1 / 84

OTTO - Project

OTTO - Project. OTTO - Project. Ouders informeren rond de brug tussen kleuteronderwijs en  lager onderwijs. OTTO - Project. is een initiatief van ODiCe vzw Regiohuis Vlaamse Ardennen A.L Vanhovestraat 43a 9600 Ronse Wouter DeVriendt – coördinatie. OTTO - Project.

broderick
Télécharger la présentation

OTTO - Project

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. OTTO - Project

 2. OTTO - Project Ouders informeren rond de brug tussen kleuteronderwijs en  lager onderwijs

 3. OTTO - Project is een initiatief van ODiCe vzw Regiohuis Vlaamse Ardennen • A.L Vanhovestraat 43a • 9600 Ronse • Wouter DeVriendt – coördinatie

 4. OTTO - Project In samenwerking met : • LOP Bao Ronse • CLB’s • Welzijnsorganisaties • SOW Ronse • Stad Ronse • Partnerscholen :

 5. OTTO - Project Partnerscholen : Alle Vrije basisscholen van Ronse met als zorg+coördinator Katrien Van Houtte • 1.Vrije Basisschool Glorieux - Directeur: Henk Dhondt • 2.Vrije Basisschool Sint- Antonius – Directie: Fabian Deruyck – Johan Desloover – Michou Vuylsteke – • 3.Vrije Kleuterschool Sancta Maria – Directeur: Maria Declercq Gemeenschapsonderwijs: • 4. Dr. O.Decrolykleuterscholen - directeur : Katty Vanhoecke            

 6. OTTO - Project • Hoe wordt mijn kleuter voorbereid op het 1ste leerjaar? Wat is voorbereidend lezen, voorbereidend schrijven, voorbereidend rekenen?

 7. OTTO - Project • Wat is de toetertest? En waarom wordt deze afgenomen? • We kijken wat de kleuters doen op school: Hoe wordt gewerkt rond drama, muziek, beeldende vorming en grove motoriek?

 8. OTTO - Project • Ten slotte staan we ook stil bij het thema schoolrijpheid. • Is mijn kleuter klaar om de stap naar het eerste leerjaar te zetten?

 9. OTTO - Project Getuigenis door: • Katrien Van Houtte: zorg + coördinator van de Vrije Basisscholen van Ronse • HildeD’Hoop: zorgcoördinator St.-Antoniuscollege • Katrijn Verhellen: zorgcoördinator Basisschool Glorieux • BeaVandenhoucke: leerkracht Rand- en Taal Basisschool Glorieux • Trees De Jaegher : Gok-leerkracht St.-Antoniuscollege

 10. OTTO - Project Sessie 1: “voorbereidend rekenen”

 11. “voorbereidend rekenen” -De bedoeling van voorbereidend rekenen is de kleuters zo goed mogelijk voorbereiden op het rekenen van het eerste leerjaar. -De kleuters moeten nog niet kunnen rekenen aan het einde van de 3de kleuterklas, maar ze moeten wel een aantal basisvaardigheden beheersen. -Zo leren de kinderen tellen en hoeveelheden vergelijken. De kleuters leren ook werken met begrippen zoals veel/weinig, meer/minder, dik/dun, lang/kort…

 12. Oefeningen rond tellen Tellen is een vaardigheid waar op vele manieren aan gewerkt kan worden. Op 3 manieren brengen we het tellen aan: -geïntegreerd in andere activiteiten -via gezelschapspelen -via werkblaadjes

 13. Je kan altijd en overal tellen met je kinderen Voorbeeld 1: In de supermarkt bij het winkelen kan je aan je kleuter vragen om 4 appels te nemen. Laat dit je kind zelf doen. Tel samen met je kind Voorbeeld 2: Bij het dekken van de tafel evenveel lepels als glazen leggen.

