Nacionalni koncept- indeks potrošačkih cena obuhvata ličnu potrošnju rezidentana zemlje, bez obzira gde je nastala • U praksi se retko koristi - postoje poteškoće u merenju cena po kojima je roba kupljena u inostranstvu • Indeks cena najčešće samo za ne-institucionalna domaćinstva

 31. Statistika cena Potrošačke cene • Izbor ciljne ili referentne populacije zavisi od svrhe i cilja indeksa potrošačkih cena • Neke zemlje iz referentne populacije isključuju najbogatija domaćinstva pošto je njihova potrošnja atipična • Neke zemlje isključuju najsiromašnije kategorije stanovništva ili obe ekstremne kategorije stanovništva − najsiromašnije i najbogatije • Analitički indeksi za specifične namene

 32. Statistika cena Potrošačke cene • Indeks potrošačkih cena obuhvata cene roba i usluga koja domaćinstva kupuju za zadovoljavanje svojih ličnih potreba - prema COICOP–HIPC klasifikaciji to su: • Proizvodi za ishranu i piće • Duvan • Artikli odeće i obuće • Usluge stanovanja • Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana • Usluge zdravstva • Transport • Komunikacije • Rekreacija i kultura • Obrazovanje • Restorani i hoteli • Ostale robe i usluge

 33. Statistika cena Potrošačke ceneIndeks potrošačkih cena, Srbija, februar 2013. Izvor: Republički zavod za statistiku (2013), Saopštenje statistike cena br. 57

 34. Statistika cena Potrošačke cene Ponderi • Imaju ulogu da dodele odgovarajući značaj prosečnim cenama različitih roba i usluga koje se nalaze u reprezentativnoj korpi • Predstavlja učešće potrošnje tih roba i usluga u ukupnoj potrošnji • Ponderi se mogu izražavatikao: • Odgovarajuća učešća čija je suma jednaka jedinici • Procenti čiji je zbir 100 • Promili čiji zbir iznosi 1000

 35. Statistika cena Potrošačke cene • Ponderi indeksa potrošačkih cena mogu se dobiti na osnovu podataka o potrošnji iz Ankete o potrošnji domaćinstva (APD) ili na osnovu procena potrošnje domaćinstva iz nacionalnih računa • Dopunski izvori podataka za izračunavanje pondera su poreske prijave i statistika trgovine na malo

 36. Statistika cena Potrošačke cene Grupni indeks potrošačkih cena izračunava se kao: • Ponderisana aritmetička sredina individualnih indeksa cena • Ponderi su učešća potrošnje odgovarajućih roba i usluga za koje su individualni indeksi računati u ukupnoj potrošnji svih roba i usluga koje se obuhvataju indeksom potrošačkih cena

 37. Statistika cena Potrošačke cene Pt/0označava ukupan indeks potrošačkih cena u periodu od 0 do t wi0su ponderi vezani za svaki pojedinačni indeks cena pit/pi0 predstavlja odgovarajući pojedinačni indeksi cena

 38. Statistika cena Potrošačke cene • Ako za izračunavanje pondera ne raspolažemo podacima za period 0, referentni period za pondere će biti period b koji prethodi referentnom periodu za cene 0 Primer: • Prosečna godišnja potrošnja određene grupe proizvoda iznosi 20.000 dinara (PibQib) u 2010. godini • Referentni period za cene je 2011. godina • Indeks cena grupe proizvoda 2011. u odnosu na 2010. godinu Pi0 / Pib =102

 39. Statistika cena Potrošačke cene • Prosečna godišnja potrošnja izražena u cenama iz 2011. godine (referentni period za cene) se izračunava kao: 20.000*102=20.400 dinara prema • Potrošnju smo izrazili u istom referentnom periodu kao što su cene

 40. Statistika cena Potrošačke cene • Referentni period koji se koristi za ponderepotrebno je da bude stabilan (bez atipičnih ekonomskih i drugih šokova ili iznenadnih događaja kao što su suša, poplave i sl.) • Ponderi se ažuriraju najmanje jednom u pet godina ili u zavisnosti od toga kada su nastupile veće promene u potrošnji