 14. Foto’s waarop te zien is dat de kleuter actief bezig zijn rond tellen doorheen het ganse klasgebeuren

 15. BEGRIPPEN De kleuters maken kennis met verschillende begrippen die belangrijk zijn bij het rekenen. 1)Vergelijken van hoeveelheden: Begrippen: veel, weinig, evenveel, te veel, te weinig, over, meer, minder, minst, meest, is gelijk aan,… Één-één relatie Voorbeeld: potjes met grote parels (passief dan actief) (meer, minder en evenveel) CONCREET Voorbeeld : Werkblad: veel/weinig SCHEMATISCH

 16. 2)Omgaan met ruimte: ruimtelijke oriëntatie - Rangorde Begrippen: naast, voor, na, tussen, eerste, middelste, laatste, vorige Voorbeeld:Concreet: ouders staan in een lange rij achter elkaar Wie is de eerste? Wie is de laatste, voorlaatste, middelste, 2de en 3de Hen laten ervaren hoe wij deze begrippen aanbrengen. Werkblad: trein

 17. 3)Meten Begrippen: lengte (kort en lang), dikte, omtrek, hoogte, diepte, breedte, afstand, oppervlakte, inhoud, gewicht Heel belangrijk om de ouders mee te geven is dat wij dit eerst concreet aanbrengen. Pas als de begrippen concreet gekend zijn, schematisch Lengte: Eerst concreet: vb.vergelijken van het haar Werkblaadje: kort en lang

 18. - Gewicht: Oefeningen met de weegschaal (twee knuffels, zwaarste knuffel gaat naar beneden) Kindjes zitten samen op de wip, het zwaarste kindje gaat naar beneden. - Dikte: stapel boeken rangschikken - Inhoud: potjes met zand (leeg, halfvol, vol)

 19. Afsluiten van de sessie We nodigen de ouders uit om een kijkje te gaan nemen in de derde kleuterklas

 20. Reflectie

 21. OTTO - Project Sessie 2: “voorbereidend lezen”

 22. OTTO - Project • “voorbereidend lezen”: • In de derde kleuterklas oefenen de kleuters • vaardigheden die ze in het eerste leerjaar • nodig hebben bij het leren lezen. • Kleuters moeten nog niet kunnen lezen.

 23. OTTO - Project • Belangrijk is dat bij kleuters interesse wordt opgewekt om te kunnen lezen en schrijven. Dit kan door ze in contact te brengen met geschreven taal, letters, verhalen… • Ouders thuis: kunnen zorgen voor een goed leesklimaat • Voorlezen en vertellen

 24. Op deze manier komen de kinderen In contact met de geschreven taal: • Stappenplannen • Picto’s • Takenbord, keuzebord, weerkalenders,… Thuis: • Boodschappenlijstje

 25. OTTO - Project In de derde kleuterklas wordt echt specifiek gewerkt aan voorbereidend lezen Verhalen: logische volgorde Visueel Auditief

 26. OTTO - Project • Visueel (zien) • Detailwaarneming • Gradatie in de werkbladen • Het kind leert om letters te onderscheiden van elkaar.

 27. OTTO - Project Auditief Onze ervaring heeft ons geleerd dat kinderen het veel moeilijker hebben met het auditieve dan met het visuele. Daarom werken wij heel gericht aan het auditieve aspect. Auditieve training start reeds in de eerste kleuterklas! Dit noemen we fonemisch bewustzijn.

 28. OTTO - Project 1ste en 2de kleuter: voorbereiding op fonemisch bewustzijn • Luisteroefeningen • Bewustzijn van zinnen en woorden • Bewustzijn van lettergrepen • Rijmen

 29. OTTO - Project 3de kleuter: • Analyse van woorden in klanken • Klanken synthetiseren tot woorden • Spelen met letters (lettermuur) • Uitspraak letters

 30. OTTO - Project Sessie wordt afgesloten met activiteiten rond fonemisch bewustzijn

 31. Reflectie

 32. OTTO - Project Sessie 3 :Voorbereidend schrijven

 33. OTTO - Project • Tegenwoordig geeft deze computer- en Tv maatschappij een overaanbod aan visuele waarnemingen een groot tekort aan beweging bij kinderen en volwassenen.

 34. OTTO - Project • Door allerlei bewegingen bereiden wij de kleuters voor op het schrijven. • De bedoeling van voorbereidend schrijven is de kleuters zo goed mogelijk voorbereiden op het echte schrijven van het eerste leerjaar. • Bij de jongere kleuters is het hele schrijfproces veel belangrijker dan de kwaliteit.

 35. OTTO - Project • Bij oudere kleuters kijken we naar de voorkeurhand, de schrijfhouding, de bladligging, maar vooral naar de pengreep.

 36. OTTO - Project • In de derde kleuterklas wordt vooral de fijne motoriek geoefend. • De kleuters leren de juiste pengreep en basispatronen van letters.

More Related