 41. Statistika cena Potrošačke cene Liste reprezentativnih proizvoda i usluga • Reprezentativni proizvodi su oni proizvodi koji imaju najveći udeo u potrošnji određene grupe proizvoda i čije cene dobro odražavaju promene cena čitave grupe proizvoda

 42. Statistika cena Potrošačke cene • Cene reprezentativnih proizvoda se prikupljaju na osnovu cena istaknutih na proizvodima • Pretpostavlja se da su to cene koje se realizuju u kupoprodajnoj transakciji • Podaci se prikupljaju samo na reprezentativnim mestima - gde se obavlja najveći promet • Svako područje određene teritorije treba da bude zastupljeno prema svom ekonomskom značaju

 43. Statistika cena Potrošačke cene Podaci o cenama se mogu prikupiti na dva načina:lokalno i centralno • Lokalno – prikupljaju se podaci o cenama na terenu dobijenih od prodavnica svih tipova i veličina • Na zelenim pijacama • Na drugim neformalnim mestima (prodaja na ulici i sl.) • Od zanatskih radionica • Od preduzeća koja pružaju javne usluge • Ugostiteljskih, sportskih i kulturno-obrazovnih objekata

 44. Statistika cena Potrošačke cene • Centralno prikupljanje podataka o cenama se koristi kada nije neophodan izlazak na teren • Proizvodi čije cene formira država (mogu se dobiti od regulatornih organa telefonskim putem ili elektronskom poštom) • U Srbiji se za oko 10% proizvoda podaci o cenama prikupljaju centralizovano • cene električne energije, • derivata nafte, • dnevnih i nedeljnih listova, • poštanskih i telefonskih usluga i sl.

 45. Statistika cena Potrošačke cene • Indeks cena potrošača se izračunava mesečno • Veoma je važno da vremenski okvir u izveštajnom periodu snimanja cena bude isti svakog meseca na svakom mestu snimanja • U zavisnosti od vrste proizvoda i varijabiliteta cene tog proizvoda − prikupljanje cena može biti češće ili ređe tokom meseca • Za neke proizvode čije su cene relativno stabilne prikupljanje cena može biti kvartalno (npr. cene medicinskih usluga, usluga stanovanja)

 46. Statistika cena Potrošačke cene Za izračunavanje indeksa potrošačkih cena u Srbiji snimanje cena se vrši u određenim intervalima u toku meseca i to: • Poljoprivredni proizvodi od 15. do 21. • Industrijski prehrambeni proizvodi od 11. do 14. • Industrijski neprehrambeni od 3. do 10. • Usluge od 14. do 17. • Ugostiteljske usluge od 18. do 21. u mesecu

 47. Statistika cena Potrošačke cene Izračunavanje indeksa Indeksi cena pojedinih proizvoda mogu se izračunati na tri načina: • Odnos aritmetičke sredine cena u tekućem i baznom periodu (naziva seodnos proseka):

 48. Statistika cena Potrošačke cene • Aritmetička sredina odnosa cena, naziva se još i prosek odnosa i može se predstaviti na sledeći način: • Odnos geometrijske sredine cena u tekućem i baznom periodu i predstavlja se na sledeći način:

 49. Statistika cena Potrošačke cene • p10 i pn0 su cene dobijene u baznom periodu • p11 i pn1 su cene istih proizvoda dobijene u tekućem period (t=1) • i=1,…, n • Broj individualnih indeksa odgovara broju reprezentativnih proizvoda koji se obuhvataju indeksom potrošačkih cena

 50. Statistika cena Potrošačke cene • U praksi se koriste ponderi koji se odnose na vrednost roba i usluga koja su domaćinstva kupila • APD ne raspolaže podacima o kupljenim količinama već samo o vrednosti utrošenih roba i usluga • Vrednosni ponderi su izraženi u istim monetarnim jedinicama za razliku od količinskih pondera • Ako koristimo vrednosne pondere indeks postaje